การขอทำ Postdoctoral research

แบบฟอร์มแสดงแผนการปฏิบัติงานวิจัยภายหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก [ไทย] [English]
[ตัวอย่างการประมาณค่าใช้จ่ายในการไปทำวิจัยหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก]

ผู้รับทุน พสวท. ระดับปริญญาเอก สามารถขอไปปฏิบัติงานวิจัยภายหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (Postdoctoral Researchได้ 2 ประเภท ได้แก่ 

1. Postdoctoral Research ณ ต่างประเทศ โดยได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานนั้นๆ 

2. Postdoctoral Research ณ ต่างประเทศ สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในประเทศและต้องการทุน พสวท. เพื่อสนับสนุนการทำวิจัยหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 

ผู้รับทุนที่ต้องการทำ Postdoctoral Research ทั้ง 2 ประเภท ต้องทำหนังสือเพื่อขออนุมัติ พร้อมแนบแบบฟอร์มแสดงแผนการปฏิบัติงานวิจัยที่ได้รับรองจากหัวหน้าโครงการวิจัย อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ตามแบบฟอร์มที่ระบุไว้เพื่อให้คณะอนุกรรมการพิจารณา  

ในกรณีที่ผู้รับทุน พสวท. กำลังศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ต้องยื่นเรื่องผ่าน สนร. ที่ดูแลผู้รับทุน พสวท. อยู่ 


 

หลักเกณฑ์การขอไปปฏิบัติงานวิจัยภายหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ มีดังนี้ 

  1. งานวิจัยในหัวข้อที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย และคาดว่าจะได้รับประโยชน์สูงสุด 

  1. ระยะเวลาปฏิบัติงานวิจัยไม่เกิน ปี 

  1. กรณีที่มีหน่วยงานต้นสังกัด ตั้งแต่ก่อนเข้าศึกษาด้วยทุน พสวท. ในระดับปริญญาเอก ต้องได้รับอนุญาตจากต้นสังกัดก่อน 

  1. ต้องยื่นเรื่องก่อนเดินทางหรือก่อนเริ่มปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า เดือน 

  1. ให้แนบสัญญาจ้าง (หากมี)   

ในกรณี ผู้รับทุน พสวท. ที่ต้องการทำ Postdoctoral research และต้องการทุนสนับสนุนจากทุน พสวท. (ประเภทที่ 2) ทั้งแบบเต็มจำนวนและบางส่วน ต้องแนบข้อมูลการประมาณค่าใช้จ่ายในการไปทำวิจัย Postdoctoral Research ณ ต่างประเทศ โดยสามารถอ้างอิงจากค่าใช้จ่ายของนักเรียนทุนต่างประเทศได้ และหากได้รับการอนุมัติ ผู้รับทุน พสวทจะได้รับการสนับสนุนเป็นค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายส่วนตัวในอัตราที่ไม่เกินค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียนทุนต่างประเทศ 

กรณีได้รับทุนสนับสนุนเต็มจำนวน 

-         ผู้รับทุนต้องปฏิบัติงานตอบแทนทุนเป็นระยะเวลา เท่าของระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้รับทุนไปทำวิจัยในต่างประเทศ 

-         ผู้รับทุนต้องรายงานผลการปฏิบัติงานวิจัยส่งให้ สสวท. ทุก ปี 

-         หลังกลับจากการปฏิบัติงานวิจัยหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกแล้ว ผู้รับทุนต้องส่งรายงานหรือผลงานที่ได้จากการปฏิบัติงานวิจัยให้ สสวท. 

กรณีได้รับทุนสนับสนุนบางส่วน 

-         หลังจากกลับจากการปฏิบัติงานวิจัยหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกแล้ว ผู้รับทุนต้องส่งรายงานหรือผลงานที่ได้จากการปฏิบัติงานวิจัยให้ สสวท. 

หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว จะยกเลิกการอนุมัติให้ไปปฏิบัติงานวิจัยหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 

 

 


 

กรณี ผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. สามารถทำวิจัยหลังปริญญาเอกในประเทศ และให้นับเวลาเป็นการปฏิบัติงานชดใช้ทุนได้

ต้องมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. การวิจัยหลังปริญญาเอกต้องเป็นการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ ในหน่วยงานของรัฐหรือภาคเอกชน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

2. ผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. จะไม่ได้รับค่าใช้จ่ายใด ๆ จากทุน พสวท. ในระหว่างการทำวิจัยหลังปริญญาเอกทั้งในหน่วยงานของรัฐหรือภาคเอกชน

3. การขออนุญาตทำวิจัยหลังปริญญาเอก ต้องขออนุญาตล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนเริ่มทำสัญญาจ้างการทำวิจัยหลังปริญญาเอก พร้อมเอกสารตอบรับและสัญญาจ้างจากหน่วยงานที่ให้ทำวิจัยหลังปริญญาเอก โดยระบุระยะเวลาให้ชัดเจน

4. การขออนุญาตขยายเวลาทำวิจัยหลังปริญญาเอก ต้องขออนุญาตล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนหมดสัญญา พร้อมเอกสารแจ้งเหตุผลและได้รับอนุญาตการขยายเวลาจากหน่วยงานที่ให้ทำวิจัยหลังปริญญาเอก โดยระบุระยะเวลาขยายให้ชัดเจน

5. ถ้าหน่วยงานที่จ้างผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. ให้ทำวิจัยหลังปริญญาเอกเลิกจ้างก่อนครบกำหนดตามสัญญา ให้ผู้สำเร็จทุน พสวท. แจ้งให้ฝ่าย พสวท. ทราบภายใน 15 วัน หลังจากถูกเลิกจ้าง

6. ถ้าผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. ขอลาออกจากการทำวิจัยหลังปริญญาเอกก่อนครบกำหนด ให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. แจ้งให้ฝ่าย พสวท. ทราบล่วงหน้าก่อนวันลาออก 30 วัน

7. ก่อนหมดสัญญาจ้าง ผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. ต้องแจ้งให้ฝ่าย พสวท. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน

8. ในการนับเวลาทั้งหมดของการปฏิบัติงานชดใช้ทุนด้วยการทำวิจัยหลังปริญญาเอก มีผลต่อเมื่อส่งผลงานวิจัยที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ หรือได้รับการตีพิมพ์แล้ว ซึ่งต้องอยู่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติและอยู่ในฐานข้อมูลของ ISI หรือ SCOPUS ที่มีชื่อผู้รับทุนในผลงานตีพิมพ์ อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือมีผลงานวิจัยที่มีการจดสิทธิบัตร โดยส่งเอกสารแสดงความร่วมมือในการคิดหรือประดิษฐ์อย่างน้อย 1 อย่าง