ทุนวิจัยสำหรับบัณฑิต พสวท. แรกบรรจุ

การสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับบัณฑิต พสวท. แรกบรรจุ ประจำปีงบประมาณ 2555 - 2559 

ด้วยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 อนุมัติให้ สสวท. จัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบัณฑิต พสวท. แรกบรรจุที่มีหน่วยงานรองรับแล้ว เพื่อให้มีโอกาสทำงานวิจัยทันทีหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก เพื่อพัฒนาศักยภาพ ประสบการณ์ในการทำงานวิจัยก้าวสู่การเป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพ และเพื่อให้การทำวิจัยบูรณาการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานและมีความเป็นเลิศในวิชาชีพ โดยได้รับอนุมัติงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยปีละ 30 ทุน ทุนละไม่เกิน 1 ล้านบาท ให้สำหรับบัณฑิต พสวท. แรกบรรจุ ซึ่งยังไม่มีทุนวิจัยจากแหล่งอื่น โดยบัณฑิต พสวท. จะต้องเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยตามหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย และส่งผ่านหน่วยงานต้นสังกัดเสนอให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยต่อไป


ตั้งแต่ปี 2555-2559 สสวท. ได้สนับสนุนทุนวิจัยสำหรับบัณฑิต พสวท. แรกบรรจุ จำนวนทั้งสิ้น 190 โครงการ แยกตามสาขาวิชาดังนี้ 

 

สาขาวิชา

จำนวนโครงการวิจัย

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

รวม

ฟิสิกส์

14

11

9

10

6

50

เคมี

14

12

10

11

11

58

ชีววิทยา

8

6

10

13

9

46

คณิตศาสตร์

8

6

2

4

9

29

คอมพิวเตอร์

1

1

0

0

0

2

ธรณีวิทยา

1

1

0

3

0

5

รวม

46

37

31

41

35

190

 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560