นาย ศรศาสตร์ อยู่คำ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

นาย เลิศเกียรติ นาคะอินทร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

นาย สุทธิชาติ บ้านกลาง

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. ภิญรดา น่วมจะโป๊ะ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

น.ส. ศิวรีย์ มณีสร้อย

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. สุพิชญา ไปพะนา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. บุษราพร คณาวัฒนกุล

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

ออกจากโครงการ

นาย เพลงรพินทร์ บัวสนธ์

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

ออกจากโครงการ

นาย วัชรภัสร์ มณีฉาย

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

ออกจากโครงการ

นาย นภดล ตุงใย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย รบ จงวรนนท์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย วรพงษ์ ใหม่นิ่ม

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ประพันธ์ แซ่จอง

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. ปริมประภา กาญจนสาวิตรี

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. อันธิกา ธนาวุฒิ

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย กมลวัชร ประภาสัจจะเวทย์

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย เตชภณ ภัทรวรธรรม

ร.ร.สามเสนวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. ปวีณา นุชอยู่

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. แก้วกฤตยา ตรึกธรรม

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. มธุกร สรรวานิช

Oregon State University

ออกจากโครงการ

นาย กิตติณัฐ ทวีสินธนานนท์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. ศกลธน ราโชกาญจน์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

น.ส. รัศณีญา ทับปลา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

น.ส. ลดาพร สิทธิพันธุ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

นาย ตะวัน เศษตะราช

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

นาย ศักรินทร์ รื่นสุคนธ์

University of Illinois at Chicago

ออกจากโครงการ

นาย ธิปัตย์ ภักดีเศรษฐกุล

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

นาย มะกูซี มะแซ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

นาย รัฏฐา หนูราช

Universität Hildesheim

ออกจากโครงการ

นาย ไชยปราการ คำราพิศ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

น.ส. ธนัญญา รินศิริ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย รุจน์ พรหมปาลิต

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

น.ส. นิโลบล(ออมมิดาลา) ปัตตวงษ์

Oregon State University

ออกจากโครงการ

นาย ณัฐภูมิ นันโท

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย สุทธิพงษ์ วรรณไพบูลย์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย สัณฐาน จันทาพูน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

ดร. นหทัย ตนะกุล

University of Florida

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. รพีแพรว สดคมขำ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)

น.ส. สุวัฒนา มณีเจริญ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

นาย นพดนัย ขจรไพศาล

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

น.ส. อมรรัตน์ เขียวประไพ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

นาย ธรรมรักษ์ สุขุมวาท

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

นาย บวร สุนทรพจน์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

น.ส. ศิรประภา แซ่ตั้ง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

นาย ธนพงศ์ เศวตประวิชกุล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. ปรัชญ์รตนา นุชประมูล

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

น.ส. ชญานี แซ่ลิ่ม

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

ออกจากโครงการ

น.ส. ภิญพร อมรพันธางค์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. ชลินญา อินทรานุกูล

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

ออกจากโครงการ

นาย กฤษณะรักษ์ บุญศรี

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

ออกจากโครงการ

นาย ชินพัฒน์ เลาหชาญวนิชย์

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ณัฐวุฒิ พรสมุทรสินธุ์

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. ณัฐสุดา ลีลาขจรจิต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

น.ส. วรรณวิภา ศรีวิรัตน์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย พลวัฒน์ สุวรรณพัฒน์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

น.ส. รุจิราวดี ถาวงษ์กลาง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

น.ส. นลินี ชีวินกฤตย์กุล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

น.ส. พัทนียา บุตรอ่อน

ออกจากโครงการ

นาย ศิริชัย คำใสย์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

น.ส. วลัยลักษณ์ สายธนู

ออกจากโครงการ

นาย ธัชชัย ชุ่มแอ่น

ออกจากโครงการ

นาย สมพิศ เพ็ชรประยูร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

นาย สุชาติ กรีแสง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

น.ส. โชติมา บุญประครอง

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

นาย พัฒนา จินตรุ่งเรืองชัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. พรพิสุทธิ์ จงสูงเนิน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

น.ส. ปรีญาพร จอกจอหอ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

นาย กันต์ดนัย วิสุทธิ์สิริ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

นาย อุเทศ อาชาทองสุข

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

นาย วีรเกียรติ ลืออุดมธนสาร

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ปรัชญ์วรกิตติ์ แก้วศิริรัตน์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

นาย อัครวรรษ หมั้นทรัพย์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

น.ส. บุษราภรณ์ เมฆมุกดา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย อัครพล ศักดิ์เจริญยิ่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. พรเพ็ญ มาระวิชะโย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

ออกจากโครงการ

นาย กรกฎ ถมมา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

น.ส. จิณห์นิภากาญจน์ แก้วคงยศ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

น.ส. จุฑามาศ พัวเพิ่มพลศิริ

มหาวิทยาลัยขอนก่น

ออกจากโครงการ

น.ส. ธนภร(นันท์นภัส) รุ่งเสรีกุล

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

นาย ศุภณัฐ สัตยารัฐ

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

ออกจากโครงการ

น.ส. ศิริขวัญ เจริญสุขโสภณ์

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

ออกจากโครงการ

น.ส. วันวิสาข์ คงเสือ

โรงเรียนศรีบุณยานนท์

ออกจากโครงการ

นาย ธนกร ตรีวรรณจุฑา

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. ศุภิสรา ขำเดช

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. ศศิกานต์ รุจิรไพบูลย์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. นัฐยา ปัญจมาพร

University Grenoble Alpes

ออกจากโครงการ

นาย ปฤษฐ สารพร

University Grenoble Alpes

ออกจากโครงการ

นาย วสุธร ยังวนิชเศรษฐ

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ชาคริต แสงอรุณ

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย พันธกานต์ ปัญใจแก้ว

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. ธนาลัย ธงไธสงค์

University Grenoble Alpes

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ