มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร. นรินทร์ ชมภูพวง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. พงษ์พัฒน์ สิทธิไตรย์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

ดร. จักรภัทร พาลุกา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

ดร. เทอดพงศ์ ศรีบูโฮม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

ดร. วีณากร เอี่ยวสานุรักษ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ภาคิน (สมชาย) นพวรรณ์

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

ผศ. ดร. สุรางคนา มาตย์วิเศษ

University of Louisiana at Lafayette

สำเร็จการศึกษา

ดร. มงคล บัวใหญ่รักษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. สุขุม เรืองไชย

Universitat ULM

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ยกเลิก

ออกจากโครงการ

ดร. เมศยา ธิติศักดิ์สกุล

University of California, Davis

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ธนายุทธ แก้วมารยา

Uppsala University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. นฤมล ผิวเผื่อน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

น.ส. อุทุมพร โดมทอง

Western Michigan University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. เกียรติพงษ์ บรรลุสันต์

Freie University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. สิระ (สิริวัฒน์ ) สานสุข

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. นัดดา เกียรติโศภิษฐ์

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)
Page 4 of 4