มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นาย ราชันย์ แปงนุจา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. ชนินทร รัตนเวชสิทธิ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ธนัท เปี่ยมสุวรรณ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ภีร์ม อุบลศรี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย วัชรเกียรติ อินศรี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. อัชฌา ทองศรี

กำลังเรียน

นาย มนตรี สิริมงคลพันธุ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ธนกร อุดมวรรัตน์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. โชษิตา อินเหยี่ยว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ณัฐกมล ศรีปณิธาน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ณัฐพล อักขระวิจิตรกุล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พักการศึกษา

นาย จตุรนต์ วัฒนาพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย พีรณัฐ วินิจมโนกุล

มหาลัยวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ชนสรณ์ พึ่งเงิน

มหาลัยวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ปิยวัฒน์ ฉัตรชัยชมภู

มหาลัยวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย วริทธิ์ นิไทรโยค

มหาลัยวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ศรีวงศ์ บุญประคม

มหาลัยวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ณัฐ พรหมมา

มหาลัยวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. ธันย์ชนก ยุติธรรมสถิต

มหาลัยวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย วัชรพงษ์ โปธาดี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. พรอิสรา นุชวณิชกุล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. บุญนิศา ภัสสรารัตน์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. จิราภา ธัญญา

กำลังเรียน

นาย วิชัย แซ่ม้า

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย กษิดิศ ต.เจริญ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ธเนศ วันเมฆ

กำลังเรียน

นาย ธนกร นันตา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ปณวัฒน์ วัฒนาพร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. นัทธ์ชนัน ปราบหงษ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. กอบกุล เขียวสนวน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย สุวิจัย จตุพรฆ้องชัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ธนกฤต เกษาอาจ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ปวีรปกรศ์ เนตรดวง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย พัชรพล สีสุขสาม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน
Page 7 of 8