สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ดร. โสภณ ธัญญาเวชกิจ

University of Heidelberg

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. เยาวพา (ตรีกมล)โฮลโวล์ด

The Technical University of Hamburg Harburg (TUHH)

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. อิศรา จันทร์เทศนา

University of Heidelberg

งานชั่วคราว

ดร. นวินดา ฉัตรสกุลพรหม

University of postdam

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. แหลมทอง ชื่นชม

University of Giessen

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร. ทศพล ไชยอนันต์พร

University of Wurzburg

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. เดชา เดชตรัยรัตน์

University of postdam

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ยุทธพงศ์ พงศ์บุญชู

Max Planck Institute of Immunobiology

postdoc

น.ส. วชิราภรณ์ วนิชนพรัตน์

Universitat Des Saarlandes

กำลังเรียน

น.ส. กฤติยา ทองคุ้ม

University of Hohenheim

กำลังเรียน

น.ส. อุทุมพร อาสว่าง

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
ลาศึกษาต่อ

นาย อนรรฆ สว่างจิตร์

University of Tubingen

กำลังเรียน

นาย ธรรมรัฐ เพียรสวรรค์

University of Wuppertal

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ

ดร. วาทิต โคกทอง

Georg-August-Universitat Gottingen

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ปรีชา เกียรติกิระขจร

Georg-August-Universitat Gottingen

งานชั่วคราว

ดร. ธนสิน นำไพศาล

Jacob University

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

ดร. นิธิ รุ่งธนาภิรมย์

Goethe University Frankfurt

สำเร็จการศึกษา

ดร. ล้อมพงศ์ กลิ่นนาวี

University of Cologne

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ธีรพจน์ ศรีอรุโณทัย

Universitat Siegen

กำลังเรียน

นาย สุทธิลักษณ์ โอทาตะวงศ์

University of Heidelberg

ออกจากโครงการ

น.ส. นิธิวดี ไทยเจริญ

Heidelberg University

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

ดร. อาภาพร สุทธิพัฒนสมบุญ

University of Cologne

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ประกฤษฎ์ นพประดิษฐ์

University of Bayreuth

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. อรรัตน์ จินต์แสวง

Max Planck Institute of Molecular Plant Physiology

กำลังเรียน

นาย ชัยยศ กำธรเจริญ

University of Heidelberg

กำลังเรียน

นาย วัชระ ศรีมนตรี

RWTH Aachen University

สำเร็จการศึกษา

นาย คามิน ศิริวัฒน์เวชกุล

Charite-Universitatsmedizin Berlin

กำลังเรียน

นาย กันตภณ ดำมินเสก

Karlsruher Institut Fur Technologie (KIT)

กำลังเรียน

นาย ปัญญาพล สุดขาว

Jacobs University Bremen

กำลังเรียน

นาย อภิเดช รักเป็นไทย

Max Planck Institute

กำลังเรียน

น.ส. นิศาลักษณ์ ตรงศิริวัฒน์

Universität Hildesheim

กำลังเรียน

นาย ธนกร วงษ์ลคร

University of Erlangen-Nuremberg

กำลังเรียน

น.ส. สุภัทรา ไชยธงยศ

Otto von Guericke University

กำลังเรียน

น.ส. พัช ธงไธสงค์

กำลังเรียน

น.ส. เบญญาภา แก้วมี

Technical University of Berlin

กำลังเรียน

นาย กฤษณะ สระแก้ว

Ludwig Maximilian University of Munich

กำลังเรียน

ดร. สุริยา ณ หนองคาย

Universität Hildesheim

ออกจากโครงการ

น.ส. ปาริชาติ พรมโต

Johann Wolfgang Goethe-University Frankfurt am Main

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย กบิล กาญจมาภรณ์กุล

Gottingen University

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ

น.ส. สุพรรษา สวามิภักดิ์

Max Planck Institute of Immunobiology

ออกจากโครงการ

ดร. วิทยา พิมทอง

University of Munster

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ณิชา ทนธะเสน

University of Stuttgart

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

ดร. ดรุณี สู้รักรัมย์

Ludwig-Maximillians - Universitat Munchen

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

ดร. รสสุคนธ์ ทองวิเชียร

Freie Universitat Berlin

ออกจากโครงการ

ดร. จันฒิมา มากมูล

Mannheim Universität

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย สุขุม เรืองไชย

Universitat ULM

กำลังเรียน

ดร. กิติพร พลายมาศ

University of Heidelberg

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ฐาปนพงศ์ เปรมปรีวรรณ

University of Hannover

ออกจากโครงการ

นาย อัมพล ลิขิตชัชวาลกุล

Freie University

ออกจากโครงการ

ดร. สาริศา สุริยรักษ์

University of Hohenheim

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. เพียรเพ็ญ สีมา

Bonn University

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

นาย ฐิติวัฒน์ แก้วอำดี

รอนักศึกษาแจ้ง

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

ดร. นิสา วงศ์สมิตกุล

University Hospital of Jena

ออกจากโครงการ

ดร. พรทิพย์ สีมา

Ruhr-Universitat Bochum

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

ดร. นพพร ธรรมรงค์รัตน์

University of Heidelberg

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. กานต์ธิดา จุลฉีด

University Grenoble Alpes

กำลังเรียน

นาย ธราเทพ เปลี่ยนบำรุง

University of Stuttgart

กำลังเรียน

นาย ศุภวรรต ทิพยรัตน์

Friedrich-Schiller-Universität Jena

กำลังเรียน

นาย พีระ สีมาขจร

University of Hamburg

กำลังเรียน

นาย สุเมธ คุ้มภัยรัญ

Heidelberg University

กำลังเรียน

นาย จอมพจน์ วงศ์เพชรอักษร

University of Cologne

กำลังเรียน

นาย ปีกาญจน์ ชูเชาวน์

Heidelberg University

กำลังเรียน

น.ส. พัทธมน กองคำบุตร

University of Stuttgart

กำลังเรียน

น.ส. จินดารัศมี พรหมเผ่า

Technical University Munich

กำลังเรียน

นาย ภัทรวัต ช่อไม้

Technical University of Berlin

กำลังเรียน
Page 2 of 5