มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นาย ธนานุวัติ สุยุพร (อกนิษฐ์กุล)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ชัชวาล ใจสุข

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

ดร. อารีรัตน์ เจียมประเสริฐบุญ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

ดร. วุฒิไกร ใสเหลื่อม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. อิทธิพล ฟองแก้ว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. วัชราภรณ์ มูลทรัพย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

น.ส. นพวรรณ บุญเทียม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

น.ส. ลลิดา วงษ์บุตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ภราดร เล็กตระกูลธารา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

นาย ฐนกร ปิยะไพร

กำลังเรียน

นาย วุฒิกร คำป้อง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

นาย ชิณวัฒน์ เอกวงษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

นาย ศรัณย์ เพชรมาก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

นาย ปฏิภาณ คำมณี

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ

กำลังเรียน

นาย สถาพร เกลียวศรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

น.ส. พัชรวีร์ หมั่นสระเกษ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

นาย อานนท์ สงมูลนาค

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

นาย ฐานันต์ จันทร์แจ่มศรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

นาย กิตติพงษ์ หวังนอก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

น.ส. จารุจิตต์ ศิริภักดิ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

นาย ธนโชติ นาสวาสดิ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

น.ส. นวพร ศรีทอง

Purdue University

กำลังเรียน

นาย ปณิธาน ศรีบริบูรณ์

sungkyunkwan university

กำลังเรียน

นาย ปัณณวิชญ์ ทิพย์สวัสดิ์

Pennsylvania State University

กำลังเรียน

นาย พีระณัฐ จาตุรัตน์ทวีโชติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

น.ส. รุ่งทิวา ขาวรัมย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ออกจากโครงการ

นาย วันเฉลิม ความใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ปกป้อง แผนวิชิต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ออกจากโครงการ

น.ส. ประภาพิชญ์ ชุติมันตานนท์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

นาย ธนชิต จินาพร

กำลังเรียน

นาย วรภัทร ขันโคกกรวด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

น.ส. ศุภนิดา วรรณทวี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

น.ส. ภัทรมน ภู่ภัทรางค์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ออกจากโครงการ

นาย นันทวัฒน์ ธนพงศ์ไพสิฐ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

นาย ศิริมงคล อาญาเมือง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

นาย ภัทรพงศ์ นิจอภัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

น.ส. ชนกภรณ์ โกศรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

น.ส. ประไพพร พรสุขสว่าง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

น.ส. พาขวัญ ชาญประโคน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

นาย ศุภนนท์ จามรสุริยา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

นาย พยงค์กิจ หลักหาญ

สถาบันวิทยสิริเมธี

กำลังเรียน

นาย ญัดติพงษ์ แก้วคำจันทร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

นาย อติพล แพนพา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

นาย ตะวันฉัตร สีมันตธรรมกุล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

นาย ธนพล ตันตระกูล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

นาย สุวัฒน์ ธิหล้า

มหาวิทยาลัยนเรศวร

กำลังเรียน

นาย สิระ จินตภิรมย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ออกจากโครงการ

น.ส. ศศิธร เศียรกระโทก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

น.ส. กนกพร เรืองศรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

น.ส. สาทนีย์ สืบค้า

University of Arizona

กำลังเรียน

นาย เสฐียรพงษ์ ดวงรัตนเอกชัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

นาย สรัช ลิ่วศิริรัตน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รอเดินทางศึกษาต่อต่างประเทศ

นาย บุญญากร ศรีศาศวัตกุล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ออกจากโครงการ

น.ส. ปรารถนา มาพร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

นาย ทิตยวัฒน์ คำวงษ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

นาย ลัทธวัฒน์ จรูญรัตนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

นาย นครินทร์ เเรตสันเทียะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

นาย รัชพล ปริโยทัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

น.ส. ณัฐชยา ภักดีศิริวงษ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

นาย สุรยุทธ์ กล้วยพรรณงาม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รอเดินทางศึกษาต่อต่างประเทศ

น.ส. ชนกพรรณ ปราบเสียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

นาย ธาดา แอมสูงเนิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

นาย เอกสิทธิ์ แก่นกลาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

นาย กิตติพันธ์ ศิวะวรรณพงศ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รอเดินทางศึกษาต่อต่างประเทศ

น.ส. กาญจนสุดา กลายเพศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

น.ส. รติมา จันธิมา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

นาย ณฐกร นวรตน

กำลังเรียน

นาย ทัตเทพ รักพาณิชย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

น.ส. แพรวา การุญ

กำลังเรียน

น.ส. ศุภนิดา วรแก่นทราย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

นาย พงษ์ปณต พรมวงษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

นาย วิชญ์พล พลึกรุ่งโรจน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

นาย อภิวัฒน์ มือขุนทด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน
Page 1 of 7