มหาวิทยาลัยขอนแก่น

น.ส. สุภาวดี พลเยี่ยม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

ดร. เยาวรินทร์ นครภักดี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. สายทิพย์ ลิ้มตระกูล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

ดร. อนันต์ เคนท้าว

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ปรียานุช พิมจักร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

น.ส. สุพรรณิการ์ คลังภูเขียว

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

ดร. นันท์ชนก เศวตเลข

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

นาย วีรชน มีฐาน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย พงษ์พัฒน์ สิทธิไตรย์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย จักรภัทร พาลุกา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

น.ส. ปรารถนา เสียงล้ำ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

ดร. ณรงค์ศักดิ์ บุญศรี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ภิญญา อาจสาลี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ฐิติวรรณ จำปา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย ณัฐพล เกษางาม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. เชาวน์วัฒน์ มั่นยืน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย อำนาจ ปานเนียม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

ดร. เทอดพงศ์ ศรีบูโฮม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

ดร. นฤปนาถ เหล็กโคกสูง

สำเร็จการศึกษา

น.ส. ทิชากร สิงห์โต

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

น.ส. ฟองจันทร์ วรรณลุขขี

มหาลัยวิทยาลัยขอนเเก่น

กำลังเรียน

น.ส. ธิดาภา รัตนอัมพา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

ดร. วีณากร เอี่ยวสานุรักษ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

นาย ภูสิษฐ์ ศรีสุขา

University of Nottingham

กำลังเรียน

นาย ณัฐวัฒน์ ปาเส

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย ศุภสิทธิ์ นาถาบำรุง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย ณัฐนันท์ ศิริรัตน์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย อรรถสิทธิ์ ภาคำ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานชั่วคราว

น.ส. นาริน ภูระบัตร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานชั่วคราว

น.ส. นิลรัตน์ พรมดี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

ดร. นันทพร เกตุเลขา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ปฏิวัติ สิงห์ทองลา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. อรดี คำมณีจันทร์

มหาวิทยาลัย มหิดล

กำลังเรียน

นาย ปณิธาน ถาเขียว

สถาบันวิทยสิริเมธี

กำลังเรียน

นาย ปวรปรัชญ์ ฦาชา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

น.ส. กิตติวรรณ ศรีสุกใส

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย อดิศักดิ์ เม้ามีศรี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

ดร. ญาณภัทร ทองร่อน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ภาคิน (สมชาย) นพวรรณ์

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

นาย นพปฎล ชินอ่อน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

น.ส. รจรินทร์ กองแก้ว

สถาบันวิทยสิริเมธี

กำลังเรียน

น.ส. สุจิตรา ตันศรีชน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

น.ส. ศิปา (เนตรนภิส) ศรีโรจน์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย อุดมศักดิ์ ชูรัตน์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย นคร ทองย้อย

University of Southampton

กำลังเรียน

ผศ. ดร. กรกมล เลิศสุวรรณ (นพมงคล)

University of Delaware

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ณัฎฐาภรณ์ บุปผาโสภา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

น.ส. พรรณพนัส มีฮาตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

นาย พงษ์สิทธิ์ ดีศรี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

นาย วัชรพล สุขวิริยานนท์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

นาย อมรเลิศ ดีนันท์ตระกูล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย อนุวัต แสงเงินรอด

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

นาย ธนวัฒน์ ชมเมือง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย จักรราช คงทอง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย ฐิติญพงศ์ ดวงศรีเสน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

น.ส. วรพนิต บรรดาศักดิ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

น.ส. กานต์ชนก ศรีถนัด

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

น.ส. จิดาภา วัชรกิตติ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

น.ส. พบพร พรหมจรรย์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย ชาติเชื้อ กิมชัยวงศ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย ญาณวรุตม์ สร้อยเงิน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย รชาลิส มหารักษิต

University of Alabama

กำลังเรียน

น.ส. นพมาศ โยลัย

มหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังเรียน

นาย ปรมินทร์ สายคำ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย สุวิวัฒน์ แสงอ่อน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

น.ส. พลอยชนก เอียดรัตน์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย พิรพงศ์ สิงห์สถิตย์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย นันทิสูต เลิศสมาจาร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

น.ส. วีราภรณ์ จิระอนันต์กุล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย อุทิศ ภัควัน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

น.ส. สุชาวดี ซ้วนขาว

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย เจษฎา เสนาสุข

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

น.ส. วรัญญา สมอุดร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

น.ส. อรปรียา มาวัน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

น.ส. ธฤติ ศรีอุบล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

นาย ลาภวัต งามวงศ์วาน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย สุทธิกุล กุลค้อ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย ชาญทัศน์ พานนนท์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย ณัฐภัทร ทักษิณสิทธิ์

มหาวิทยาลัยเทคดนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน
Page 1 of 10