นาย รณกฤต โรจน์ยินดีเลิศ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. ลลิตพรรณ ชัชวาลวิโรจน์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. จุฬาลักษณ์ คุณวุฒิมโนธรรม

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

น.ส. สาลีทิพย์ เกษมสุขไพศาล

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

น.ส. ศศิปรียา ทองศรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ออกจากโครงการ

นาย วัชรเกียรติ ว่องเจริญพร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย สินมหัต วัฒนศัพท์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย สิกขา สองคำชุม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย กิตติกร ธิมา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

น.ส. จอมขวัญ กระภูฤทธิ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

กำลังเรียน

น.ส. ภัณฑิรา สายเพ็ชร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ออกจากโครงการ

นาย ชานน ตันติวัฒนาไพบูลย์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

นาย ชวิน  ธรรมประทีป

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย จักรกฤษ บัวว้อง

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. พัตราพร ไชยสงวนสุข

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. ณัฏฐา เชื้อสุข

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. กัญจน์กร ภิรมย์รัตน์

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ชัชพงศ์ บุญยะรัตน์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย จักรี ศรีวิชา

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ณัฐกมล พลรักษา

โรงเรียนสุรนารีวิทยา

ออกจากโครงการ

นาย ณัฐดนัย กลับส่ง

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. บุษกร พฤกษารัตน์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

ออกจากโครงการ

น.ส. พิมพิกา อุทัยแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

น.ส. รุ่งกานต์ ธรรมสัญญา(สละสิทธิ์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย อภิชิต บัวเกิด

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

น.ส. วันต์ธนะ ตั้งทิปต์ธันว์ธนะ(สละสิทธิ์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ปุณยธร พิทักษ์เผ่าสกุล

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. พัชรพร จุลพันธ์

โรงเรียนศรีบุณยานนท์

ออกจากโครงการ

นาย เฉลิมพงษ์ นวลจันทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

นาย สิทธา คุ้มวงศ์วาน

Cambridge Center for Sixth-from Studies (CCSS)

ออกจากโครงการ

นาย พรชัย ภักดี

Cambridge Center for Sixth-from Studies (CCSS)

กำลังเรียน

น.ส. นิภาพร ภู่นวล

ออกจากโครงการ

น.ส. นฎา สมสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

นาย กรวิชญ์ ปอยสูงเนิน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

กำลังเรียน

น.ส. ชนิกานต์ พลกำพนธ์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

กำลังเรียน

นาย ธชษร ประชุมวรรณ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

กำลังเรียน

นาย ธิปก บวรรัตนารักษ์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

กำลังเรียน

นาย ธีภพ สุทธิพิศาล

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

กำลังเรียน

น.ส. ปัญชิกา หล่อธราประเสริฐ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

กำลังเรียน

นาย พงค์ภักดิ์ มะโนเรศ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

กำลังเรียน

น.ส. รติ ทิพากรสุวรรณ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

กำลังเรียน

นาย ไวกูณฐ์ พันธุ์ตัน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

กำลังเรียน

นาย ศาสตริน ชูช่วย

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

กำลังเรียน

นาย ธนวัฒน์ นาวัน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

กำลังเรียน

น.ส. พัชรพิชชา เพชรกำเนิด

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

กำลังเรียน

นาย วิชยุตม์ นาคะศูนย์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

กำลังเรียน

นาย ภูริณัฐ ช่วยศรี

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย ปุณณวิช ธุวจิตต์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย วศิน พิพัฒน์มโนมัย

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. ศุภนิดา ธรรมชาติ

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. สุภาพิศ ภูสีห์รัตน์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย กรพัส สายวิเศษ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

นาย กฤติพัฒน์  กฤตาคม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน