มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ. ดร. อมรรัตน์ ประจักษ์สูตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร. อัญชลี นิลสุวรรณ (ร่มพา)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร. ไพโรจน์ มูลตระกูล

University of Leeds

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร. วิจิตรา วิเชียรศรี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร. อุบล ตังควานิช

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร. เสวียน ใจดี

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ. ดร. อโนมา ดงแสนสุข

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร. ธีรศักดิ์ คำวรรณะ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ. ดร. คำสิงห์ นนเลาพล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร. ธีระพงษ์ พวงมะลิ

University of Leeds

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ. ดร. วิยะดา หาญชนะ

University of Leeds

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร. สุปรีด์ พินิจสุนทร

University of Oxford

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ. ดร. วีระชัย สาระคร

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร. เยาวพา (ตรีกมล)โฮลโวล์ด

The Technical University of Hamburg Harburg (TUHH)

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ทศพร ทองจันทึก

University of Warwick

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ. ดร. วิทยา เงินแท้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร. วัฒนชัย ล้นทม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นาย ปิยทัสน์ ฉัตรวรวิทย์

ASIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY (ในประเทศ) AIT

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร. นวรัตน์ เอกก้านตรง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. คณิต มุกดาใส

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร. เปรม จันทร์สว่าง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. สุวัตร นานันท์

University of Leeds

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร. ทศพล ไชยอนันต์พร

University of Wurzburg

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. วุธิวัช (วุทิวัชฒ์) จิตจักร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. จุมาพร โสหนองบัว

University of Aix-Marseille II

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. พิทยากรณ์ น้อยทรงค์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. วิภู กุตะนันท์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร. พาวินี กลางท่าไค่

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร. ชาคริต พงษ์กิติวณิชกุล

The Abdus Salam interaational Centre for Theoretical Physics (ICTP)

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. รพีพรรณ ไกรแก้ว

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ศิริบูรณ์ มุกดาใส

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ผศ. ดร. วีระยุทธ สุภิวงค์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. มงคล ตุ้นทัพไทย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. อธิป เพ็งพัด

University of Manchester (UMIST)

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. วุฒิชัย ศรีโสดาพล

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร. แพรวพรรณ กาศรุณ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. อุดม โชติวรรธกวณิช

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ณัฐวุฒิ หอมทอง

University of Nevada, Las Vegas

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ธีรพล สุคนธ์วิมลมาลย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. นรินทร์ ชมภูพวง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ผศ. ดร. สุรางคนา มาตย์วิเศษ

University of Louisiana at Lafayette

สำเร็จการศึกษา

ดร. มงคล บัวใหญ่รักษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ยกเลิก

ออกจากโครงการ

ดร. เมศยา ธิติศักดิ์สกุล

University of California, Davis

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ธนายุทธ แก้วมารยา

Uppsala University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. นฤมล ผิวเผื่อน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

น.ส. อุทุมพร โดมทอง

Western Michigan University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. เกียรติพงษ์ บรรลุสันต์

Freie University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. สิระ (สิริวัฒน์ ) สานสุข

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. นัดดา เกียรติโศภิษฐ์

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)
Page 2 of 4