มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นาย กันตธี ไชยเมือง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย พุทธันดร วงศ์สมบูรณ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย วรวิทย์ ศรชัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย กิตติพงศ์ ปันธินวน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย สิรวุฒิ เนตยานันท์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. พิชญา พงศ์มานะวุฒิ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย บุริศร์ ทองน้อย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย พงศรัณญ์ ฉิมศิริ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย สุทธิศักดิ์ วิเศษวงษา

สถาบันวิทยสิริเมธี

กำลังเรียน

น.ส. พาปริญญ์ จำลองกุล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. ขวัญภิรมณ์ ณะเรืองศรี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. บุณธิดา ด่านรัชตกุล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย สุพศิน สุกระ

กำลังเรียน

นาย ณัฐวุฒิ ปาลี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ธนกฤต มามี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. พิชญาภัค กิติศรี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย รัชชาพงษ์ กล่ำพารา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย สรวิชญ์ ใหม่ชุ่ม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. ภัทราวดี วชราภรณ์พินทุ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. ชฎาพร อินสุข

กำลังเรียน

นาย พนาสัณฑ์ มโนรส

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. จินดารัศมี พรหมเผ่า

Technical University Munich

กำลังเรียน

นาย ราชันย์ แปงนุจา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. ชนินทร รัตนเวชสิทธิ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ธนัท เปี่ยมสุวรรณ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ภีร์ม อุบลศรี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย วัชรเกียรติ อินศรี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. อัชฌา ทองศรี

กำลังเรียน

นาย มนตรี สิริมงคลพันธุ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ธนกร อุดมวรรัตน์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. โชษิตา อินเหยี่ยว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ณัฐกมล ศรีปณิธาน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ณัฐพล อักขระวิจิตรกุล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พักการศึกษา

นาย จตุรนต์ วัฒนาพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย พีรณัฐ วินิจมโนกุล

มหาลัยวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ชนสรณ์ พึ่งเงิน

มหาลัยวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ปิยวัฒน์ ฉัตรชัยชมภู

มหาลัยวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย วริทธิ์ นิไทรโยค

มหาลัยวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ศรีวงศ์ บุญประคม

มหาลัยวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ณัฐ พรหมมา

มหาลัยวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. ธันย์ชนก ยุติธรรมสถิต

มหาลัยวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย วัชรพงษ์ โปธาดี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. พรอิสรา นุชวณิชกุล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. บุญนิศา ภัสสรารัตน์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. จิราภา ธัญญา

กำลังเรียน

นาย วิชัย แซ่ม้า

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย กษิดิศ ต.เจริญ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ธเนศ วันเมฆ

กำลังเรียน

นาย ธนกร นันตา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ปณวัฒน์ วัฒนาพร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย นัทธชนัน ปราบหงษ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย สุวิจัย จตุพรฆ้องชัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ธนกฤต เกษาอาจ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ปวีรปกรศ์ เนตรดวง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย พัชรพล สีสุขสาม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน
Page 5 of 8