นาย จิรายุ สากลกิจจานุกูล

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ธนพล ทองแพ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

นาย ธนพร แพทย์วงษ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

น.ส. ดวงกมล เผือกขาว

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

น.ส. ชลกานต์ นวลสุวรรณ/ซ้ำ491050

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

นาย ธงชัย คลี่แก้ว

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

นาย พีระ จำปาเทศ

ออกจากโครงการ

น.ส. กนกพร จารุโสฬส

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

ออกจากโครงการ

น.ส. ธมลวรรณ คิดถูก

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย สุปวีณ์ รัตนบุรี (แก้วบุตร)

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ชญานนท์ ร่วมเจริญ

Universität Hildesheim

ออกจากโครงการ

น.ส. ภัณฑิรา เฮ็งไล้

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

นาย จักรธิป วีรวิทยาเศรษฐ์

Universität Hildesheim

พักการศึกษา

นาย ณัฐภาส พูลแย้ม

Universität Hildesheim

ออกจากโครงการ

นาย ธิปก รักอำนวยกิจ

ออกจากโครงการ

น.ส. โสมสนี วิศิษฏ์พิทยา

Cornell University

ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล

นาย นิพิฐ เจริญงาม

Universität Hildesheim

ออกจากโครงการ

นาย นิปุณ ปิติมานะอารี

University Grenoble Alpes

ออกจากโครงการ

นาย ภควุฒิ จิรดิลก

Universität Hildesheim

ออกจากโครงการ

นาย วิชชากร กมลพรวิจิตร

Universität Hildesheim

ออกจากโครงการ

นาย ธรรศ อยู่สุนทร

ออกจากโครงการ

น.ส. สุภัสสร อมรมณีรัตน์

Universität Hildesheim

ออกจากโครงการ

น.ส. อัจฉริยา วิพัฒนกิจเจริญ

Universität Hildesheim

ออกจากโครงการ

นาย จิรัฎฐ์ จิระวิชิตชัย

Universität Hildesheim

ออกจากโครงการ

นาย พงศภัค สวัสดิรักษ์

Universität Hildesheim

ออกจากโครงการ

นาย ศาศวัต แจ่มนุช

Universität Hildesheim

ออกจากโครงการ

นาย ธีรนนท์ แท่นคำ

ออกจากโครงการ

นาย ณัฐกร อุปถัมภ์

Universität Hildesheim

ออกจากโครงการ

น.ส. กิดากานต์ สาสุธรรม (ซ้ำ 542116)

Universität Hildesheim

ออกจากโครงการ

นาย ซิดดีก อาบูซาแล (ซ้ำ542114)

Universität Hildesheim

ออกจากโครงการ

นาย ชยากร พงษ์ศิริ

Universität Hildesheim

ออกจากโครงการ

นาย ทีปกร นรนราพันธ์

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

ออกจากโครงการ

น.ส. ชนิตา ทับทอง

รอนักศึกษาแจ้ง

ออกจากโครงการ

นาย วชิระ จันทบาล

ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. นันทพร พันธุ์คุ้มเก่า

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. ธัญรดา ยาวิชัย

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. สิริกร ประยงค์

โรงเรียนสุรนารีวิทยา

ออกจากโครงการ

นาย บวรชัย ชัยจักร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

น.ส. ณัฐชยา บุญเรือง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

นาย ธนภัทร์ เกลี้ยงทอง

ร.ร.เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

ออกจากโครงการ

นาย ณัฏฐ์ ศรีสุรักษ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย นรภัทร โตศิริ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. ณีรนุช สกุลเพชรอร่าม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

น.ส. ธนธรณ์ จันทร์แป้น

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

นาย ทดสอบ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

นาย ณฏฐพล ยิ้มรอด

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

น.ส. ณิชารีย์ ศรีบูจันดี

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

นาย ยงยุทธ รัตนพงศ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย สตบรรณ ศรีสุริยะธาดา (ซ้ำ552075)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ธนนันท์ สุขเลิศ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

นาย พรชัย ไชยเวช

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

น.ส. กมลชนก ชีวะกุล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

กำลังเรียน

นาย ณปวัฒน์ ธาราวรรษ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

น.ส. น้ำสังข์ หนูฤทธิ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ออกจากโครงการ

น.ส. อภัสรา ราชพิบูลย์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ออกจากโครงการ

นาย ประพัฒน์พงศ์ วงค์กัณทะ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ออกจากโครงการ

นาย ปิยวัฒน์ ทองทวี

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ออกจากโครงการ

นาย ศิริมงคล อาญาเมือง (ซ้ำ561064)

ร.ร.สุรนารีวิทยา

กำลังเรียน

นาย จิรกิตติ์ ไทรทอง

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

นาย มั่นคง จักรไชย(สละสิทธิ์)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

นาย พสธร บุญตั้งแต่ง(สละสิทธิ์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. กัญชลิกา มูลกัน

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ออกจากโครงการ

น.ส. สุพิชญา โพธิ์ไพบูลย์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

น.ส. บัณฑิตา ผิวทองงาม

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย นภัสไชยภพ อุ่นรั้วทิพย์

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. ลภาวัน สถิรรัตน์

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. ปรัชญานันท์ สมสีดา

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. ศศิวิมล ด้วงกูล

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. มนัญญา ด้วงอินทร์

ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. ศศิมล จารเทพ

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ตุลากร นวลศรี

ร.ร.เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

ออกจากโครงการ

นาย ศุภณัฐ ศรีจันทร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย รณกฤต โรจน์ยินดีเลิศ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. ลลิตพรรณ ชัชวาลวิโรจน์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. จุฬาลักษณ์ คุณวุฒิมโนธรรม

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

น.ส. สาลีทิพย์ เกษมสุขไพศาล

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

น.ส. ศศิปรียา ทองศรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ออกจากโครงการ

นาย วัชรเกียรติ ว่องเจริญพร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย สินมหัต วัฒนศัพท์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย สิกขา สองคำชุม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย กิตติกร ธิมา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

น.ส. จอมขวัญ กระภูฤทธิ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

กำลังเรียน

น.ส. ภัณฑิรา สายเพ็ชร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ออกจากโครงการ

นาย ชานน ตันติวัฒนาไพบูลย์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

นาย ชวิน  ธรรมประทีป

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย จักรกฤษ บัวว้อง

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. พัตราพร ไชยสงวนสุข

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. ณัฏฐา เชื้อสุข

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. กัญจน์กร ภิรมย์รัตน์

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ชัชพงศ์ บุญยะรัตน์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย จักรี ศรีวิชา

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ณัฐกมล พลรักษา

โรงเรียนสุรนารีวิทยา

ออกจากโครงการ