สหราชอาณาจักร

นาย ชวิศ อัศวโชค

University of Cambridge

กำลังเรียน

นาย วรสิศ อหิงสโก

University of Glasgow

กำลังเรียน

นาย บุรินทร์ สุดิษฐพงษ์

University of Warwick

กำลังเรียน

นาย ชูเกียรติ ตันติวงศ์

University of Reading

กำลังเรียน

น.ส. ลัลนธยาป์ ตาเพ็ง

Imperial College London

กำลังเรียน

นาย ยุรฉัตร จันปฐมพงศ์

University of Manchester

กำลังเรียน

น.ส. ณฐพรรณ เอื้อสุวรรณา

Newcastle University

กำลังเรียน

น.ส. ณภาภัช วุฒิพีรพร

University of Nottingham

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย พศวีร์ ประเสริฐสุข

Imperial College London

กำลังเรียน

นาย สมรัฐ กนกสิริรัตน์

University of Reading

กำลังเรียน

น.ส. บุณฑรีก์ ชมหอม

University of St Andrews

รอศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

นาย บัลลังก์ ธัชชัย

University of York

กำลังเรียน

น.ส. มานิสา แก้วเสน

University of Warwick

กำลังเรียน

น.ส. ธนาพร สุวรรณพงศ์

University of Bristol

กำลังเรียน

นาย อานนท์ อาชานกุล

University of York

กำลังเรียน

นาย อัชฌาภณ เทพพิชัยยานนท์

Kings College, London

กำลังเรียน

น.ส. อิษยา จันทรุมาศ

Cambridge Center for Sixth-from Studies (CCSS)

กำลังเรียน

นาย สิทธา คุ้มวงศ์วาน

Cambridge Center for Sixth-from Studies (CCSS)

ออกจากโครงการ

นาย พรชัย ภักดี

Cambridge Center for Sixth-from Studies (CCSS)

กำลังเรียน