มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นาย ชัยวัฒน์ (สุเชษฐ) เต็งศิริวัฒนา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์

นาย ธวัชชัย เพชรธาราทิพย์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

นาย นพรัตน์ เปลี่ยนมณี (จิตติสรสกุล)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

ดร. มิ่งขวัญ เครือจันต๊ะ

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. พิมพ์วรีย์ (วริยา) ฐิติวัฒนาการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย สุธี อาทิตยา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

ดร. สิทธิเชนทร์ พราหมณ์ชู

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย พลวัชร ลีละวัฒนากูล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

ดร. ประทีป ปัญญาดี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ชัยพร ศุกลพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ชุมพล ศุภทัตกุล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

ดร. สุจิตรา ทันดร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำเร็จการศึกษา

ดร. นารีมัส เจะและ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ชวิศ (วุฒิพงษ์) ทองภักดี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานชั่วคราว

น.ส. ชลธิชา ปากหวาน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ศุภณัฐ สันติกูล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. สุวิมล แก้วคำปา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย อนิรุทธิ์ พริกสี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. อัจฉริยา ประธาน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย ปิยะนัฐ วิริยะสุขสิงห์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย จุมพล ราชสิงโห

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

น.ส. สุจิตรา ฝั้นสืบ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. ปณนัญ สมใจอ้าย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

ดร. กรวัฒน์ อรรถโสภา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

น.ส. อภิญญา หาญขุนทด

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. กัณฐ์ญารัตธ์ (ชนนิกานต์) ฐิติวัฒนาการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย สรวิชญ์ สารอินทร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ธรรมนูญ เชื้อสะอาด

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พักการศึกษา

นาย เมธี วาทิกทินกร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ปณิธาน สานเมทา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ธนัน วัชรมัย

งานชั่วคราว

น.ส. มนัสวัน มะโนเกี๋ยง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย วศิน สมบุตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย สันดุสิต แซ่โค้ว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ก่อกุศล มาแสน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย อรรถสิธร ชัยชมภู

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ธีรพัชร อาภรณ์รัตน์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ชนินทร์ แมตเมือง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ธันยกานต์ ชูสมัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย กฤษณะ สระแก้ว

Ludwig Maximilian University of Munich

กำลังเรียน

นาย ณัฐภัทร อภิวงค์งาม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย รักษ์ปรัตถ์ ศิริอริยะชัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ปาณัสม์ นันทนาสิทธิ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. กนกวรรณ หงษ์เงิน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย ชัยพร นิลารัตน์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. อารียา สิริเศรษฐนันท์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย จักรกฤษณ์ แดงแสน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รอศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

น.ส. อรุโณทัย จำปีทอง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

ดร. ทิพย์สุคนธ์ คุ้มแสง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ราชกุล พูนช่วย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ

ดร. ณิรวัฒน์ ธรรมจักร์

University of Oxford

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. นาถกานต์ จิตต์จนะ

มหาวิทยาลัยมหิดล

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ

น.ส. กานดามณี วัชโรสินธุ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย จตุพล คำมี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำเร็จการศึกษา

นาย ณัฐกฤต อ่อนอุทัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย นิติพล มูลวิจิตร

มหาลัยวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. อิฏฐณี ศรีคำ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. ประภาสิริ พิมสาร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย กันตธี ไชยเมือง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย พุทธันดร วงศ์สมบูรณ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย วรวิทย์ ศรชัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย กิตติพงศ์ ปันธินวน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย สิรวุฒิ เนตยานันท์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. พิชญา พงศ์มานะวุฒิ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย บุริศร์ ทองน้อย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย พงศรัณญ์ ฉิมศิริ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย สุทธิศักดิ์ วิเศษวงษา

สถาบันวิทยสิริเมธี

กำลังเรียน

น.ส. พาปริญญ์ จำลองกุล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. บุณธิดา ด่านรัชตกุล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน
Page 1 of 8