สหราชอาณาจักร

น.ส. นัฐมล อินแถลง

University of York

รอเดินทางศึกษาต่อต่างประเทศ

น.ส. ชญาน์นันท์ ตั๊งสมบูรณ์

Newcastle University

รอเดินทางศึกษาต่อต่างประเทศ

นาย มนตรี ใจดี

University of Edinburgh

กำลังเรียน

น.ส. โมนัย รัตนพนาวงษ์

Hilderstone College

กำลังเรียน

น.ส. อิษยา จันทรุมาศ

Cambridge Center for Sixth-from Studies (CCSS)

กำลังเรียน

นาย สิทธา คุ้มวงศ์วาน

Cambridge Center for Sixth-from Studies (CCSS)

ออกจากโครงการ

นาย พรชัย ภักดี

Cambridge Center for Sixth-from Studies (CCSS)

กำลังเรียน
Page 23 of 23