ทุนส่วนตัว (ทุนต่างประเทศ)

ดร. ดวงฤทัย จารุกานนท์

University of Kassel

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. วันวิสาข์ ทองคำวิฑูรย์ (ชัยศักดิ์เลิศ)

Imperial College London

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ศรายุทธ เอี่ยมคง

University of California, Los Angeles (UCLA)

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. สัมพันธ์ เนตยานันท์

Georgia State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. อัญชสา คณานุรักษ์

University of California, Davis

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ

ดร. ภาสวรรณ นพแก้ว

The University of Bath

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. นวินดา ฉัตรสกุลพรหม

University of postdam

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ทุตานนท์ สินธุประสิทธิ์

Brown University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. รุจิระ ฉายศิริ

University of Virginia

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย เพลงชาติ พรหมมาพันธุ์

Florida State University

งานชั่วคราว

ดร. นนท์ ทองโปร่ง

Michigan State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. วชิราภรณ์ วนิชนพรัตน์

Universitat Des Saarlandes

กำลังเรียน

ดร. นรวีร์ กาญจนวตี

University of California, San Diego

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. กฤติยา ทองคุ้ม

University of Hohenheim

กำลังเรียน

ดร. วีรพงศ์ ผดุงศักดิ์อนันต์

University of Cambridge

สำเร็จการศึกษา

น.ส. ธนิสรา จันทร์สกุล

Harvard University

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

ดร. อนุชิต ภานุมาสวิวัฒน์

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. อารียา จันทศรี

University of Rochester

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ภาคภูมิ ทรัพย์สุนทร

Stanford University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ธีรสรรค์ ขันธวิทย์

Massachusetts Institute of Technology

งานชั่วคราว

นาย ปวิธ แสงจันทร์

Stanford University

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

ดร. เมษยะมาศ คงเสมา

Imperial College London

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. เจตน์เจริญ กลางวัง

Oregon State University

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

ดร. รัตนาภรณ์ ฟองเงิน

University of Texas at Austin

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ชินวัตร อิศราดิสัยกุล

Cornell University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. วุฒิศักดิ์ ตรงศิริวัฒน์

Massachusetts Institute of Technology

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. เจษฎา เตมัยสมิธิ

University of Oxford

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ชัยชลิต ศรีสวัสดิ์

University of Iceland

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

น.ส. พรสวรรค์ ผู้พัฒน์

ม.สงขลานครินทร์

กำลังเรียน

ดร. ล้อมพงศ์ กลิ่นนาวี

University of Cologne

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ภาณุพล สมัยมงคล

Virginia Polytechnic Institute State University

งานชั่วคราว

นาย ปิยะชัย ขอมอินทร์

University of California, Berkeley

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

ดร. ฐิตพัฒน์ เงินสุทธิวรกุล

University of Michigan

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย สรวิศ ช่างภิญโญ

University of Southern California

กำลังเรียน

ดร. กอบชัย ดวงรัตนเลิศ

University of Manchester

งานชั่วคราว

นาย ธนศักดิ์ สถิตวิทยากุล

Massachusetts Institute of Technology

กำลังเรียน
Page 1 of 2