มหาวิทยาลัยขอนแก่น

น.ส. ศศิภา รักษ์มณี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

ดร. เทอดพงศ์ ศรีบูโฮม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

ดร. นฤปนาถ เหล็กโคกสูง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ทิชากร สิงห์โต

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

น.ส. ฟองจันทร์ วรรณลุขขี

มหาลัยวิทยาลัยขอนเเก่น

กำลังเรียน

น.ส. ธิดาภา รัตนอัมพา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

นาย อรรถวุฒิ รั้งกลาง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

ดร. วีณากร เอี่ยวสานุรักษ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ภูสิษฐ์ ศรีสุขา

University of Nottingham

กำลังเรียน

นาย ณัฐวัฒน์ ปาเส

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย ศุภสิทธิ์ นาถาบำรุง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย ณัฐนันท์ ศิริรัตน์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย อรรถสิทธิ์ ภาคำ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. นาริน ภูระบัตร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานชั่วคราว

น.ส. นิลรัตน์ พรมดี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

ดร. นันทพร เกตุเลขา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ปฏิวัติ สิงห์ทองลา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ปาจรีย์ ชื่นตา

Cranfield University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. อรดี คำมณีจันทร์

มหาวิทยาลัย มหิดล

กำลังเรียน

นาย ปณิธาน ถาเขียว

สถาบันวิทยสิริเมธี

กำลังเรียน

นาย ปวรปรัชญ์ ฦาชา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย วันเฉลิม นัดดา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

น.ส. กิตติวรรณ ศรีสุกใส

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย อดิศักดิ์ เม้ามีศรี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

ดร. ญาณภัทร ทองร่อน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ภาคิน (สมชาย) นพวรรณ์

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

นาย นพปฎล ชินอ่อน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย ธนพัทธ เห็มบาสัตย์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

น.ส. ณัฐวรา บวชไธสง

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

น.ส. รจรินทร์ กองแก้ว

สถาบันวิทยสิริเมธี

กำลังเรียน

น.ส. สุจิตรา ตันศรีชน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

น.ส. ศิปา (เนตรนภิส) ศรีโรจน์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย อุดมศักดิ์ ชูรัตน์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย นคร ทองย้อย

University of Southampton

กำลังเรียน

ผศ. ดร. กรกมล เลิศสุวรรณ (นพมงคล)

University of Delaware

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ณัฎฐาภรณ์ บุปผาโสภา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

น.ส. พรรณพนัส มีฮาตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

นาย พงษ์สิทธิ์ ดีศรี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ

นาย วัชรพล สุขวิริยานนท์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

นาย อมรเลิศ ดีนันท์ตระกูล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย อนุวัต แสงเงินรอด

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

นาย ธนวัฒน์ ชมเมือง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย จักรราช คงทอง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย ฐิติญพงศ์ ดวงศรีเสน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

น.ส. กานต์ชนก ศรีถนัด

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

นาย ชาติเชื้อ กิมชัยวงศ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย ญาณวรุตม์ สร้อยเงิน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย รชาลิส มหารักษิต

University of Alabama

กำลังเรียน

น.ส. นพมาศ โยลัย

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

นาย ปรมินทร์ สายคำ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย สุวิวัฒน์ แสงอ่อน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

น.ส. พลอยชนก เอียดรัตน์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย พิรพงศ์ สิงห์สถิตย์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย นันทิสูต เลิศสมาจาร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

น.ส. วีราภรณ์ จิระอนันต์กุล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย อุทิศ ภัควัน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

น.ส. สุชาวดี ซ้วนขาว

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย เจษฎา เสนาสุข

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย อิทธิพล บุญศรี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

น.ส. วรัญญา สมอุดร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

น.ส. อรปรียา มาวัน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

น.ส. ธฤติ ศรีอุบล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

นาย ลาภวัต งามวงศ์วาน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย สุทธิกุล กุลค้อ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย ชาญทัศน์ พานนนท์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย ณัฐภัทร ทักษิณสิทธิ์

มหาวิทยาลัยเทคดนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

นาย ณรงค์ยศ กิตติภาณุกุล

สถาบันวิทยสิริเมธี

กำลังเรียน

นาย ณัฐพล ต่อติด

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พักการศึกษา

นาย กฤตเมธ สายสุวรรณ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

น.ส. สวรินทร์ แสงแสน

สถาบันวิทยสิริเมธี

กำลังเรียน

นาย กิตินันท์ เอกจิตร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ

นาย เจษฎา สาสิงห์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย ณัฐพงศ์ คาดสนิท

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย ณัฐพล ยั่งยืน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย ณัฐภัทร สมานพงษ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย อภิสิทธิ์ เรืองสุวัฒน์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย ธีรโชติ สิงบุดดี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

น.ส. ปิยะธิดา นาทศรีทา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย กานต์  จันทมงคล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย ปิยกมล  บุญคุ้ม

สถาบันวิทยสิริเมธี

กำลังเรียน

น.ส. อภิญญา งอยผาลา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลนีสุรนารี

กำลังเรียน

น.ส. มิ่งขวัญ โสรินทร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

น.ส. วิภาดา วรวาทิน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย ชัยณรงค์ บุญมา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย ณัฐพงษ์ จันทนพ

สถาบันวิทยสิริเมธี

กำลังเรียน

น.ส. จีรภา ประกอบดี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

น.ส. ปรีญาณัฎฐ์ จันทรา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

น.ส. กันตพร เพชรรัตน์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย ธีรภัทร ฐานวิเศษ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย ภาณุวิชญ์ เชื้อพล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน
Page 2 of 10