มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร. สายฝน จาตุรันตบุตร

Rice University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
ลาศึกษาต่อ

ดร. วสิศ ลิ้มประเสริฐ

Heriot - Watt University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. พนิชากรณ์ ใจยงค์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร. รุจิระ ฉายศิริ

University of Virginia

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ผศ. ดร. เพ็ญวิสาข์ พิสิฎฐศักดิ์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นาย บุญพิทักษ์ งามวัฒนากุล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ฐิติรัตน์ อินทร์ประสิทธิ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. บวร คูหิรัญ

North Carolina State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. เอื้ออารี บุญเพิ่ม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. บุปผา เพชรรัตน์ (ผ่องศรี)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สำเร็จการศึกษา

น.ส. พรรณิภา นาชัย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร. ณัฐวัฒน์ (วิทวัส) วัชรจิตตานนท์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. วรรณวรัตม์ อันล้ำเลิศ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ปรีติ โอวาทชัยพงศ์

University of California at Santa Barbara

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. จิราพร อรุณพานิชเลิศ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. สมฤดี ดีไพศาล

University of Manchester

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. วิชัยรัตน์ จันที

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ศรัณย์ กุลยานนท์

Indiana University–Purdue University Indianapolis (IUPUI)

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ชยธร วนาสวัสดิ์

University of New Hampshire

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ศิริวิทย์ บัวเจริญ

Oregon State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

นาย บุญช่วย สุนทรวรจิต (โคตะวงศ์)

University of Massachusetts Amherst

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย อรรถวุฒิ วงศ์ประดิษฐ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. นันทพัทธ์ ตระกูลไตรพฤกษ์

London School of Economics and Political Science (LSE)

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. อรรฆวัชร รวมไมตรี

University Grenoble Alpes

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. นวลกมล อำนวยสิน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
Page 2 of 3