มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นาย ศุภลักษณ์ อ่างแก้ว

Case Western Reserve University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดร. วัลลภ ชนะสัตรู

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รศ. ดร. อัศวิน มีชัย

University of California, Irvine

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นาย เจริญ สินอภิรมย์สราญ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดร. วิทยา เขาหนองบัว

Indiana University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
รอบรรจุ

ดร. สุริยา นัฏสุภัคพงศ์

Case Western Reserve University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดร. ธีระเดช เจียรสุขสกุล

University of Michigan

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดร. ชัชวาลย์ วัชราเรืองวิทย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดร. เยาวลักษณ์ รสหอม

University of Oxford

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดร. สุรเชษฐ์ กาฬสินธุ์

University of Massachusetts Amherst

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
รอบรรจุ

ดร. เกรียงไกร วันทอง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดร. นนทรี นิมิตศิริวัฒน์

Imperial College of Science Technology and Medicine, Univers

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดร. เอมอร ศักดิ์แสงวิจิตร

University of Munster

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

น.ส. สุกัลยา ตันติวิศวรุจิ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดร. บัญญัติ เล็กประเสริฐ

University of Nottingham

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผศ. ดร. สุขุมาล สาริกะวณิช

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดร. ปริญญา เสงี่ยมสุนทร

University of Sydney

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผศ. ดร. ภวธน เขมะวิชานุรัตน์

Curtin University of Technology

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. รัตนา รุ่งศิริสกุล

University of Leeds

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดร. วราภรณ์ จาตนิล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดร. ชลิตา ธูปสุวรรณ

Kings College, London

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. วิทยา กาญจนภูษากิจ

University of Cambridge

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
รอบรรจุ

นาย ผนวกเดช สุวรรณทัต

University of California at Santa Barbara

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. อนุวัฒน์ แซ่ตั้ง

Louisiana State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดร. เยาวลักษณ์ ประทุมยศ

Ohio state University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. นนท์ ทองโปร่ง

Michigan State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. มนต์สิทธิ์ ธนสิทธิโกศล

University of Durham

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
รอบรรจุ

ดร. นคร เนียมนนท์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดร. สุวัฒน์ ตั้งวันเจริญ

Michigan State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. เจษฎา เตมัยสมิธิ

University of Oxford

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ยอดขวัญ เตชะเพิ่มผล

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

ดร. สิรีนาถ สุรินทร์วงศ์

Osaka University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. กิตติชัย ไชยสีดา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. เก็จแก้ว ธเนศวร

Indiana University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ทัศนีย์วรรณ ลักษณะโสภิณ

Columbia University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย คชานนท์ นิรันดร์พงศ์

University of Bristol

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ธีรพันธ์ เหล่าเมตตาจิตต์

Virginia Polytechnic Institute State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ผศ. ดร. สุทัศน์ รัตนพันธ์

University of California, Los Angeles (UCLA)

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ลลิลทิพย์ หอเจริญ

Ohio state University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ณฐวัฒน์(ณฐพงษ์) กล่ำสกุล

University of Illinois at Urbana-Champaign

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ณรรฐคุณ วิรุฬห์ศรี

University of Southern Californi

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ธีรสิทธิ์ เติมสายทอง

The University of Tokyo

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ลีลา รักษ์ทอง

University of Michigan at Ann-Arbor

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ธนา สุทธิบัทม์พงศ์

University of Leeds

สำเร็จการศึกษา
Page 1 of 3