น.ส. สุวัฒนา มณีเจริญ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

นาย นพดนัย ขจรไพศาล

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

น.ส. อมรรัตน์ เขียวประไพ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

นาย ธรรมรักษ์ สุขุมวาท

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

นาย บวร สุนทรพจน์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

น.ส. ศิรประภา แซ่ตั้ง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

นาย ธนพงศ์ เศวตประวิชกุล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. ปรัชญ์รตนา นุชประมูล

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

น.ส. ชญานี แซ่ลิ่ม

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

ออกจากโครงการ

น.ส. ภิญพร อมรพันธางค์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. ชลินญา อินทรานุกูล

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

ออกจากโครงการ

นาย กฤษณะรักษ์ บุญศรี

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

ออกจากโครงการ

นาย ชินพัฒน์ เลาหชาญวนิชย์

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ณัฐวุฒิ พรสมุทรสินธุ์

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. ณัฐสุดา ลีลาขจรจิต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

น.ส. วรรณวิภา ศรีวิรัตน์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย พลวัฒน์ สุวรรณพัฒน์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

น.ส. รุจิราวดี ถาวงษ์กลาง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

น.ส. นลินี ชีวินกฤตย์กุล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

น.ส. พัทนียา บุตรอ่อน

ออกจากโครงการ

นาย ศิริชัย คำใสย์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

น.ส. วลัยลักษณ์ สายธนู

ออกจากโครงการ

นาย ธัชชัย ชุ่มแอ่น

ออกจากโครงการ

นาย สมพิศ เพ็ชรประยูร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

นาย สุชาติ กรีแสง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

น.ส. โชติมา บุญประครอง

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

นาย พัฒนา จินตรุ่งเรืองชัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. พรพิสุทธิ์ จงสูงเนิน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

น.ส. ปรีญาพร จอกจอหอ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

นาย กันต์ดนัย วิสุทธิ์สิริ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

นาย อุเทศ อาชาทองสุข

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

นาย วีรเกียรติ ลืออุดมธนสาร

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ปรัชญ์วรกิตติ์ แก้วศิริรัตน์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

นาย อัครวรรษ หมั้นทรัพย์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

น.ส. บุษราภรณ์ เมฆมุกดา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย อัครพล ศักดิ์เจริญยิ่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. พรเพ็ญ มาระวิชะโย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

ออกจากโครงการ

นาย กรกฎ ถมมา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

น.ส. จิณห์นิภากาญจน์ แก้วคงยศ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

น.ส. จุฑามาศ พัวเพิ่มพลศิริ

มหาวิทยาลัยขอนก่น

ออกจากโครงการ

น.ส. ธนภร(นันท์นภัส) รุ่งเสรีกุล

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

นาย ศุภณัฐ สัตยารัฐ

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

ออกจากโครงการ

น.ส. ศิริขวัญ เจริญสุขโสภณ์

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

ออกจากโครงการ

น.ส. วันวิสาข์ คงเสือ

โรงเรียนศรีบุณยานนท์

ออกจากโครงการ

นาย ธนกร ตรีวรรณจุฑา

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. ศุภิสรา ขำเดช

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. ศศิกานต์ รุจิรไพบูลย์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. นัฐยา ปัญจมาพร

University Grenoble Alpes

ออกจากโครงการ

นาย ปฤษฐ สารพร

University Grenoble Alpes

ออกจากโครงการ

นาย วสุธร ยังวนิชเศรษฐ

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ชาคริต แสงอรุณ

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย พันธกานต์ ปัญใจแก้ว

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. ธนาลัย ธงไธสงค์

University Grenoble Alpes

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ

น.ส. จิตสุนันท์ โพธิงาม

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ณัฐภัทร ใจห้าว

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

นาย สุรพัฒน์ วรวาทิน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. ผกา เพ็ชรรัตน์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. วิวรรณ จรีรัตนชาติ(ซ้ำ481010)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังเรียน

นาย ปรัชญาพงษ์ เหลื่อมสีจันทร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

นาย สารัช แก้ววิทยาการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

น.ส. จิตติมา พลบุบผา

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

นาย พัฒน์ สัตถาสาธุชนะ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

นาย วนา พึงคำ

ออกจากโครงการ

นาย เกียรติพงษ์ คำเงิน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

น.ส. รินดาภรณ์ ศิริคำวงศ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

น.ส. วิรงรอง เชิงเชาว์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

นาย ณัฐวุฒิ ศรเจริญชัย

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ

นาย รัชตะภาคย์ รักศิลธรรม

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

ออกจากโครงการ

นาย ดิศทัต แพทยานนท์

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

ออกจากโครงการ

น.ส. ชนม์ธิมา วัฒนะธนากร

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

ออกจากโครงการ

น.ส. ณัฐวลัย ชัยวรภัทร

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. ชุติมณฑน์ รุ่งศิลป์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย จิรายุ สากลกิจจานุกูล

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ธนพล ทองแพ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

นาย ธนพร แพทย์วงษ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

น.ส. ดวงกมล เผือกขาว

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

น.ส. ชลกานต์ นวลสุวรรณ/ซ้ำ491050

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

นาย ธงชัย คลี่แก้ว

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

นาย พีระ จำปาเทศ

ออกจากโครงการ

น.ส. กนกพร จารุโสฬส

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

ออกจากโครงการ

น.ส. ธมลวรรณ คิดถูก

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย สุปวีณ์ รัตนบุรี (แก้วบุตร)

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ชญานนท์ ร่วมเจริญ

Universität Hildesheim

ออกจากโครงการ

น.ส. ภัณฑิรา เฮ็งไล้

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

นาย จักรธิป วีรวิทยาเศรษฐ์

Universität Hildesheim

พักการศึกษา

นาย ณัฐภาส พูลแย้ม

Universität Hildesheim

ออกจากโครงการ

นาย ธิปก รักอำนวยกิจ

ออกจากโครงการ

น.ส. โสมสนี วิศิษฏ์พิทยา

Cornell University

ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล