มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ. ดร. ราตรี วงศ์ปัญญา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

น.ส. อรอุษา คำสุข

University of California, Riverside

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร. สุนันท์ กิจจารุวรรณกุล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

น.ส. ภารดี กล่อมดี (วิภาสิริ ทิวสมบุญ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

น.ส. จิตราภรณ์ ฟักโสภา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร. ธันวาวรรณ ด้วงทองอยู่

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร. อานนท์ ธรรมสิทธิรงค์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร. แพรทอง เหลาภา(ศรีแก่นจันทร์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร. มีนา ปทุมสูตร

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร. เรืองลักษณ์ จงโชตินนท์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ. ปกรณ์ วรรธนะอมร

University of Bristol

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร. ทิพวรรณ พุทธสนธิพจน์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร. กีรติ มณีสาย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ผศ. ดร. ชลทิชา ตันติธาดาพิทักษ์

University of Birmingham

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ. ดร. ภาคภูมิ เรือนจันทร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร. วินัย อุดขาว

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. สุโกสินทร์ ทองรัตนาศิริ

Oregon State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

น.ส. วศินี อัศวเสรีเลิศ

University of Wisconsin-Madison

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ. ดร. พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ. ดร. จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล

University of California, Berkeley

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร. พงศ์เทพ ประจงทัศน์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. เดชา เดชตรัยรัตน์

University of postdam

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. วิทชุกร ภู่ทอง

Stanford University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. วรวัชร วัฒนฐานะ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ศริญญา ไพศาลสมบัติ

University of New Brunswick

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. เมษยะมาศ คงเสมา

Imperial College London

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. จุติภรณ์ ทัสสกุลพนิช

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. สิทธิพงษ์ ธำรงไพโรจน์

University of California, San Diego

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ธีรศานต์ เพียรพานิชย์

The Graduate University for Advance Studies

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. วิศิษฎ์ หิรัณย์ภิญโญภาศ

University of Manchester

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. สรศักดิ์ พันธุ์ผัก

University of Manchester

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ธีรภัทร วัชรธาราพงศ์

Uppsala University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ทิพวัลย์ บุญแก้ว

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานชั่วคราว

ดร. จิรเมธ ช้างคล่อม

Imperial College London

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ภานุ พิมพ์วิริยะกุล

มหาวิทยามหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. อัครศิริ แสงสว่าง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ฉัตรเฉลิม เกษเวชสุริยา

Ludwig-Maximillians - Universitat Munchen

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. สุชีวัน กรอบทอง

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

ผศ. ดร. นลวัฒน์ บุญญาลัย

Imperial College of Science Technology and Medicine, Univers

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ

ผศ. ดร. ปิยะดา จันทวงศ์

University of California, Riverside

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. พีรดา ยิ่งยวด

Imperial College London

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. จันฒิมา มากมูล

Mannheim Universität

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ผศ. ดร. อดิศักดิ์ บุญชื่น

Case Western Reserve University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย วิญญู แสงทอง

University Grenoble Alpes

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ผศ. ดร. เจนจิรา ดวงจิต

University of Wisconsin-Madison

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ศุภพัชรี รอดเดชา

University of Rochester

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. นพรัตน์ สระแก้ว

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. นริศรา ปิยะแสงทอง

University of Tsukuba

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. กรรณิกา เจียมจำนรรจา

University of Houston

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. สิรี ตั้งบุญสุข

University of Bristol

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ไชยา ประสิทธิ์ชัย

Northwestern University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. พงศ์พล เรือนคง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ภัทราพร ลักษณ์สิริกุล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ผศ. ดร. ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. วีกิตติ์ ศิริศักดิ์สุนทร

Oregon State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. บุญฤทธิ์ สุขเจริญภิญโญ

University of Bristol

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. เปมิกา ศรีฟ้า

Uppsala University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
Page 3 of 5