น.ส. ธัญรดา ยาวิชัย

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. สิริกร ประยงค์

โรงเรียนสุรนารีวิทยา

ออกจากโครงการ

นาย บวรชัย ชัยจักร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

น.ส. ณัฐชยา บุญเรือง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

นาย ธนภัทร์ เกลี้ยงทอง

ร.ร.เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

ออกจากโครงการ

นาย ณัฏฐ์ ศรีสุรักษ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย นรภัทร โตศิริ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. ณีรนุช สกุลเพชรอร่าม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

น.ส. ธนธรณ์ จันทร์แป้น

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

นาย ทดสอบ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

นาย ณฏฐพล ยิ้มรอด

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

น.ส. ณิชารีย์ ศรีบูจันดี

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

นาย ยงยุทธ รัตนพงศ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย สตบรรณ ศรีสุริยะธาดา (ซ้ำ552075)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ธนนันท์ สุขเลิศ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

นาย พรชัย ไชยเวช

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

น.ส. กมลชนก ชีวะกุล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

กำลังเรียน

นาย ณปวัฒน์ ธาราวรรษ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

น.ส. น้ำสังข์ หนูฤทธิ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ออกจากโครงการ

น.ส. อภัสรา ราชพิบูลย์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ออกจากโครงการ

นาย ประพัฒน์พงศ์ วงค์กัณทะ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ออกจากโครงการ

นาย ปิยวัฒน์ ทองทวี

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ออกจากโครงการ

นาย ศิริมงคล อาญาเมือง (ซ้ำ561064)

ร.ร.สุรนารีวิทยา

กำลังเรียน

นาย จิรกิตติ์ ไทรทอง

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

นาย มั่นคง จักรไชย(สละสิทธิ์)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

นาย พสธร บุญตั้งแต่ง(สละสิทธิ์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. กัญชลิกา มูลกัน

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ออกจากโครงการ

น.ส. สุพิชญา โพธิ์ไพบูลย์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

น.ส. บัณฑิตา ผิวทองงาม

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย นภัสไชยภพ อุ่นรั้วทิพย์

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. ลภาวัน สถิรรัตน์

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. ปรัชญานันท์ สมสีดา

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. ศศิวิมล ด้วงกูล

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. มนัญญา ด้วงอินทร์

ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. ศศิมล จารเทพ

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ตุลากร นวลศรี

ร.ร.เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

ออกจากโครงการ

นาย ศุภณัฐ ศรีจันทร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย รณกฤต โรจน์ยินดีเลิศ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. ลลิตพรรณ ชัชวาลวิโรจน์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. จุฬาลักษณ์ คุณวุฒิมโนธรรม

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

น.ส. สาลีทิพย์ เกษมสุขไพศาล

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

น.ส. ศศิปรียา ทองศรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ออกจากโครงการ

นาย วัชรเกียรติ ว่องเจริญพร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย สินมหัต วัฒนศัพท์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย สิกขา สองคำชุม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย กิตติกร ธิมา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

น.ส. จอมขวัญ กระภูฤทธิ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

กำลังเรียน

น.ส. ภัณฑิรา สายเพ็ชร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ออกจากโครงการ

นาย ชานน ตันติวัฒนาไพบูลย์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

นาย ชวิน  ธรรมประทีป

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย จักรกฤษ บัวว้อง

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. พัตราพร ไชยสงวนสุข

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. ณัฏฐา เชื้อสุข

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. กัญจน์กร ภิรมย์รัตน์

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ชัชพงศ์ บุญยะรัตน์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย จักรี ศรีวิชา

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ณัฐกมล พลรักษา

โรงเรียนสุรนารีวิทยา

ออกจากโครงการ

นาย ณัฐดนัย กลับส่ง

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. บุษกร พฤกษารัตน์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

ออกจากโครงการ

น.ส. พิมพิกา อุทัยแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

น.ส. รุ่งกานต์ ธรรมสัญญา(สละสิทธิ์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย อภิชิต บัวเกิด

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

น.ส. วันต์ธนะ ตั้งทิปต์ธันว์ธนะ(สละสิทธิ์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ปุณยธร พิทักษ์เผ่าสกุล

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. พัชรพร จุลพันธ์

โรงเรียนศรีบุณยานนท์

ออกจากโครงการ

นาย เฉลิมพงษ์ นวลจันทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

นาย สิทธา คุ้มวงศ์วาน

Cambridge Center for Sixth-from Studies (CCSS)

ออกจากโครงการ

นาย พรชัย ภักดี

Cambridge Center for Sixth-from Studies (CCSS)

กำลังเรียน

น.ส. นิภาพร ภู่นวล

ออกจากโครงการ

น.ส. นฎา สมสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กำลังเรียน

นาย แทนคุณ บรรลือ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำลังเรียน

นาย กรวิชญ์ ปอยสูงเนิน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

กำลังเรียน

น.ส. ชนิกานต์ พลกำพนธ์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

กำลังเรียน

นาย ธชษร ประชุมวรรณ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

กำลังเรียน

นาย ธิปก บวรรัตนารักษ์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

กำลังเรียน

นาย ธีภพ สุทธิพิศาล

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

กำลังเรียน

น.ส. ปัญชิกา หล่อธราประเสริฐ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

กำลังเรียน

นาย พงค์ภักดิ์ มะโนเรศ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

กำลังเรียน

น.ส. รติ ทิพากรสุวรรณ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

กำลังเรียน

นาย ไวกูณฐ์ พันธุ์ตัน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

กำลังเรียน