สหราชอาณาจักร

นาย บุรินทร์ สุดิษฐพงษ์

The University of Sheffield

กำลังเรียน

นาย ชูเกียรติ ตันติวงศ์

University of Reading

กำลังเรียน

น.ส. ลัลนธยาป์ ตาเพ็ง

Imperial College London

กำลังเรียน

นาย ยุรฉัตร จันปฐมพงศ์

University of Manchester

กำลังเรียน

นาย จักรา อัศวลาภสกุล

Greene’s Tutorial College

กำลังเรียน

น.ส. ณภาภัช วุฒิพีรพร

University of Nottingham

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย สมรัฐ กนกสิริรัตน์

University of Reading

กำลังเรียน

น.ส. บุณฑรีก์ ชมหอม

University of St Andrews

กำลังเรียน

น.ส. มานิสา แก้วเสน

University of Warwick

กำลังเรียน

นาย อัชฌาภณ เทพพิชัยยานนท์

Kings College London

กำลังเรียน

นาย สิทธา คุ้มวงศ์วาน

Cambridge Center for Sixth-from Studies (CCSS)

ออกจากโครงการ

นาย พรชัย ภักดี

Cambridge Center for Sixth-from Studies (CCSS)

กำลังเรียน
Page 22 of 22