มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นาย ศิริวิทย์ บัวเจริญ

Oregon State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

นาย บุญช่วย สุนทรวรจิต (โคตะวงศ์)

University of Massachusetts Amherst

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย อรรถวุฒิ วงศ์ประดิษฐ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. นันทพัทธ์ ตระกูลไตรพฤกษ์

London School of Economics and Political Science (LSE)

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. อรรฆวัชร รวมไมตรี

University Grenoble Alpes

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. นวลกมล อำนวยสิน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
Page 3 of 3