มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นาย ภานุวัฒน์ ศรีสำราญ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รอเดินทางศึกษาต่อต่างประเทศ

นาย พลกฤษณ์ แสงอาวุธ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

น.ส. ขวัญชนก สำกำปัง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

น.ส. ศรุตา เอี่ยมศิริ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

น.ส. ปวริศา เลื่องลือสนธิกิจ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

น.ส. นิโลบล เสวนากุล

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

นาย พลศรุต บุญช่วย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

น.ส. สุดาพร สืบสังข์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

น.ส. พสชนัน รัตนบุรี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

น.ส. ปภัสสร ชื่นพาณิชย์กิจ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

นาย ภูมิพัฒน์ ชัยกำธร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

น.ส. ศุภัคษร โตระสะ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

นาย พชร สุขลิ่ม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

น.ส. สรวงสิริ อรุณลิ่มสวัสดิ์

สถาบันวิทยสิริเมธี

กำลังเรียน

นาย จิรพนธ์ แซ่จิว

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

นาย วรุตม์ กัลยากาญจน์

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

นาย พุธิตา ว่องไวยุทธ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

นาย ภานุวัฒน์ เพ็งผอม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

นาย สิรวิชญ์ บุญสิทธิ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

น.ส. ฆโนทัย จารุสิริรังษี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

น.ส. ระภีพรรณ คงนวล

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

น.ส. อรัชพร อุทัยรังษี

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. ศุภิสรา แพทย์พงศ์

ม.สงขลานครินทร์

กำลังเรียน

นาย ภูวดล อุดมพงศ์ไพบูลย์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. ณิชมน คงทอง

กำลังเรียน

นาย ปุณณวิส อรธรรมรัตน์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. นงนภัส มณี

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย วัชรเดช แก้วมั่น

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

นาย ภัควัต อินทร์สุวรรณ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

นาย ปาณัสม์ วรรณปทุมจินดา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

น.ส. น้ำผึ้ง ฤทธิ์ช่วยรอด

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

นาย จักรพรรดิ ขาวเอี่ยม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

น.ส. จุฬาลักษณ์ จันทร์เกตุ

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

นาย ธฤต เสรีเกียรติดิลก

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

น.ส. ชนิตา เรืองกิจไพบูลย์

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

น.ส. นัฏภร ทองงาม

กำลังเรียน

นาย ธนดล คงคุ้ม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

น.ส. ชนิสรา ชูเส้ง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

น.ส. นันทนัช ชัยทอง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

น.ส. ภีมสินี พวงมาลา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

น.ส. รมิตา ล่าดี้

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

น.ส. วรรษา บิลโหด

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

น.ส. สิริญัฐ ขวัญซ้าย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

นาย ธนาธรณ์ ชูบุญลาภ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

นาย ธัชนนท์ ศิณโส

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

นาย รชานนท์ คงช่วย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

นาย โรจณศักดิ์ รวดเร็ว

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

นาย สิริวัชร ยิ่งยงสกุล

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

นาย จักรกฤษ หนูมาก

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

นาย ธนพล เอี่ยมทราย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

น.ส. กนกวรรณ ชูดำ

กำลังเรียน

นาย อัฟฟาน แวมง

กำลังเรียน

น.ส. ณัชชา รสิตานนท์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

น.ส. ทัซนีม ซอรี

กำลังเรียน

น.ส. สุภัสสรา สังข์เผือก

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

นาย จักริน โลหะนวกุล

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

นาย มนัสพล จิตมนัส

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

นาย ศิรชัช แก้วคงธรรม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน

นาย ศุภกร สังข์ศิลป์เลิศ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำลังเรียน
Page 2 of 6