น.ส. กัญญา บุญใจรัก

มหาวิทยาลัยมหิดล

อยู่ระหว่างรอบรรจุ

ดร. ฟาริดา จำจด

The University of Bath

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย เดชาธร สัยศรี

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

ออกจากโครงการ

น.ส. ชนัดดา รัฐนันทมงคล

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

ออกจากโครงการ

นาย คัมภีร์ สุวรรณทัศน์

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ณฐพงศ์ ทองคำคูณ

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. มณฑ์นภา นาคะศิริ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

นาย วาทิต กังสุวรรณรักษ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

นาย ภาณุพงศ์ แต่งอักษร

โรงเรียนศรีบุณยานนท์

ออกจากโครงการ

นาย จิตติภัทร ผสมทรัพย์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

น.ส. ปิยพร วิเศษศรี

ออกจากโครงการ

นาย นครินทร์ ลิ้มรังษี

University Grenoble Alpes

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ถิรภัทร แก้วพระปราบ

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ณัฐพล พูลทอง

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย สรยศ ชินกาญจนโรจน์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย พงศกร สุวรรณพงศ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

น.ส. อรทัย วิริยะวัชรากร

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. จิรัณดา นิชรานนท์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

ผศ. ดร. ศรัณยา พีระเกียรติขจร

Osaka University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย นันทิวัฒน์ โสมโสรส

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. ฐาปนรรจน์ เอกจริยวงศ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. รีนา เซย์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

น.ส. ชลธินี กังวานไพเราะ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

ดร. วีกิตติ์ ศิริศักดิ์สุนทร

Oregon State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. สุวลี มาตรคำจันทร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

นาย กษิดิศ สุนทราภิรักษ์กุล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

นาย ปฐพี ปิติทรัพย์สกุล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

นาย กิติภูมิ ตั้งวงษ์พิมุข

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

ดร. รตนนท์ โชติมา

University of Bristol

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. บุญฤทธิ์ สุขเจริญภิญโญ

University of Bristol

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. พัฒนาวิศว์ สว่างลาภ

Rice University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. สุมนมาลย์ จันทร์เอี่ยม

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. กิติพัฒน์(สมภัชน์) สินทิพย์ธรากุล(คำโฮม)

University College London (UCL)

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ศิริพร พันธุ์ศรี

The University of British Columbia

กำลังเรียน

นาย เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

ผศ. ดร. พิพัฒน์ เรือนคำ

Kyoto University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ไพศาล ปลั่งกลาง

Universität Hildesheim

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. อรรฆวัชร รวมไมตรี

University Grenoble Alpes

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย จรงค์ บัวจันทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

ดร. เจะฮัสนะฮ หะยีเจะเตะ

The University of York

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย อนุสร สกลประกายกิจ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

น.ส. วรรษมน ภู่สกุลขจร

University of Manchester

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ยุภาพร สมีน้อย

Colorado State University

สำเร็จการศึกษา

ดร. นวลกมล อำนวยสิน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. พนิดา อันอาน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

น.ส. นิรมล รักษาก้านตง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

น.ส. ธัญพรรณ พลตื้อ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

ดร. ปิยฉัตร ศรีประทักษ์

Simon Fraser University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. เทวารักษ์ ปานกลาง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ธีรสิทธิ์ เติมสายทอง

The University of Tokyo

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. พงษ์เดช มนทกานติรัตน์

Oregon State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. สาลินี ขจรพิสิฐศักดิ์

University of St Andrews

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. เกียรติศักดิ์ เทพสุริยะ

University of Sussex

กำลังเรียน

นาย จิรายุ สิตานุรักษ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

นาย สุทธิพันธุ์ สังข์สุวรรณ

Michigan State University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

นาย ณัฐพล หงส์ศรีสุข

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

นาย พงศกร ภู่อารีย์

ออกจากโครงการ

น.ส. นภวรรณ เลิศรัตน์กิจ

โรงเรียนศรีบุณยานนท์

ออกจากโครงการ

น.ส. กรองกาญจน์ บุญครอง

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

ออกจากโครงการ

นาย พงศธร สาธร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

นาย จนัส ธรรมวิทยสกุล

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

น.ส. นิศานาถ รักศิลป์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ศุภกรณ์ แผ่นมณี

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

ออกจากโครงการ

น.ส. วัชนิตา อุดมศักดิ์สกุล

โรงเรียนศรีบุณยานนท์

ออกจากโครงการ

น.ส. ปองปรัชญ์ สหัสกุล

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ปราชญ์กรณ์ ทิพา

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

นาย จักรพันธุ ดีใหญ่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย ปัญจรักษ์ กันทะวิน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย จอมพรรค นวลดี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

น.ส. อุทัยวรรณ คำแก้ว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

น.ส. จุฑามาศ พัวเพิ่มพูลศิริ

มหาวิทยาลัยขอนก่น

ออกจากโครงการ

น.ส. บูรณ์สุดา วราอัศวปตี

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย นันทวัท ผลจันทร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกจากโครงการ

ดร. ศิรประภา สรรพอาษา

University of Virginia

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. บุษรา พัฒนศิริ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. ปัทมา ปรีชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

น.ส. วิสาขะ(วันวิสาข์) ชุนหกรณ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

ดร. เปมิกา ศรีฟ้า

Uppsala University

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

น.ส. สุมนา สมบูรณ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกจากโครงการ

นาย อริย์ธัช ลือชัย

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ออกจากโครงการ

นาย ธีรวงศ์ รัตนคร

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

นาย ภัทรศัย ตั้งวิจิตรสกุล

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

นาย อุดม แซ่อึ้ง

มหาวิทยาลัยมหิดล

ออกจากโครงการ

นาย ดิษยพงศ์ ใจหนักแน่น

มหาวิทยาลัยมหิดล

อยู่ระหว่างติดตามให้ชดใช้ทุน

ดร. กรุณา ใจนนถีย์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. สุดารัตน์ ชาติสุทธิ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ยุทธนา รุ่งธรรมสกุล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล

น.ส. สิริกานต์ อปริมาณ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

ดร. เจนจิรา ปานชมพู

University of Oxford

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. ชินพัฒน์ พันธ์วิศวาส

University of Birmingham

ออกจากโครงการ

ดร. พิมลรัตน์ เทียนสวัสดิ์

University of Illinois at Urbana-Champaign

ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ดร. มัชฌิมา มโนวงค์

University of Houston

ออกจากโครงการ

นาย พงศกร นามวงศ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ปรีชา สารนันท์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

น.ส. ทิพย์ เมธาดิลกกุล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกจากโครงการ

นาย ธีรศักดิ์ มิ่งอาชา

University of Cambridge

ออกจากโครงการ