นาย พงศธร สาธร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

นาย จนัส ธรรมวิทยสกุล

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. นิศานาถ รักศิลป์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ศุภกรณ์ แผ่นมณี

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

ออกจากโครงการ

น.ส. วัชนิตา อุดมศักดิ์สกุล

โรงเรียนศรีบุณยานนท์

ออกจากโครงการ

น.ส. ปองปรัชญ์ สหัสกุล

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ปราชญ์กรณ์ ทิพา

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

นาย จักรพันธุ ดีใหญ่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย ปัญจรักษ์ กันทะวิน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย จอมพรรค นวลดี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

น.ส. อุทัยวรรณ คำแก้ว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

น.ส. จุฑามาศ พัวเพิ่มพูลศิริ

มหาวิทยาลัยขอนก่น

ออกจากโครงการ

น.ส. บูรณ์สุดา วราอัศวปตี

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย นันทวัท ผลจันทร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

ดร. ศิรประภา สรรพอาษา

University of Virginia

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. บุษรา พัฒนศิริ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ปัทมา ปรีชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

น.ส. วิสาขะ(วันวิสาข์) ชุนหกรณ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

ดร. เปมิกา ศรีฟ้า

Uppsala University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. สุมนา สมบูรณ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

นาย อริย์ธัช ลือชัย

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

นาย ธีรวงศ์ รัตนคร

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

นาย ภัทรศัย ตั้งวิจิตรสกุล

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

นาย อุดม แซ่อึ้ง

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

นาย ดิษยพงศ์ ใจหนักแน่น

มหาวิทยาลัยมหิดล

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

ดร. กรุณา ใจนนถีย์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. สุดารัตน์ ชาติสุทธิ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ยุทธนา รุ่งธรรมสกุล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล

น.ส. สิริกานต์ อปริมาณ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. เจนจิรา ปานชมพู

University of Oxford

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ชินพัฒน์ พันธ์วิศวาส

University of Birmingham

ออกจากโครงการ

ดร. พิมลรัตน์ เทียนสวัสดิ์

University of Illinois at Urbana-Champaign

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. มัชฌิมา มโนวงค์

University of Houston

ออกจากโครงการ

นาย พงศกร นามวงศ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ปรีชา สารนันท์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

น.ส. ทิพย์ เมธาดิลกกุล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย ธีรศักดิ์ มิ่งอาชา

University of Cambridge

ออกจากโครงการ

นาย สุขสันต์ จำเริญสัตย์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

น.ส. สุรางค์ นรโภค

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

ดร. ศศิภาวรรณ มาชะนา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย วุฒิชัย จีนเมือง

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

น.ส. วิไล ศิริวัชรไพบูลย์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

นาย สันติรักษ์ โยธาธิติกุล

มหาวิทยาลัยมหิดล

งานชั่วคราว

น.ส. ศศิ ประทีป ณ ถลาง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ไตรรัตน์ กุลศิริวิวัฒน์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ณัชฌา พาณิชย์ชะวงศ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ลือชา ตั้งชัยชนะอนันต์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. พีรพงษ์ พรวงศ์ทอง

University of California, Los Angeles (UCLA)

สำเร็จการศึกษา

น.ส. กมลภัสร์ โหมดหิรัญ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

น.ส. ชลธิชา เนื่องนุช

มหาวิทยาลัยมหิดล

อยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะ

นาย วนา พึ่งคำ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

นาย คณิต ตำนานทอง

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

น.ส. ชัญญา อุทิศ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

นาย อนุศาสตร์ กินร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย ไตรรงค์ โปธา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย ศรศาสตร์ อยู่คำ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

นาย เลิศเกียรติ นาคะอินทร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

นาย สุทธิชาติ บ้านกลาง

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. ภิญรดา น่วมจะโป๊ะ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

น.ส. ศิวรีย์ มณีสร้อย

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. สุพิชญา ไปพะนา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. บุษราพร คณาวัฒนกุล

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

ออกจากโครงการ

นาย เพลงรพินทร์ บัวสนธ์

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

ออกจากโครงการ

นาย วัชรภัสร์ มณีฉาย

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

ออกจากโครงการ

นาย นภดล ตุงใย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย รบ จงวรนนท์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย วรพงษ์ ใหม่นิ่ม

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ประพันธ์ แซ่จอง

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. ปริมประภา กาญจนสาวิตรี

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. อันธิกา ธนาวุฒิ

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย กมลวัชร ประภาสัจจะเวทย์

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย เตชภณ ภัทรวรธรรม

ร.ร.สามเสนวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. ปวีณา นุชอยู่

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. แก้วกฤตยา ตรึกธรรม

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. มธุกร สรรวานิช

Oregon State University

ออกจากโครงการ

นาย กิตติณัฐ ทวีสินธนานนท์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. ศกลธน ราโชกาญจน์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

น.ส. รัศณีญา ทับปลา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

น.ส. ลดาพร สิทธิพันธุ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

นาย ตะวัน เศษตะราช

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

นาย ศักรินทร์ รื่นสุคนธ์

University of Illinois at Chicago

ออกจากโครงการ

นาย ธิปัตย์ ภักดีเศรษฐกุล

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

นาย มะกูซี มะแซ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

นาย รัฏฐา หนูราช

Universität Hildesheim

ออกจากโครงการ

นาย ไชยปราการ คำราพิศ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

น.ส. ธนัญญา รินศิริ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย รุจน์ พรหมปาลิต

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

น.ส. นิโลบล(ออมมิดาลา) ปัตตวงษ์

Oregon State University

ออกจากโครงการ

นาย ณัฐภูมิ นันโท

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย สุทธิพงษ์ วรรณไพบูลย์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย สัณฐาน จันทาพูน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

ดร. นหทัย ตนะกุล

University of Florida

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. รพีแพรว สดคมขำ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ทำวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoc)