แผนการศึกษาและสาขาวิชาที่อนุญาต

ระดับมัธยมศึกษา ศึกษาในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ และโปรแกรมเสริม พสวท. วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ในโรงเรียนประจำศูนย์โรงเรียน หรือโรงเรียนที่มีห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการรับรอง [รายชื่อโรงเรียน]

ระดับปริญญาตรี ศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์บริสุทธ์ ได้แก่ คณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา และธรณีวิทยา หรือสาขาวิชาอื่นที่คณะอนุกรรมการฯ พิจารณากำหนดให้ผู้รับทุน พสวท. เลือกศึกษา

สาขาวิชาที่อนุญาติเพิ่มเติมปี 2560 [รายชื่อสาขาวิชาและมหาวิทยาลัย

สาขาวิชาที่อนุญาติเพิ่มเติมปี 2564 [รายชื่อสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม ปี 2564[เพิ่มเติม ปี 2564 ครั้งที่ 2]

ระดับสูงกว่าปริญญาตรีในประเทศ ศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์บริสุทธ์ หรือวิทยาศาสตร์ประยุกต์ตามความถนัดของผู้รับทุน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ พสวท.  [รายชื่อสาขาและมหาวิทยาลัยในประเทศ] [รายชื่อสาขาที่ให้ศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ]

สาขาวิชาที่อนุญาติเพิ่มเติมปี 2560 [เพิ่มเติม ปี 2560]

สาขาวิชาที่อนุุญาติเพิ่มเติมปี 2561 [เพิ่มเติม ปี 2561]

สาขาวิชาที่อนุญาติเพิ่มเติมปี 2562 [ไฟล์ประกอบ]

สาขาวิชาที่อนุญาติเพิ่มเติมปี 2563 [เพิ่มเติม ปี 2563]   [เพิ่มเติม ปี 2563 ครั้งที่ 2]

สาขาวิชาที่อนุญาติเพิ่มเติมปี 2564 [เพิ่มเติม ปี 2564 ครั้งที่ 1

สาขาวิชาที่อนุญาติเพิ่มเติมปี 2565 [ครั้งที่ 1] [ครั้งที่ 2]

สาขาวิชาที่อนุญาติเพิ่มเติมปี 2566 [ครั้งที่ 1]

ระดับสูงกว่าปริญญาตรีต่างประเทศ ศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์บริสุทธ์ หรือวิทยาศาสตร์ประยุกต์ตามความถนัดของผู้รับทุน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ พสวท.

สาขาวิชาที่อนุญาติเพิ่มเติมปี 2560 [รายชื่อสาขาที่ให้ศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ]

หากต้องการเรียนในสาขาวิชาใหม่ ให้มหาวิยาลัยทำหนังสือแจ้งความประสงค์ และแนบหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ที่ทบวงมหาวิทยาลัยอนุมัติเพื่อขอความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แล้วเสนอต่อคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ฝ่าย พสวท. จะทำหนังสือแจ้งไปยังศูนย์มหาวิทยาลัยให้เสนอหลักสูตรที่เปิดใหม่ และสอดคล้องกับนโยบายของทุน พสวท. โดยให้ศูนย์แจ้งกลับไปยังฝ่าย พสวท. ภายในวันที่ 31 มกราคม ของทุกปี