มหาวิทยาลัยบูรพา

ดร. กวีญา สินธารา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. สิทธิ บัวทอง

Rice University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. วรนพ สุขภารังษี

University of Edinburgh

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย อุกฤษ นาฎแก้ว

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย วิโรจน์ เครือภู่

University of Wisconsin-Madison

สำเร็จการศึกษา

ดร. นรวิชญ์ ไกรนรา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำเร็จการศึกษา

ดร. สุธินี บุญอนันต์วงศ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ยุภาพร สมีน้อย

Colorado State University

สำเร็จการศึกษา

ดร. สาลินี ขจรพิสิฐศักดิ์

University of St Andrews

สำเร็จการศึกษา

ดร. ศศิภาวรรณ มาชะนา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
Page 2 of 2