มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร. พีรดา ยิ่งยวด

Imperial College London

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. จันฒิมา มากมูล

Mannheim Universität

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ผศ. ดร. อดิศักดิ์ บุญชื่น

Case Western Reserve University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย วิญญู แสงทอง

University Grenoble Alpes

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ผศ. ดร. เจนจิรา ดวงจิต

University of Wisconsin-Madison

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ศุภพัชรี รอดเดชา

University of Rochester

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. นพรัตน์ สระแก้ว

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. นริศรา ปิยะแสงทอง

University of Tsukuba

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. กรรณิกา เจียมจำนรรจา

University of Houston

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. สิรี ตั้งบุญสุข

University of Bristol

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ไชยา ประสิทธิ์ชัย

Northwestern University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. พงศ์พล เรือนคง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ภัทราพร ลักษณ์สิริกุล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ผศ. ดร. ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. วีกิตติ์ ศิริศักดิ์สุนทร

Oregon State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. บุญฤทธิ์ สุขเจริญภิญโญ

University of Bristol

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. เปมิกา ศรีฟ้า

Uppsala University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
Page 5 of 5