สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ดร. สุทธาธร สุวรรณรัตน์

Universitat Des Saarlandes

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ. ดร. สุธารัตน์ โชติกประคัลภ์

Ruhr University Bochum

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศ. ธรรมรัตน์ อารีย์

Freie Universitat Berlin

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ. ดร. คัมภีร์ ค้าแหวน

University of Heidelberg

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดร. เข้ม พุ่มสะอาด

Univeristy of Tuebingen

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ผศ. ดร. คัชรินทร์ ศิริวงศ์

Technical University Munich

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร. เจษฎา โพธิรัตน์

Philipps University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร. สุริยากานต์ วงศ์ตระกูล

University of Stuttgart

ออกจากโครงการ
ลาออก

ดร. สุภาวดี เกียรติเสวี (มนต์สถาพร)

University of Stuttgart

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ. ดร. ชาญ อินทร์แต้ม

Technical University Munich

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ดร. เสน่ห์ รุจิวรรณ

University of Heidelberg

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ดร. เอมอร ศักดิ์แสงวิจิตร

University of Munster

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดร. ดวงฤทัย จารุกานนท์

University of Kassel

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. พรศรี เจริญพานิช

Marburg University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ภาณุพันธ์ ลิมปชยาพร

Westfalische Wilhelms-Universitat Munster

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. วินัย เอี้ยวสุวรรณ

Johann Wolfgang Goethe-University Frankfurt am Main

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ดร. วรรณรัตน์ รุ่งโรจน์ธีระ

University of Potsdam

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดร. ธาดา แก้วประเสริฐ

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

ดร. เพียงพักตร์ สุขรักษ์

Gottingen University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยบูรพา

ดร. กิตติพงษ์ ตันติสันติสม

Univeristy of Tuebingen

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ( NANOTEC ) สวทช.

ดร. โสภณ ธัญญาเวชกิจ

University of Heidelberg

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. เยาวพา (ตรีกมล)โฮลโวล์ด

The Technical University of Hamburg Harburg (TUHH)

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. อิศรา จันทร์เทศนา

University of Heidelberg

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

ดร. นวินดา ฉัตรสกุลพรหม

University of postdam

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. แหลมทอง ชื่นชม

University of Giessen

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร. ทศพล ไชยอนันต์พร

University of Wurzburg

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. เดชา เดชตรัยรัตน์

University of postdam

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ยุทธพงศ์ พงศ์บุญชู

Max Planck Institute of Immunobiology

postdoc

น.ส. วชิราภรณ์ วนิชนพรัตน์

Universitat Des Saarlandes

กำลังเรียน

น.ส. กฤติยา ทองคุ้ม

University of Hohenheim

กำลังเรียน

น.ส. อุทุมพร อาสว่าง

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
ลาศึกษาต่อ

นาย อนรรฆ สว่างจิตร์

University of Tubingen

กำลังเรียน

ดร. ธรรมรัฐ เพียรสวรรค์

University of Wuppertal

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

ดร. วาทิต โคกทอง

Georg-August-Universitat Gottingen

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ปรีชา เกียรติกิระขจร

Georg-August-Universitat Gottingen

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ธนสิน นำไพศาล

Jacob University

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

ดร. นิธิ รุ่งธนาภิรมย์

Goethe University Frankfurt

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

ดร. ล้อมพงศ์ กลิ่นนาวี

University of Cologne

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ธีรพจน์ ศรีอรุโณทัย

Universitat Siegen

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

นาย สุทธิลักษณ์ โอทาตะวงศ์

University of Heidelberg

ออกจากโครงการ

ดร. อาภาพร สุทธิพัฒนสมบุญ

University of Cologne

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ประกฤษฎ์ นพประดิษฐ์

University of Bayreuth

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. อรรัตน์ จินต์แสวง

Max Planck Institute of Molecular Plant Physiology

กำลังเรียน

นาย ชัยยศ กำธรเจริญ

University of Heidelberg

กำลังเรียน

นาย วัชระ ศรีมนตรี

RWTH Aachen University

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

นาย คามิน ศิริวัฒน์เวชกุล

Charite-Universitatsmedizin Berlin

กำลังเรียน

นาย กันตภณ ดำมินเสก

Karlsruher Institut Fur Technologie (KIT)

กำลังเรียน

นาย ปัญญาพล สุดขาว

University of Cologne

กำลังเรียน

นาย อภิเดช รักเป็นไทย

Max Planck Institute

กำลังเรียน

น.ส. นิศาลักษณ์ ตรงศิริวัฒน์

Universität Hildesheim

กำลังเรียน

นาย ธนกร วงษ์ลคร

University of Erlangen-Nuremberg

กำลังเรียน

น.ส. สุภัทรา ไชยธงยศ

Otto von Guericke University

กำลังเรียน

น.ส. พัช ธงไธสงค์

กำลังเรียน

น.ส. เบญญาภา แก้วมี

Technical University of Berlin

กำลังเรียน

นาย กฤษณะ สระแก้ว

Ludwig Maximilian University of Munich

กำลังเรียน

ดร. ฉัตรเฉลิม เกษเวชสุริยา

Ludwig-Maximillians - Universitat Munchen

สำเร็จการศึกษา

ดร. สุริยา ณ หนองคาย

Universität Hildesheim

ออกจากโครงการ

น.ส. ปาริชาติ พรมโต

Johann Wolfgang Goethe-University Frankfurt am Main

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย กบิล กาญจมาภรณ์กุล

Gottingen University

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ

น.ส. สุพรรษา สวามิภักดิ์

Max Planck Institute of Immunobiology

ออกจากโครงการ

ดร. วิทยา พิมทอง

University of Munster

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ณิชา ทนธะเสน

University of Stuttgart

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ

ดร. ดรุณี สู้รักรัมย์

Ludwig-Maximillians - Universitat Munchen

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

ดร. รสสุคนธ์ ทองวิเชียร

Freie Universitat Berlin

ออกจากโครงการ

ดร. จันฒิมา มากมูล

Mannheim Universität

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. สุขุม เรืองไชย

Universitat ULM

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. กิติพร พลายมาศ

University of Heidelberg

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย อัมพล ลิขิตชัชวาลกุล

Freie University

ออกจากโครงการ

ดร. สาริศา สุริยรักษ์

University of Hohenheim

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. เพียรเพ็ญ สีมา

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

นาย ฐิติวัฒน์ แก้วอำดี

รอนักศึกษาแจ้ง

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

ดร. นิสา วงศ์สมิตกุล

University Hospital of Jena

ออกจากโครงการ

ดร. พรทิพย์ สีมา

Ruhr-Universitat Bochum

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

ดร. นพพร ธรรมรงค์รัตน์

University of Heidelberg

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. กานต์ธิดา จุลฉีด

University Grenoble Alpes

กำลังเรียน

นาย ธราเทพ เปลี่ยนบำรุง

University of Stuttgart

กำลังเรียน

นาย ศุภวรรต ทิพยรัตน์

Friedrich-Schiller-Universität Jena

กำลังเรียน

นาย พีระ สีมาขจร

University of Hamburg

กำลังเรียน

นาย สุเมธ คุ้มภัยรัญ

Heidelberg University

กำลังเรียน

นาย จอมพจน์ วงศ์เพชรอักษร

University of Cologne

กำลังเรียน

นาย ปีกาญจน์ ชูเชาวน์

Heidelberg University

กำลังเรียน

น.ส. พัทธมน กองคำบุตร

University of Hamburg

กำลังเรียน

น.ส. จินดารัศมี พรหมเผ่า

Technical University Munich

กำลังเรียน

นาย ภัทรวัต ช่อไม้

Technical University of Berlin

กำลังเรียน
Page 1 of 5