เครือรัฐออสเตรเลีย

นาย วิทย์วศิน(ไกรเทพ) หอมทรัพย์

The University of New South Wales

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ

รศ. ดร. ทวีธรรม ลิมปานุภาพ

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ธนิษ ชวลิต

The University of New South Wales

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

นาย ขัตพันธุ์ จันทะวงษ์ศรี

University of Tasmania

กำลังเรียน

น.ส. พันทิภา สุวรรณโกฏ

The University of New South Wales

กำลังเรียน

นาย พีรพงศ์ ศรีตั้งศิริกุล

University of Tasmania

กำลังเรียน

น.ส. งามตา ธรรมวัฒนะ

University of Wollongong

ออกจากโครงการ

ดร. พลชาติ โชติการ

University of Technology

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. กิตติยา เชียร์แมน (หมวกสังข์)

The University of New South Wales

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. อนิวัฒน์ เพ็งสว่าง

University of Newcastle

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ยิ่งยศ ลาภวงศ์

Macquarie University

สำเร็จการศึกษา

ดร. สุธินี สินุธก

Univesity of Technology

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ศิวานนท์ ปพัฒน์เมธิน

The Australian National University (ANU)

กำลังเรียน

นาย ชยสิน แซ่เตีย

University of Melbourne

กำลังเรียน
Page 2 of 2