ไทย

ดร. การุณย์ สาดอ่อน

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
รอบรรจุ

น.ส. ทิพย์วิมล ชุมภูกาวิน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

นาย ธวัชชัย เพชรธาราทิพย์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

นาย โกวิทย์ ศุภโกศล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดร. พิเชฐ นุ่นโต

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. คณิต มุกดาใส

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร. เปรม จันทร์สว่าง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ชุตินันท์ เจริญชัย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.,NRCT)

ดร. ณวงศ์ บุนนาค

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
รอบรรจุ

ดร. อัญรัตน์ วัฒนพานิช

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
รอบรรจุ

ดร. ชุติมา วาณิชวัฒนเดชา

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
รอบรรจุ

ดร. ธิดารัตน์ หวังคำ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

น.ส. วันเพ็ญ นาเกลือ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร. ธนิกานต์ อุดมชโลทร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย นรากรณ์ แก้วขาว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผศ. ดร. พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร. สมชาย ศรียาบ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร. พนิชากรณ์ ใจยงค์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นาย สาธร ปานุมัติ

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

ดร. วราภรณ์ จาตนิล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

น.ส. อุไรวรรณ ธรรมศิริพงษ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยมหิดล

นาง กาญจนา หงษ์ทอง (เวียงนนท์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

ดร. อาภาภรณ์ สกุลการะเวก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ดร. ธิดารัตน์ พ่วงไพโรจน์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ฐิติยา สัมมาเทศน์

ออกจากโครงการ

ดร. สุวิมล สืบค้า

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. พิชญ์สิณี(สุวดี) สุวรรณแพทย์(ศรีสวัสดิ์)

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. อมรรัตน์ เดชปาน

มหาวิทยาลัยศิลปากร

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

ดร. วัชรพงษ์ อนรรฆเมธี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. เยาวรินทร์ นครภักดี

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. วุธิวัช (วุทิวัชฒ์) จิตจักร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย พีรศุษม์ วงษ์สุรีย์รัตน์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

กำลังเรียน

ดร. วัชรศักดิ์ ศิริเสรีวรรณ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ผศ. ดร. เพ็ญวิสาข์ พิสิฎฐศักดิ์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร. พงศ์เทพ ประจงทัศน์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. สันทัด พิทักษ์วงศาภรณ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย จุฑากร ภู่ทอง

มหาวิทยาลัยมหิดล

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ
มหาวิทยาลัยมหิดล

นาย นพรัตน์ เปลี่ยนมณี (จิตติสรสกุล)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

ดร. ณัฐพงศ์ วงษ์ดำเนิน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
รอบรรจุ

ดร. ชวรัตน์ ศิริวงษ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดร. พิทยากรณ์ น้อยทรงค์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. อาทิตยา มีหนองหว้า

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย สมาน คันธรินทร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ดร. ยศินทร์ กิติจันทโรภาส

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยศิลปากร

รศ. ดร. สมพงค์ จิตต์มั่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยศิลปากร

นาย สุพจน์ รอดรัตน์

มหาวิทยาลัยมหิดล

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. ผาณตา วาณิชวัฒนเดชา

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
รอบรรจุ

ดร. กมนนัทธ์ ศิงฆมานันท์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยมหิดล

นาย บุญพิทักษ์ งามวัฒนากุล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. รัศมี สิทธิขันแก้ว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ผศ. ดร. สุลาวัลย์ ขาวผ่อง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร. เชาวนี เล้าสุทธิพงษ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
ลาศึกษาต่อ

ดร. กัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี

ดร. รุ่งรัตน์ วัดตาล

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดร. สุพรรณี แสนพินิจ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ดร. สารัตน์ ศิลปวงษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ศุภจิต สระเพชร

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. ฐิติรัตน์ อินทร์ประสิทธิ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. มิ่งขวัญ เครือจันต๊ะ

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. วรพงศ์ ฟูปินวงศ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร. วิภู กุตะนันท์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร. หทัยรัตน์ ยิ่งทวีสิทธิกุล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร. อัณศยา ท่อนโพธิ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นาย สมหวัง คุรุศาสตรา

มหาวิทยาลัยมหิดล

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

น.ส. สุลาวัลย์ ลิมป์บูรณะสมบัติ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

นาย อัตถสิทธิ์ สินนา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ดร. กฤตภาส(ชลายุทธ) วงค์มา

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. พัชราวลัย วงศ์ศิริ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

นาย นเรศ เพชรรักษ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

ดร. ศรินทิพย์ ปรีดาเกษมสิน

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ประภัสสร บุญญานิติพงษ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

ดร. มณทิญา เรืองหน่าย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

นาย วรภัทร์ อินทร์ประสิทธิ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ศราวุธ ป้องหา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานชั่วคราว

ดร. พีรณัฐ ชูชาติ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย อภิรัตน์ ฐิติมั่น

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานชั่วคราว

นาย ศุภวรรษ สวนไพรินทร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. เพ็ญธนา สมานพันธุ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ดร. ชินพร วงศ์วัฒนไพบูลย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. กฤษฎา สุดประเสริฐ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
ลาศึกษาต่อ

ดร. นคร เนียมนนท์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดร. นิสรา สิรสุนทร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
รอบรรจุ

ดร. สุนทรี อุณหพิพัฒน์

มหาวิทยาลัยมหิดล

สำเร็จการศึกษา

นาย ฐาปนนท์ เศรษฐีวรฤทธิ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ดร. ชัยณรงค์ รักธรรม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. สายทิพย์ ลิ้มตระกูล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

ดร. ภาคภูมิ อรชร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

ดร. วิภาศิริ สุนทรชัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)
ลาศึกษาต่อ

ดร. เบญจมาส ไชยลาภ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ผศ. ดร. วรศักดิ์ เพชรวโรทัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ดนิตา(ปิยะมาศ) ชื่นอารมณ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร. เอื้ออารี บุญเพิ่ม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. พาวินี กลางท่าไค่

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร. กวีญา สินธารา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. กิตติคุณ วิวัฒน์ภิญโญ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. ภัณฑิลา (สลิสา) อุดร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. บัวขาว หงษาชุม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น.ส. นิวรรณ วัฒนกิจรุ่งโรจน์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร. บุปผา เพชรรัตน์ (ผ่องศรี)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สำเร็จการศึกษา

ดร. วัชราวุฒิ กฤตินธรรม(หน่อแก้ว)

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ