สหราชอาณาจักร

น.ส. นฤมล เรืองขำ

The University of Sheffield

กำลังเรียน

ดร. อรุณโรจน์ เมฆอรียะ

University of Oxford

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

ดร. นิภาพร คนธภักดี

University of Sheffield

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. วรนพ สุขภารังษี

University of Edinburgh

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย กิตติศักดิ์ กวีกิจมณี

University of Oxford

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และน

ดร. สมฤดี ดีไพศาล

University of Manchester

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. นวพร นาคหฤทัย

University of Durham

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. นิพาฎา (นิพาดา) แสนทา

Durham University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย จารุพัฒน์ วงษ์พานิช

University of Manchester

กำลังเรียน

ดร. กมลวัช งามเชื้อ (กมลวัชร์ งามเชื้อ)

University of Oxford

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. รัชกฤช ศุภกุลโอภาส

Imperial College London

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ศจี วรามิตร

Imperial College London

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

ดร. ฉัตรทิพย์ รอดทัศนา

University of Cambridge

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. อรุณา ประสพธรรม

University of Nottingham

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. อภิชญาพร รัตคธา

Durham University

กำลังเรียน

น.ส. ปภัฎชมณ (สัณหภัทร) กัลยาสิริ

Kingston University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ชนติ จันทรโชติชัชวาล

Kings College, London

งานชั่วคราว

น.ส. ญาณี วุฒินิติกรกิจ

Imperial College London

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ

นาย ธีระพัฒน์ รุธิระวุฒิ

University of Southampton

กำลังเรียน

ดร. วิศิษฎ์ หิรัณย์ภิญโญภาศ

University of Manchester

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. สรศักดิ์ พันธุ์ผัก

University of Manchester

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ณิชาภัทร ดิถีเพ็ง

University of Oxford

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

น.ส. ณัฐพัชร์(นัฐพร) เศรษฐเสถียร

University of Edinburgh

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย อภิวัฒน์ จันทวิบูลย์

University of Southampton

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. วสุพล รุ่งธนาภิรมย์

University of Leeds

งานชั่วคราว

ดร. รุ่งโรจน์ ศฤงคารภาษิต

University of Sheffield

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ภากร เอี้ยวสกุล

University of Oxford

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ยุทธพงษ์ ถาวรวัฒนะ

University College London (UCL)

รอศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

นาย เชฏฐพร สุจิตะพันธ์

University of Bristol

กำลังเรียน

น.ส. ขนิษฐา วะไลใจ

University of York

กำลังเรียน

ดร. นภัทร รัตน์นราทร

University College London (UCL)

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ธนัท ตรีธารทิพย์เลิศ

University of Oxford

กำลังเรียน

น.ส. เสาวลักษณ์ ช้างโก

University College London (UCL)

กำลังเรียน

น.ส. ภวิตา บุญรัตน์

University of Manchester

กำลังเรียน

น.ส. ลักษมี เจียรมาศ

University of York

กำลังเรียน

น.ส. ชลีณา พิมพาศรี

Imperial College London

กำลังเรียน

ดร. ธนธรณ์ ขอทวีวัฒนา

University of Oxford

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ภาคภูมิ อังพานิชเจริญ

University of Oxford

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

ดร. วศิน ผดุงเวช

Cardiff University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย เทียนชัย วิโรจน์ศักดิ์เสรี

Imperial College London

ออกจากโครงการ

น.ส. ศกลวรรณ คูหาอุดมลาภ

=

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

ดร. กอบชัย ดวงรัตนเลิศ

University of Manchester

งานชั่วคราว

ดร. ณัฐพงศ์ รัตนวิโรจน์กุล

University of Edinburgh

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. จิรเมธ ช้างคล่อม

Imperial College London

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย นพคุณ คุณผลวัฒนา

University of Glasgow

กำลังเรียน

นาย นิพล แจ่มจำรัส

Imperial College London

ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ

ดร. อาณาจักร อุดราช

University of Southampton

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

ดร. วรวัช นิเวศน์มรินทร์

University of Bristol

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย อาทิตย์ จรัสอรุณฉาย

University of Edinburgh

กำลังเรียน

น.ส. จิราพร ปานมณี

University of Liverpool

กำลังเรียน

นาย วันฉัตร ศิริสาร

University of Manchester

กำลังเรียน

นาย ศุภกร ตันติศรียานุรักษ์

The University of Sheffield

กำลังเรียน

น.ส. เปรมฤดี พรมเดช

University College London (UCL)

กำลังเรียน

นาย สมภพ แซ่เฮง

Washington State University

กำลังเรียน

นาย ธเนศ มากโฉม

University of Reading

กำลังเรียน

น.ส. ศิริภรณ์ ชัยเมืองชื่น

University of Birmingham

กำลังเรียน

นาย ปริญญา อุดมใหม่

University of Manchester

กำลังเรียน

นาย จิรวัฒน์ อัศวขจรศักดิ์

Kings College, London

กำลังเรียน

น.ส. คณัสนันท์ พลรัตน์

University of Bristol

กำลังเรียน

น.ส. เปรมกมล ชัยพาณิชย์กุล

University College London (UCL)

กำลังเรียน

นาย ไพศาล สุขพานิช

Imperial College London

กำลังเรียน

ดร. ณัฏฐ์ ดิลกธนากุล

Imperial College London

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

นาย ภาณุพงษ์ ทองเปรม

University of Liverpool

กำลังเรียน

นาย ศราวุฒิ อุ่นใจ

Imperial College London

กำลังเรียน

ดร. อุดมศักดิ์ รักวงษ์วาน

Kings College, London

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

นาย ภัคพล ท้าวเวชสุวรรณ

University of Edinburgh

กำลังเรียน

นาย ชัชดนัย ดอกสน

Royal Holloway University of London

กำลังเรียน

นาย วรุจ อัครวรทิฆัมพร

Imperial College London

กำลังเรียน

นาย วัชระ อาจหาญ

University of Reading

กำลังเรียน

น.ส. ศิริกมล คู่สกุลนิรันดร์

University of Liverpool

กำลังเรียน

นาย ณัฐวุฒิ ยันตรวัฒนา

University of Oxford

กำลังเรียน

น.ส. วรรณวิสา ทลาไธสง

University of Southampton

กำลังเรียน

น.ส. ฐิติมา สมบัติทัฬห

University of Reading

รอศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

นาย ภูสิษฐ์ ศรีสุขา

University of Nottingham

กำลังเรียน

นาย ศุภณัฐ คำตื้อ

Durham University

กำลังเรียน

ดร. อิสระพงศ์ เอกสินชล

University of Cambridge

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ชิดชนก ชอนกระโทก

University of Glasgow

กำลังเรียน

นาย ศุภกิจ พิชัย

University of Bristol

กำลังเรียน

น.ส. นิลิตา มุขแจ้ง

Imperial College London

กำลังเรียน

นาย เสนีย์ กิติมูล

The University of Sheffield

กำลังเรียน

นาย เทวฤทธิ์ สวารชร

Newcastle University

กำลังเรียน

ดร. นนทวิทย์ ชีวเรืองโรจน์

University of Cambridge

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ณัฐวุฒิ กองสุวรรณ

Imperial College London

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย จิรวิชญ์ รัตนปรีชาชัย

University of Cambridge

กำลังเรียน

นาย คณุตม์ ตั้งสง่าศักดิ์ศรี

Imperial College London

กำลังเรียน

นาย ไกร เจียมสวัสดิ์

Imperial College London

กำลังเรียน

น.ส. วิชวรรณ สกุลสุพิชญ์

University of Cambridge

กำลังเรียน

น.ส. ยมลพร ธรรมานุสาร

University of Birmingham

กำลังเรียน

นาย นาถ หนูดี

University of Warwick

กำลังเรียน

น.ส. กีรติ แก้วรักษ์

University of Strathclyde

กำลังเรียน

นาย วีระศักดิ์ คิดการ

University of Liverpool

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. สรณ์สิริ พงศ์ภัทรวัต

University of Oxford

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ศรัณธร ภู่สิงห์

University of Edinburgh

กำลังเรียน

นาย ศิริวัฒน์ สุขโภคกิจ

The University of Manchester

กำลังเรียน

นาย บรรณวิชญ์ พิมพานุวัตร

The University of Manchester

กำลังเรียน