มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

น.ส. อัจฉริยา ประธาน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย ปิยะนัฐ วิริยะสุขสิงห์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย จุมพล ราชสิงโห

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

น.ส. สุจิตรา ฝั้นสืบ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. ปณนัญ สมใจอ้าย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

ดร. กรวัฒน์ อรรถโสภา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

น.ส. อภิญญา หาญขุนทด

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. กัณฐ์ญารัตธ์ (ชนนิกานต์) ฐิติวัฒนาการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย สรวิชญ์ สารอินทร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ธรรมนูญ เชื้อสะอาด

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พักการศึกษา

นาย เมธี วาทิกทินกร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ปณิธาน สานเมทา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ธนัน วัชรมัย

งานชั่วคราว

น.ส. มนัสวัน มะโนเกี๋ยง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย วศิน สมบุตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย สันดุสิต แซ่โค้ว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ก่อกุศล มาแสน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย อรรถสิธร ชัยชมภู

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ธีรพัชร อาภรณ์รัตน์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ชนินทร์ แมตเมือง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ธันยกานต์ ชูสมัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย กฤษณะ สระแก้ว

Ludwig Maximilian University of Munich

กำลังเรียน

นาย ณัฐภัทร อภิวงค์งาม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย รักษ์ปรัตถ์ ศิริอริยะชัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ปาณัสม์ นันทนาสิทธิ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. กนกวรรณ หงษ์เงิน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย ชัยพร นิลารัตน์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. อารียา สิริเศรษฐนันท์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย จักรกฤษณ์ แดงแสน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รอศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

น.ส. อรุโณทัย จำปีทอง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

ดร. ทิพย์สุคนธ์ คุ้มแสง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ราชกุล พูนช่วย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ

ดร. ณิรวัฒน์ ธรรมจักร์

University of Oxford

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. นาถกานต์ จิตต์จนะ

มหาวิทยาลัยมหิดล

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ

น.ส. กานดามณี วัชโรสินธุ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย จตุพล คำมี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำเร็จการศึกษา

นาย ณัฐกฤต อ่อนอุทัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย นิติพล มูลวิจิตร

มหาลัยวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. อิฏฐณี ศรีคำ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. ประภาสิริ พิมสาร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย กันตธี ไชยเมือง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย พุทธันดร วงศ์สมบูรณ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย วรวิทย์ ศรชัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย กิตติพงศ์ ปันธินวน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย สิรวุฒิ เนตยานันท์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. พิชญา พงศ์มานะวุฒิ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย บุริศร์ ทองน้อย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย พงศรัณญ์ ฉิมศิริ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย สุทธิศักดิ์ วิเศษวงษา

สถาบันวิทยสิริเมธี

กำลังเรียน

น.ส. พาปริญญ์ จำลองกุล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. บุณธิดา ด่านรัชตกุล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย สุพศิน สุกระ

กำลังเรียน

นาย ณัฐวุฒิ ปาลี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ธนกฤต มามี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. พิชญาภัค กิติศรี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย รัชชาพงษ์ กล่ำพารา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย สรวิชญ์ ใหม่ชุ่ม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. ภัทราวดี วชราภรณ์พินทุ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย อัฐพล ชัชวาลวุฒิกุล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รอเดินทางศึกษาต่อต่างประเทศ

น.ส. ชฎาพร อินสุข

กำลังเรียน

นาย พนาสัณฑ์ มโนรส

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. จินดารัศมี พรหมเผ่า

Technical University Munich

กำลังเรียน
Page 2 of 8