มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ. ดร. สุรางคนา มาตย์วิเศษ

University of Louisiana at Lafayette

สำเร็จการศึกษา

ดร. มงคล บัวใหญ่รักษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ยกเลิก

ออกจากโครงการ

ดร. เมศยา ธิติศักดิ์สกุล

University of California, Davis

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ธนายุทธ แก้วมารยา

Uppsala University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. นฤมล ผิวเผื่อน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

น.ส. อุทุมพร โดมทอง

Western Michigan University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. เกียรติพงษ์ บรรลุสันต์

Freie University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. สิระ (สิริวัฒน์ ) สานสุข

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. นัดดา เกียรติโศภิษฐ์

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)
Page 4 of 4