สหราชอาณาจักร

นาย กิตติธัช เอี่ยมทอง

University of Strathclyde

กำลังเรียน

น.ส. ศุทธินี เผือกขาวผ่อง

University of Strathclyde

กำลังเรียน

นาย สราวุฒิ สลีสองสม

Imperial College London

กำลังเรียน

น.ส. ชนกานต์ พันสา

University of Cambridge

กำลังเรียน

น.ส. กมลรัตน์ สมบูรณ์

University of Southampton

กำลังเรียน

นาย ณัฐนนท์ มีพรหม

University of Reading

กำลังเรียน

น.ส. ธัญพร เต็งสุทธิวัฒน์

University of Liverpool

กำลังเรียน

นาย อุกฤษ เกเย็น

University of Bristol

กำลังเรียน

นาย ปาณัสม์ กัลยาณมิตร

University of Oxford

กำลังเรียน

นาย ณัฐ ธนนิมิตร

University of East Anglia

กำลังเรียน

นาย นคร ทองย้อย

University of Southampton

กำลังเรียน

นาย บุรัสกร พงศ์ทิพย์พิทักษ์

Imperial College London

รอเดินทางศึกษาต่อต่างประเทศ

นาย ชโยภาส ทัพเบิก

University of St Andrews

กำลังเรียน

นาย ธีรพจน์ วิริยะไกรกุล

University of Strathclyde

กำลังเรียน

นาย กรวิชญ์ โอภาสเสถียร

University of Warwick

กำลังเรียน

ดร. ฉัตรชัย ศรีนิติวรวงศ์

University of Sheffield

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

ผศ. ดร. อนุสรณ์ นิยมพันธ์

University of Warwick

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

นาย กัมปนาท ฉายจรัส

University of Oxford

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

ผศ. ดร. สิริวัฒน์ บุญชัยศรี

University of Essex

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

ดร. เจษฎา แม่นยำ

University of Birmingham

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. สุนันทา ฉัตรรัตนกุลชัย

University of Bristol

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ

ผศ. ดร. มัณฑนา จริยาบูรณ์

University of Birmingham

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. วุฒิไกร บุษยาพร

University of Manchester

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ผศ. ดร. นลวัฒน์ บุญญาลัย

Imperial College of Science Technology and Medicine, Univers

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ

ผศ. ดร. คเณศ วงษ์ระวี

University of Bristol

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ศิริรัตน์ กุมาร

University of Cambridge

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

ดร. พริม พลันสังเกตุ

University of Cambridge

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

ดร. พฤฒิ กาฬสุวรรณ

University of Bristol

สำเร็จการศึกษา

นาย ปฐมฤกษ์ อิงสันเทียะ

University of Manchester (UMIST)

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. พีรดา ยิ่งยวด

Imperial College London

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย อภิรัฐ ชายกวด

University of Bristol

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

รศ. ดร. มาลินี ศรีอริยนันท์

University of Surrey

สำเร็จการศึกษา

นาย กฤษฎา สุขทิศ

Imperial College London

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

ผศ. ดร. กัลยา เกตุวงศา(ประไพนพ)

University of Oxford

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ผศ. ดร. ฉลองรัฐ แดงงาม

University of Leeds

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย สุรศักดิ์ แก่นเกษ

University of Kent

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ

ดร. อิสริยา ชัยรัมย์

Imperial College London

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ทรงศักดิ์ พลานนท์

University of Edinburgh

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ณรงค์ จันทร์เล็ก

University of Manchester

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. วีรกัญญา มณีประกรณ์

University of Manchester

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. สาธิตา ตปนียากร

Universität Hildesheim

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ฉวีวรรณ ทรัพย์เจริญกุล

University of Edinburgh

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย จตุพร พันตรี

University of Oxford

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. พินิจ กิจขุนทด

University of Bristol

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. พัฒนศักดิ์ ธีรัชฌานันท์

University of Edinburgh

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ปัลลพ เอกรัตน์เจริญชัย

University of Oxford

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

ดร. จีรภัทร นุตริยะ

University of Bristol

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. นันทพัทธ์ ตระกูลไตรพฤกษ์

London School of Economics and Political Science (LSE)

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย คชานนท์ นิรันดร์พงศ์

University of Bristol

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. สิรี ตั้งบุญสุข

University of Bristol

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. มัสลิน โอสถานันต์กุล

University of Manchester (UMIST)

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ธรรมสิทธิ์ วงศ์เศรษฐสกุล

University of Oxford

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. สิทธิ ดวงเพชร

Brunel University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ธิติกร บุญคุ้ม

Imperial College London

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. อรรถพล อ่ำทอง

The University of Bath

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. สุภาพ ตาเมือง

University of Birmingham

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. นีรนุช ภู่สันติ

Aston University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ปิยพัฒน์ พูลทอง

University College London (UCL)

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. มนัญญา ยังประภากร

Stanford University

ออกจากโครงการ

ดร. ฟาริดา จำจด

The University of Bath

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. รตนนท์ โชติมา

University of Bristol

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. บุญฤทธิ์ สุขเจริญภิญโญ

University of Bristol

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. กิติพัฒน์(สมภัชน์) สินทิพย์ธรากุล(คำโฮม)

University College London (UCL)

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ณิรวัฒน์ ธรรมจักร์

University of Oxford

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. เจะฮัสนะฮ หะยีเจะเตะ

The University of York

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. วรรษมน ภู่สกุลขจร

University of Manchester

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. สาลินี ขจรพิสิฐศักดิ์

University of St Andrews

สำเร็จการศึกษา

ดร. เกียรติศักดิ์ เทพสุริยะ

University of Sussex

กำลังเรียน

ดร. เจนจิรา ปานชมพู

University of Oxford

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ชินพัฒน์ พันธ์วิศวาส

University of Birmingham

ออกจากโครงการ

ดร. โยธิน ฉิมอุปละ

University of Leeds

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ธีรศักดิ์ มิ่งอาชา

University of Cambridge

ออกจากโครงการ

ดร. บุษบา บุญเซ่ง

University of Bristol

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. พีรพัฒน์ ทองนึก

The University of Bath

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ต้องหทัย ไพรัตน์

Imperial College London

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ธนา สุทธิบัทม์พงศ์

University of Leeds

สำเร็จการศึกษา

นาย ก่อสุข ศิรินุกุลวัฒนา

University of Warwick

ออกจากโครงการ

ดร. ศุภชัย อาวิพันธุ์

University of Manchester

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย อภิมุข วัชรางกูร

Imperial College London

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ชวิศ อัศวโชค

University of Cambridge

กำลังเรียน

นาย วรสิศ อหิงสโก

University of Glasgow

กำลังเรียน

นาย บุรินทร์ สุดิษฐพงษ์

University of Warwick

กำลังเรียน

นาย ชูเกียรติ ตันติวงศ์

University of Reading

กำลังเรียน

น.ส. ลัลนธยาป์ ตาเพ็ง

Imperial College London

กำลังเรียน

นาย ยุรฉัตร จันปฐมพงศ์

University of Manchester

กำลังเรียน

น.ส. ณฐพรรณ เอื้อสุวรรณา

Newcastle University

กำลังเรียน

น.ส. ณภาภัช วุฒิพีรพร

University of Nottingham

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย พศวีร์ ประเสริฐสุข

Imperial College London

กำลังเรียน

นาย สมรัฐ กนกสิริรัตน์

University of Reading

กำลังเรียน

น.ส. บุณฑรีก์ ชมหอม

University of St Andrews

รอศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

นาย บัลลังก์ ธัชชัย

University of York

กำลังเรียน

น.ส. มานิสา แก้วเสน

University of Warwick

กำลังเรียน

น.ส. ธนาพร สุวรรณพงศ์

University of Bristol

กำลังเรียน

นาย อานนท์ อาชานกุล

University of York

กำลังเรียน

นาย อัชฌาภณ เทพพิชัยยานนท์

Kings College, London

กำลังเรียน