มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นาย ธันยกานต์ ชูสมัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย กฤษณะ สระแก้ว

Ludwig Maximilian University of Munich

กำลังเรียน

นาย ณัฐภัทร อภิวงค์งาม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย รักษ์ปรัตถ์ ศิริอริยะชัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ปาณัสม์ นันทนาสิทธิ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. กนกวรรณ หงษ์เงิน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย ชัยพร นิลารัตน์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. อารียา สิริเศรษฐนันท์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย จักรกฤษณ์ แดงแสน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รอศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

น.ส. อรุโณทัย จำปีทอง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

ดร. ทิพย์สุคนธ์ คุ้มแสง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ราชกุล พูนช่วย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ

ดร. ณิรวัฒน์ ธรรมจักร์

University of Oxford

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. นาถกานต์ จิตต์จนะ

มหาวิทยาลัยมหิดล

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ

น.ส. กานดามณี วัชโรสินธุ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย จตุพล คำมี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำเร็จการศึกษา

นาย ณัฐกฤต อ่อนอุทัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย นิติพล มูลวิจิตร

มหาลัยวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. อิฏฐณี ศรีคำ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. ประภาสิริ พิมสาร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย กันตธี ไชยเมือง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย พุทธันดร วงศ์สมบูรณ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย วรวิทย์ ศรชัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย กิตติพงศ์ ปันธินวน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย สิรวุฒิ เนตยานันท์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. พิชญา พงศ์มานะวุฒิ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย บุริศร์ ทองน้อย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย พงศรัณญ์ ฉิมศิริ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย สุทธิศักดิ์ วิเศษวงษา

สถาบันวิทยสิริเมธี

กำลังเรียน

น.ส. พาปริญญ์ จำลองกุล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. บุณธิดา ด่านรัชตกุล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย สุพศิน สุกระ

กำลังเรียน

นาย ณัฐวุฒิ ปาลี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ธนกฤต มามี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. พิชญาภัค กิติศรี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย รัชชาพงษ์ กล่ำพารา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย สรวิชญ์ ใหม่ชุ่ม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. ภัทราวดี วชราภรณ์พินทุ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย อัฐพล ชัชวาลวุฒิกุล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รอเดินทางศึกษาต่อต่างประเทศ

น.ส. ชฎาพร อินสุข

กำลังเรียน

นาย พนาสัณฑ์ มโนรส

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. จินดารัศมี พรหมเผ่า

Technical University Munich

กำลังเรียน

นาย ราชันย์ แปงนุจา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. ชนินทร รัตนเวชสิทธิ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ธนัท เปี่ยมสุวรรณ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ภีร์ม อุบลศรี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย วัชรเกียรติ อินศรี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. อัชฌา ทองศรี

กำลังเรียน

นาย มนตรี สิริมงคลพันธุ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ธนกร อุดมวรรัตน์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. โชษิตา อินเหยี่ยว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ณัฐกมล ศรีปณิธาน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ณัฐพล อักขระวิจิตรกุล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พักการศึกษา

นาย จตุรนต์ วัฒนาพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย พีรณัฐ วินิจมโนกุล

มหาลัยวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ชนสรณ์ พึ่งเงิน

มหาลัยวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ปิยวัฒน์ ฉัตรชัยชมภู

มหาลัยวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย วริทธิ์ นิไทรโยค

มหาลัยวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ศรีวงศ์ บุญประคม

มหาลัยวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ณัฐ พรหมมา

มหาลัยวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. ธันย์ชนก ยุติธรรมสถิต

มหาลัยวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย วัชรพงษ์ โปธาดี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. พรอิสรา นุชวณิชกุล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. บุญนิศา ภัสสรารัตน์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. จิราภา ธัญญา

กำลังเรียน

นาย วิชัย แซ่ม้า

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย กษิดิศ ต.เจริญ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ธเนศ วันเมฆ

กำลังเรียน

นาย ธนกร นันตา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ปณวัฒน์ วัฒนาพร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. นัทธ์ชนัน ปราบหงษ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. กอบกุล เขียวสนวน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย สุวิจัย จตุพรฆ้องชัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ธนกฤต เกษาอาจ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ปวีรปกรศ์ เนตรดวง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย พัชรพล สีสุขสาม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน
Page 4 of 8