นาย อัครพล ศักดิ์เจริญยิ่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. พรเพ็ญ มาระวิชะโย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

ออกจากโครงการ

นาย กรกฎ ถมมา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

น.ส. จิณห์นิภากาญจน์ แก้วคงยศ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

น.ส. จุฑามาศ พัวเพิ่มพลศิริ

มหาวิทยาลัยขอนก่น

ออกจากโครงการ

น.ส. ธนภร(นันท์นภัส) รุ่งเสรีกุล

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

นาย ศุภณัฐ สัตยารัฐ

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

ออกจากโครงการ

น.ส. ศิริขวัญ เจริญสุขโสภณ์

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

ออกจากโครงการ

น.ส. วันวิสาข์ คงเสือ

โรงเรียนศรีบุณยานนท์

ออกจากโครงการ

นาย ธนกร ตรีวรรณจุฑา

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. ศุภิสรา ขำเดช

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. ศศิกานต์ รุจิรไพบูลย์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. นัฐยา ปัญจมาพร

University Grenoble Alpes

ออกจากโครงการ

นาย ปฤษฐ สารพร

University Grenoble Alpes

ออกจากโครงการ

นาย วสุธร ยังวนิชเศรษฐ

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ชาคริต แสงอรุณ

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย พันธกานต์ ปัญใจแก้ว

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. ธนาลัย ธงไธสงค์

University Grenoble Alpes

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ

น.ส. จิตสุนันท์ โพธิงาม

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ณัฐภัทร ใจห้าว

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

นาย สุรพัฒน์ วรวาทิน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. ผกา เพ็ชรรัตน์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. วิวรรณ จรีรัตนชาติ(ซ้ำ481010)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

นาย ปรัชญาพงษ์ เหลื่อมสีจันทร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

นาย สารัช แก้ววิทยาการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

น.ส. จิตติมา พลบุบผา

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

นาย พัฒน์ สัตถาสาธุชนะ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

นาย วนา พึงคำ

ออกจากโครงการ

นาย เกียรติพงษ์ คำเงิน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

น.ส. รินดาภรณ์ ศิริคำวงศ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

น.ส. วิรงรอง เชิงเชาว์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

นาย ณัฐวุฒิ ศรเจริญชัย

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ

นาย รัชตะภาคย์ รักศิลธรรม

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

ออกจากโครงการ

นาย ดิศทัต แพทยานนท์

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

ออกจากโครงการ

น.ส. ชนม์ธิมา วัฒนะธนากร

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

ออกจากโครงการ

น.ส. ณัฐวลัย ชัยวรภัทร

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. ชุติมณฑน์ รุ่งศิลป์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย จิรายุ สากลกิจจานุกูล

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ธนพล ทองแพ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

นาย ธนพร แพทย์วงษ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

น.ส. ดวงกมล เผือกขาว

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

น.ส. ชลกานต์ นวลสุวรรณ/ซ้ำ491050

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

นาย ธงชัย คลี่แก้ว

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

นาย พีระ จำปาเทศ

ออกจากโครงการ

น.ส. กนกพร จารุโสฬส

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

ออกจากโครงการ

น.ส. ธมลวรรณ คิดถูก

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย สุปวีณ์ รัตนบุรี (แก้วบุตร)

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ชญานนท์ ร่วมเจริญ

Universität Hildesheim

ออกจากโครงการ

น.ส. ภัณฑิรา เฮ็งไล้

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

นาย จักรธิป วีรวิทยาเศรษฐ์

Universität Hildesheim

พักการศึกษา

นาย ณัฐภาส พูลแย้ม

Universität Hildesheim

ออกจากโครงการ

นาย ธิปก รักอำนวยกิจ

ออกจากโครงการ

น.ส. โสมสนี วิศิษฏ์พิทยา

Cornell University

ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล

นาย นิพิฐ เจริญงาม

Universität Hildesheim

ออกจากโครงการ

นาย นิปุณ ปิติมานะอารี

University Grenoble Alpes

ออกจากโครงการ

นาย ภควุฒิ จิรดิลก

Universität Hildesheim

ออกจากโครงการ

นาย วิชชากร กมลพรวิจิตร

Universität Hildesheim

ออกจากโครงการ

นาย ธรรศ อยู่สุนทร

ออกจากโครงการ

น.ส. สุภัสสร อมรมณีรัตน์

Universität Hildesheim

ออกจากโครงการ

น.ส. อัจฉริยา วิพัฒนกิจเจริญ

Universität Hildesheim

ออกจากโครงการ

นาย จิรัฎฐ์ จิระวิชิตชัย

Universität Hildesheim

ออกจากโครงการ

นาย พงศภัค สวัสดิรักษ์

Universität Hildesheim

ออกจากโครงการ

นาย ศาศวัต แจ่มนุช

Universität Hildesheim

ออกจากโครงการ

นาย ธีรนนท์ แท่นคำ

ออกจากโครงการ

นาย ณัฐกร อุปถัมภ์

Universität Hildesheim

ออกจากโครงการ

น.ส. กิดากานต์ สาสุธรรม (ซ้ำ 542116)

Universität Hildesheim

ออกจากโครงการ

นาย ซิดดีก อาบูซาแล (ซ้ำ542114)

Universität Hildesheim

ออกจากโครงการ

นาย ชยากร พงษ์ศิริ

Universität Hildesheim

ออกจากโครงการ

นาย ทีปกร นรนราพันธ์

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

ออกจากโครงการ

น.ส. ชนิตา ทับทอง

รอนักศึกษาแจ้ง

ออกจากโครงการ

นาย วชิระ จันทบาล

ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. นันทพร พันธุ์คุ้มเก่า

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. ธัญรดา ยาวิชัย

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. สิริกร ประยงค์

โรงเรียนสุรนารีวิทยา

ออกจากโครงการ

นาย บวรชัย ชัยจักร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

น.ส. ณัฐชยา บุญเรือง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

นาย ธนภัทร์ เกลี้ยงทอง

ร.ร.เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

ออกจากโครงการ

นาย ณัฏฐ์ ศรีสุรักษ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย นรภัทร โตศิริ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. ณีรนุช สกุลเพชรอร่าม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

น.ส. ธนธรณ์ จันทร์แป้น

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

นาย ทดสอบ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

นาย ณฏฐพล ยิ้มรอด

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

น.ส. ณิชารีย์ ศรีบูจันดี

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

นาย ยงยุทธ รัตนพงศ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย สตบรรณ ศรีสุริยะธาดา (ซ้ำ552075)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

นาย ธนนันท์ สุขเลิศ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

นาย พรชัย ไชยเวช

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

น.ส. กมลชนก ชีวะกุล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

กำลังเรียน

นาย ณปวัฒน์ ธาราวรรษ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ