มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร. เปรม จันทร์สว่าง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. สุวัตร นานันท์

University of Leeds

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร. ทศพล ไชยอนันต์พร

University of Wurzburg

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. วุธิวัช (วุทิวัชฒ์) จิตจักร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. จุมาพร โสหนองบัว

University of Aix-Marseille II

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. พิทยากรณ์ น้อยทรงค์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. วิภู กุตะนันท์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร. พาวินี กลางท่าไค่

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร. ชาคริต พงษ์กิติวณิชกุล

The Abdus Salam interaational Centre for Theoretical Physics (ICTP)

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. รพีพรรณ ไกรแก้ว

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ศิริบูรณ์ มุกดาใส

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ผศ. ดร. วีระยุทธ สุภิวงค์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. มงคล ตุ้นทัพไทย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. อธิป เพ็งพัด

University of Manchester (UMIST)

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. วุฒิชัย ศรีโสดาพล

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร. แพรวพรรณ กาศรุณ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. อุดม โชติวรรธกวณิช

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ณัฐวุฒิ หอมทอง

University of Nevada, Las Vegas

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ธีรพล สุคนธ์วิมลมาลย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. นรินทร์ ชมภูพวง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ผศ. ดร. สุรางคนา มาตย์วิเศษ

University of Louisiana at Lafayette

สำเร็จการศึกษา

ดร. มงคล บัวใหญ่รักษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ยกเลิก

ออกจากโครงการ

ดร. เมศยา ธิติศักดิ์สกุล

University of California, Davis

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ธนายุทธ แก้วมารยา

Uppsala University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. นฤมล ผิวเผื่อน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

น.ส. อุทุมพร โดมทอง

Western Michigan University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. เกียรติพงษ์ บรรลุสันต์

Freie University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. สิระ (สิริวัฒน์ ) สานสุข

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. นัดดา เกียรติโศภิษฐ์

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)
Page 3 of 4