ทุนส่วนตัว (ทุนต่างประเทศ)

นาย ปวิธ แสงจันทร์

Stanford University

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

ดร. เมษยะมาศ คงเสมา

Imperial College London

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. เจตน์เจริญ กลางวัง

Oregon State University

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

ดร. รัตนาภรณ์ ฟองเงิน

University of Texas at Austin

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ชินวัตร อิศราดิสัยกุล

Cornell University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. วุฒิศักดิ์ ตรงศิริวัฒน์

Massachusetts Institute of Technology

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. เจษฎา เตมัยสมิธิ

University of Oxford

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ชัยชลิต ศรีสวัสดิ์

University of Iceland

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

น.ส. พรสวรรค์ ผู้พัฒน์

ม.สงขลานครินทร์

กำลังเรียน

ดร. ล้อมพงศ์ กลิ่นนาวี

University of Cologne

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ภาณุพล สมัยมงคล

Virginia Polytechnic Institute State University

งานชั่วคราว

นาย ปิยะชัย ขอมอินทร์

University of California, Berkeley

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

ดร. ฐิตพัฒน์ เงินสุทธิวรกุล

University of Michigan

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย สรวิศ ช่างภิญโญ

University of Southern California

กำลังเรียน

ดร. กอบชัย ดวงรัตนเลิศ

University of Manchester

งานชั่วคราว

นาย ธนศักดิ์ สถิตวิทยากุล

Massachusetts Institute of Technology

กำลังเรียน
Page 2 of 2