สหราชอาณาจักร

น.ส. อภิชญาพร รัตคธา

Durham University

กำลังเรียน

น.ส. ปภัฎชมณ (สัณหภัทร) กัลยาสิริ

Kingston University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ชนติ จันทรโชติชัชวาล

Kings College, London

งานชั่วคราว

น.ส. ญาณี วุฒินิติกรกิจ

Imperial College London

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ

นาย ธีระพัฒน์ รุธิระวุฒิ

University of Southampton

กำลังเรียน

น.ส. เบญจพรรณ กวีเลิศพจนา

University of Birmingham

กำลังเรียน

นาย วิศิษฎ์ หิรัณย์ภิญโญภาศ

University of Manchester

กำลังเรียน

ดร. สรศักดิ์ พันธุ์ผัก

University of Manchester

สำเร็จการศึกษา

น.ส. ณิชาภัทร ดิถีเพ็ง

University of Oxford

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

นาย อภิวัฒน์ จันทวิบูลย์

University of Southampton

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

ดร. วสุพล รุ่งธนาภิรมย์

University of Leeds

งานชั่วคราว

ดร. รุ่งโรจน์ ศฤงคารภาษิต

University of Sheffield

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ภากร เอี้ยวสกุล

University of Oxford

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ยุทธพงษ์ ถาวรวัฒนะ

University College London (UCL)

งานชั่วคราว

นาย เชฏฐพร สุจิตะพันธ์

University of Bristol

กำลังเรียน

น.ส. ขนิษฐา วะไลใจ

University of York

กำลังเรียน

ดร. นภัทร รัตน์นราทร

University College London (UCL)

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

น.ส. เสาวลักษณ์ ช้างโก

University College London (UCL)

กำลังเรียน

น.ส. ภวิตา บุญรัตน์

University of Manchester

กำลังเรียน

น.ส. ลักษมี เจียรมาศ

University of York

กำลังเรียน

น.ส. ชลีณา พิมพาศรี

Imperial College London

กำลังเรียน

ดร. ธนธรณ์ ขอทวีวัฒนา

University of Oxford

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ภาคภูมิ อังพานิชเจริญ

University of Oxford

กำลังเรียน

ดร. วศิน ผดุงเวช

Cardiff University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย เทียนชัย วิโรจน์ศักดิ์เสรี

Imperial College London

ออกจากโครงการ

น.ส. ศกลวรรณ คูหาอุดมลาภ

University of East Anglia

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

ดร. กอบชัย ดวงรัตนเลิศ

University of Manchester

งานชั่วคราว

นาย ณัฐพงศ์ รัตนวิโรจน์กุล

University of Edinburgh

กำลังเรียน

ดร. จิรเมธ ช้างคล่อม

Imperial College London

สำเร็จการศึกษา

นาย นิพล แจ่มจำรัส

Imperial College London

ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ

ดร. อาณาจักร อุดราช

University of Southampton

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

ดร. วรวัช นิเวศน์มรินทร์

University of Bristol

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย อาทิตย์ จรัสอรุณฉาย

University of Edinburgh

กำลังเรียน

น.ส. จิราพร ปานมณี

University of Liverpool

กำลังเรียน

นาย วันฉัตร ศิริสาร

University of Manchester

กำลังเรียน

นาย อรุณ แซ่ล้อ

University of Glasgow

กำลังเรียน

นาย ศุภกร ตันติศรียานุรักษ์

The University of Sheffield

กำลังเรียน

น.ส. เปรมฤดี พรมเดช

University College London (UCL)

กำลังเรียน

นาย สมภพ แซ่เฮง

Washington State University

กำลังเรียน

นาย ปริญญา อุดมใหม่

University of Manchester

กำลังเรียน

นาย จิรวัฒน์ อัศวขจรศักดิ์

Kings College, London

กำลังเรียน

น.ส. เปรมกมล ชัยพาณิชย์กุล

University College London (UCL)

กำลังเรียน

นาย ไพศาล สุขพานิช

Imperial College London

กำลังเรียน

นาย วีรภัทร สาธิตคณิตกุล

The University of Bath

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

นาย ณัฏฐ์ ดิลกธนากุล

Imperial College London

กำลังเรียน

นาย ศราวุฒิ อุ่นใจ

Imperial College London

กำลังเรียน

นาย อุดมศักดิ์ รักวงษ์วาน

Kings College, London

กำลังเรียน

นาย ภัคพล ท้าวเวชสุวรรณ

University of Edinburgh

กำลังเรียน

นาย วรุจ อัครวรทิฆัมพร

Imperial College London

กำลังเรียน

นาย วัชระ อาจหาญ

University of Reading

กำลังเรียน

นาย ณัฐวุฒิ ยันตรวัฒนา

University of Oxford

กำลังเรียน

นาย ภูสิษฐ์ ศรีสุขา

University of Nottingham

กำลังเรียน

นาย ศุภณัฐ คำตื้อ

Durham University

กำลังเรียน

นาย อิสระพงศ์ เอกสินชล

University of Cambridge

กำลังเรียน

น.ส. ชิดชนก ชอนกระโทก

University of Glasgow

กำลังเรียน

นาย ศุภกิจ พิชัย

University of Bristol

กำลังเรียน

นาย คำรณ วชิระประสิทธิ์

University of Cambridge

กำลังเรียน

ดร. นนทวิทย์ ชีวเรืองโรจน์

University of Cambridge

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

นาย ณัฐวุฒิ กองสุวรรณ

Imperial College London

กำลังเรียน

นาย จิรวิชญ์ รัตนปรีชาชัย

University of Cambridge

กำลังเรียน

นาย คณุตม์ ตั้งสง่าศักดิ์ศรี

Imperial College London

กำลังเรียน

น.ส. ยมลพร ธรรมานุสาร

University of Birmingham

กำลังเรียน

นาย นาถ หนูดี

กำลังเรียน

นาย วีระศักดิ์ คิดการ

University of Liverpool

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย สรณ์สิริ พงศ์ภัทรวัต

University of Oxford

กำลังเรียน

น.ส. ศรัณธร ภู่สิงห์

University of Edinburgh

กำลังเรียน

นาย บรรณวิชญ์ พิมพานุวัตร

University of Manchester

กำลังเรียน

นาย ศุภณัฐ จันทรัตนา

University College London (UCL)

กำลังเรียน

นาย ธงชัย วิโรจน์ศักดิ์เสรี

University College London (UCL)

รอศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

นาย นครินทร์ โลหิตศิริ

University of Cambridge

กำลังเรียน

นาย ณัฐพงศ์ สงวนเกียรติชัย

University of Oxford

กำลังเรียน

นาย กันต์ ภิญโญ

University of Nottingham

กำลังเรียน

นาย ทศพล ป้อมสุวรรณ

University of Kent

กำลังเรียน

นาย ประธาน จารุพูนผล

University of Bristol

กำลังเรียน

นาย ณฐกร สาเพิ่มทรัพย์

University of Strathclyde

กำลังเรียน

น.ส. ธารารักษ์ ปินคำ

University of Southampton

กำลังเรียน

นาย สหัสชัย อินวงศ์วาร

University of Oxford

กำลังเรียน

น.ส. พชร สัตยวรรธน์

Imperial College London

กำลังเรียน

นาย วันเฉลิม พรหมดวง

Durham University

กำลังเรียน

นาย ธีรภูมิ บุญปราบ

University of Southampton

กำลังเรียน

นาย เนรมิต สนธยานานนท์

University of Oxford

กำลังเรียน

นาย สุทธิศักดิ์ วัฒนวงศ์วรรณ

University of Southampton

กำลังเรียน

นาย ชวธัช ธนูสิงห์

Imperial College London

กำลังเรียน

นาย หฤษฎ์ ยวงมณี

Imperial College London

พักการศึกษา

นาย กิตติธัช เอี่ยมทอง

University of Strathclyde

กำลังเรียน