สหราชอาณาจักร

ดร. ภาคภูมิ อังพานิชเจริญ

University of Oxford

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

ดร. วศิน ผดุงเวช

Cardiff University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย เทียนชัย วิโรจน์ศักดิ์เสรี

Imperial College London

ออกจากโครงการ

ดร. ศกลวรรณ คูหาอุดมลาภ

University of East Anglia

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. กอบชัย ดวงรัตนเลิศ

University of Manchester

งานชั่วคราว

ดร. ณัฐพงศ์ รัตนวิโรจน์กุล

University of Edinburgh

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. จิรเมธ ช้างคล่อม

Imperial College London

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย นพคุณ คุณผลวัฒนา

University of Glasgow

กำลังเรียน

นาย นิพล แจ่มจำรัส

Imperial College London

ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ

ดร. อาณาจักร อุดราช

University of Southampton

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

ดร. วรวัช นิเวศน์มรินทร์

University of Bristol

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย อาทิตย์ จรัสอรุณฉาย

University of Edinburgh

กำลังเรียน

ดร. จิราพร ปานมณี

University of Liverpool

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย วันฉัตร ศิริสาร

University of Manchester

กำลังเรียน

นาย ศุภกร ตันติศรียานุรักษ์

The University of Sheffield

กำลังเรียน

น.ส. เปรมฤดี พรมเดช

University College London (UCL)

กำลังเรียน

นาย สมภพ แซ่เฮง

Washington State University

กำลังเรียน

นาย ธเนศ มากโฉม

University of Reading

กำลังเรียน

น.ส. ศิริภรณ์ ชัยเมืองชื่น

University of Birmingham

กำลังเรียน

นาย ปริญญา อุดมใหม่

University of Manchester

กำลังเรียน

นาย จิรวัฒน์ อัศวขจรศักดิ์

Kings College, London

กำลังเรียน

น.ส. คณัสนันท์ พลรัตน์

University of Bristol

กำลังเรียน

น.ส. เปรมกมล ชัยพาณิชย์กุล

University College London (UCL)

กำลังเรียน

นาย ไพศาล สุขพานิช

Imperial College London

กำลังเรียน

ดร. วีรภัทร สาธิตคณิตกุล

University of Bath

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ณัฏฐ์ ดิลกธนากุล

Imperial College London

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

นาย ภาณุพงษ์ ทองเปรม

University of Liverpool

กำลังเรียน

นาย ศราวุฒิ อุ่นใจ

Imperial College London

กำลังเรียน

ดร. อุดมศักดิ์ รักวงษ์วาน

Kings College, London

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

ดร. ภัคพล ท้าวเวชสุวรรณ

University of Edinburgh

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ชัชดนัย ดอกสน

Royal Holloway University of London

กำลังเรียน

นาย วรุจ อัครวรทิฆัมพร

Imperial College London

กำลังเรียน

นาย วัชระ อาจหาญ

University of Reading

กำลังเรียน

น.ส. ศิริกมล คู่สกุลนิรันดร์

University of Liverpool

กำลังเรียน

ดร. ณัฐวุฒิ ยันตรวัฒนา

University of Oxford

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

น.ส. วรรณวิสา ทลาไธสง

University of Southampton

กำลังเรียน

น.ส. ฐิติมา สมบัติทัฬห

University of Reading

รอศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

นาย ภูสิษฐ์ ศรีสุขา

University of Nottingham

กำลังเรียน

นาย ศุภณัฐ คำตื้อ

Durham University

กำลังเรียน

ดร. อิสระพงศ์ เอกสินชล

University of Cambridge

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ชิดชนก ชอนกระโทก

University of Glasgow

กำลังเรียน

นาย ศุภกิจ พิชัย

University of Bristol

กำลังเรียน

น.ส. นิลิตา มุขแจ้ง

Imperial College London

กำลังเรียน

นาย เสนีย์ กิติมูล

The University of Sheffield

กำลังเรียน

นาย เทวฤทธิ์ สวารชร

Newcastle University

กำลังเรียน

ดร. นนทวิทย์ ชีวเรืองโรจน์

University of Cambridge

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ณัฐวุฒิ กองสุวรรณ

Imperial College London

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

นาย จิรวิชญ์ รัตนปรีชาชัย

University of Cambridge

กำลังเรียน

นาย คณุตม์ ตั้งสง่าศักดิ์ศรี

Imperial College London

กำลังเรียน

นาย ไกร เจียมสวัสดิ์

Imperial College London

กำลังเรียน

น.ส. วิชวรรณ สกุลสุพิชญ์

University of Cambridge

กำลังเรียน

น.ส. ยมลพร ธรรมานุสาร

University of Birmingham

กำลังเรียน

นาย นาถ หนูดี

University of Warwick

กำลังเรียน

น.ส. กีรติ แก้วรักษ์

University of Strathclyde

กำลังเรียน

นาย วีระศักดิ์ คิดการ

University of Liverpool

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. สรณ์สิริ พงศ์ภัทรวัต

University of Oxford

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ศรัณธร ภู่สิงห์

University of Edinburgh

กำลังเรียน

นาย ศิริวัฒน์ สุขโภคกิจ

The University of Manchester

กำลังเรียน

นาย บรรณวิชญ์ พิมพานุวัตร

The University of Manchester

กำลังเรียน

นาย กีรติ กีรติกานต์

Imperial College London

กำลังเรียน

นาย ศุภณัฐ จันทรัตนา

University College London (UCL)

รอศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

นาย ธงชัย วิโรจน์ศักดิ์เสรี

University College London (UCL)

รอศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

นาย นครินทร์ โลหิตศิริ

University of Cambridge

กำลังเรียน

นาย ณัฐพงศ์ สงวนเกียรติชัย

University of Oxford

กำลังเรียน

นาย กันต์ ภิญโญ

University of Nottingham

กำลังเรียน

นาย ทศพล ป้อมสุวรรณ

University of Kent

กำลังเรียน

นาย ประธาน จารุพูนผล

University of Sheffield

กำลังเรียน

นาย นันทชัย อินทร์ปรุง

University of York

กำลังเรียน

นาย ณฐกร สาเพิ่มทรัพย์

University of Strathclyde

กำลังเรียน

น.ส. ธารารักษ์ ปินคำ

University of Southampton

กำลังเรียน

นาย สหัสชัย อินวงศ์วาร

University of Oxford

กำลังเรียน

น.ส. พชร สัตยวรรธน์

Imperial College London

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

นาย วันเฉลิม พรหมดวง

Durham University

กำลังเรียน

นาย ธีรภูมิ บุญปราบ

University of Southampton

กำลังเรียน

นาย เนรมิต สนธยานานนท์

University of Oxford

กำลังเรียน

นาย สุทธิศักดิ์ วัฒนวงศ์วรรณ

University of Southampton

กำลังเรียน

นาย ชวธัช ธนูสิงห์

Imperial College London

กำลังเรียน

นาย หฤษฎ์ ยวงมณี

Imperial College London

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ

นาย กิตติธัช เอี่ยมทอง

University of Strathclyde

กำลังเรียน

น.ส. ศุทธินี เผือกขาวผ่อง

University of Strathclyde

กำลังเรียน

นาย สราวุฒิ สลีสองสม

Imperial College London

กำลังเรียน

น.ส. ชนกานต์ พันสา

University of Cambridge

กำลังเรียน

น.ส. กมลรัตน์ สมบูรณ์

University of Southampton

กำลังเรียน

นาย ณัฐนนท์ มีพรหม

University of Reading

กำลังเรียน

น.ส. ธัญพร เต็งสุทธิวัฒน์

University of Liverpool

กำลังเรียน

นาย อุกฤษ เกเย็น

University of Bristol

กำลังเรียน

นาย ปาณัสม์ กัลยาณมิตร

University of Oxford

กำลังเรียน

นาย ณัฐ ธนนิมิตร

University of East Anglia

กำลังเรียน

นาย นคร ทองย้อย

University of Southampton

กำลังเรียน

นาย บุรัสกร พงศ์ทิพย์พิทักษ์

Imperial College London

รอเดินทางศึกษาต่อต่างประเทศ

นาย ชโยภาส ทัพเบิก

University of St Andrews

กำลังเรียน

นาย ธีรพจน์ วิริยะไกรกุล

University of Strathclyde

กำลังเรียน

นาย กรวิชญ์ โอภาสเสถียร

University of Warwick

กำลังเรียน

ดร. ฉัตรชัย ศรีนิติวรวงศ์

University of Sheffield

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

ผศ. ดร. อนุสรณ์ นิยมพันธ์

University of Warwick

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

นาย กัมปนาท ฉายจรัส

University of Oxford

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

ผศ. ดร. สิริวัฒน์ บุญชัยศรี

University of Essex

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว