เกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ในระหว่างศึกษา

การคงสภาพนักเรียนทุนเพื่อรับทุน พสวท. ในระดับถัดไป

การลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน

การขอขยายเวลาการศึกษาต่อ

การเปลี่ยนแปลงระดับการศึกษา

การขอย้ายสาขาวิชา

การขอลาพักการศึกษา

การสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภายในระยะเวลา 3 ปี 6 เดือน

การรายงานสำเร็จการศึกษาเพื่อประสงค์ศึกษาต่อในระดับต่อไป

การศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

การย้ายสถานศึกษา

การขอเข้าร่วมประชุมวิชาการในประเทศ

การขอรับทุนสนับสนุนเพื่อไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ

การขอรับทุนไปทำวิจัย ณ ต่างประเทศ

การรับทุนการศึกษาอื่น ๆ

- การขออนุมัติรับพระราชทานทุนมูลนิธิ “อานันทมหิดล

- การขอรับทุนอื่นไปศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ ต่างประเทศ

การกลับเข้ารับทุนการศึกษา พสวท. ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น จากทุนอื่น

การขอเรียนภาษาต่างประเทศด้วยทุนส่วนตัวระหว่างรอการตอบรับให้เข้าเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ณ ต่างประเทศ

การปฏิบัติตัวของผู้รับทุน พสวท. ณ ต่างประเทศ

 


  การคงสภาพนักเรียนทุนเพื่อรับทุน พสวท. ในระดับถัดไป

ระดับมัธยมศึกษา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5

เพื่อคงสภาพเป็นนักเรียนทุนในชั้นถัดไป จะพิจารณาจากสถานภาพในแต่ละปีการศึกษา โดยต้องมีเกณฑ์ต่อไปนี้

(1)     เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา มีความประพฤติดี

(2)     มีผลการเรียนวิชาต่างๆ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 เป็นไปตามเกณฑ์ คือ

1. หลักสูตรปกติ คิดคะแนนรวมเฉลี่ยตลอดปีการศึกษา

-          ระดับคะแนนเฉลี่ยทุกวิชารวมกัน ≥ 3.00

-          ระดับคะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์รวมกับวิชาคณิตศาสตร์รวมกัน ≥ 3.25
(ยกเว้นโปรแกรมเสริม พสวท.)

2. หลักสูตรโปรแกรมเสริมคิดคะแนนเฉลี่ยตลอดปีการศึกษา

-          ระดับคะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์รวมกับวิชาคณิตศาสตร์รวมกัน ≥ 3.00

ในกรณี ผู้รับทุนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีคะแนนรวมเฉลี่ยตลอดปีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ให้พิจารณาคะแนนรวมทุกรายวิชาเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอด 4 ภาคเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เพื่อคงสภาพเป็นนักเรียนทุนในชั้นถัดไป จะพิจารณาจากสถานภาพในแต่ละปีการศึกษา โดยต้องมีเกณฑ์ต่อไปนี้

(1)     เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา มีความประพฤติดี

(2)     มีผลการเรียนวิชาต่างๆ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 เป็นไปตามเกณฑ์

1. หลักสูตรปกติ คิดคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคการเรียน

-          ระดับคะแนนเฉลี่ยทุกวิชารวมกัน ≥ 3.00

-          ระดับคะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์รวมกับวิชาคณิตศาสตร์รวมกัน ≥ 3.25
(ยกเว้นโปรแกรมเสริม พสวท.)

2. หลักสูตรโปรแกรมเสริม (คิดคะแนนโครงงาน 1 และโครงงาน2)

-          ระดับคะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ (โครงงานวิทยาศาสตร์) ≥ 3.00 หรือ ระดับคะแนนวิชาคณิตศาสตร์รวมกัน หรือโครงงานคณิตศาสตร์/โครงงานเทคโนโลยี ≥ 3.00

ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้กับผู้รับทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษาที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป

ระดับปริญญาตรี

 1. ผ่านเงื่อนไขการเป็นผู้รับทุน พสวท. ในระดับชั้นที่ต่ำกว่า
 2. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และผ่านการคัดเลือกของคณะอนุกรรมการ
 3. มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน และมีความประพฤติดี และเข้าร่วมกิจกรรมที่โครงการ พสวท. จัดขึ้น
 4. มีผลการเรียนดี ตามเกณฑ์ดังนี้

ชั้นปีที่

ผลการเรียนที่ใช้พิจารณา

ระดับคะแนน

1

คะแนนเฉลี่ยตลอดปี

≥ 3.00

2

คะแนนเฉลี่ยตลอดปี หรือคะแนนเฉลี่ยสะสม

≥ 3.00

3

คะแนนเฉลี่ยสะสม

≥ 3.00

4

คะแนนเฉลี่ยสะสม

≥ 3.00

ทั้งนี้ผู้รับทุนต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่าจำนวนหน่วยกิจปกติตามแผนการศึกษาของหลักสูตรที่ศึกษา

 1. กรณีผู้รับทุนระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยตลอดปีระหว่าง 2.75 – 2.99 สามารถรอพินิจได้ 1 ปีการศึกษา
 2. กรณีผู้รับทุนมีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ข้างต้น จะได้รับการตัดสินให้พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียนทุน ทั้งนี้การพิจารณาว่าต้องชดใช้ทุนหรือไม่ ให้ศูนย์มหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาในเบื้องต้น แล้วนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

ระดับบัณฑิตศึกษา

 1. ผ่านเงื่อนไขการเป็นผู้รับทุน พสวท. ในระดับชั้นที่ต่ำกว่า
 2. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และผ่านการคัดเลือกของคณะอนุกรรมการ
 3. มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน และมีความประพฤติดี และเข้าร่วมกิจกรรมที่โครงการ พสวท. จัดขึ้น
 4. มีผลการเรียนดี คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกวิชาแต่ละปีไม่ค่ำกว่า 3.25
 5. กรณีผู้รับทุนมีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ จะได้รับการตัดสินให้พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียนทุน ทั้งนี้การพิจารณาว่าต้องชดใช้ทุนหรือไม่ ให้ศูนย์มหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาในเบื้องต้น แล้วนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ การยกเว้นเงื่อนไขดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการโดยให้พิจารณาเป็นกรณีไป


การลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน

การลงทะเบียนของผู้รับทุน พสวท. กำหนดให้ผู้รับทุน พสวท. ลงทะเบียนเรียนในภาคปกติ เท่านั้น หากผู้รับทุน พสวท. ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ดังนั้น

 1. ผู้รับทุน ต้องจ่ายค่าลงทะเบียนในภาคฤดูร้อน ด้วยทุนส่วนตัว
 2. ผู้รับทุน พสวท. ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนได้แบบไม่นับหน่วยกิต (Audit) ทั้งนี้ เนื่องจากทุน พสวท. มีจุดประสงค์ให้ผู้รับทุนใช้เวลาในภาคฤดูร้อน ในการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยอย่างเต็มที่ แต่อนุญาตให้เรียนวิชาเสริมที่เป็นวิชานอกหลักสูตรเองได้ โดยต้องลงทะเบียนแบบไม่นับหน่วยกิต

ยกเว้นในกรณีที่ได้เกรด E หรือ F ในวิชาที่เป็นวิชาพื้นฐานของวิชาในเทอมถัดไป และต้องขออนุญาตศูนย์มหาวิทยาลัยเป็นกรณีไป ส่วนกรณีที่เป็นวิชาบังคับให้ลงทะเบียนภาคฤดูร้อนของหลักสูตรนั้น เช่น การฝึกงาน ให้ถือว่าไม่ขัดกับกฎเกณฑ์ที่กำหนด


  การขอขยายเวลาการศึกษาต่อ

[แบบฟอร์มการขออนุมัติการขยายเวลาการศึกษาต่อ]

ระดับปริญญาตรี

 1. ระยะเวลาให้ทุนการศึกษาเป็นเวลาไม่เกิน 4 ปี แต่ผู้รับทุนสามารถยื่นเรื่องขอขยายเวลาโดยใช้ทุนส่วนตัวได้ไม่เกิน 6 เดือน โดยศูนย์มหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการขยายเวลาการศึกษา แล้วจึงแจ้งให้ สสวท. ทราบ
 2. หากไม่สามารถสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่อนุมัติ จะต้องพ้นสภาพการเป็นผู้รับทุน พสวท. และชดใช้เงินทุนตามเงื่อนไขของสัญญารับทุน
 3. การยกเว้นเงื่อนไขดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ พสวท.

ระดับปริญญาโท

 1. ระยะเวลาให้ทุนการศึกษาเป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี แต่ผู้รับทุนสามารถยื่นเรื่องขอขยายเวลาได้ 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 6 เดือน รวมไม่เกิน 3 ปี โดยให้ศูนย์มหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการขยายเวลาการศึกษา แล้วจึงแจ้งให้ สสวท. ทราบ
 2. ผู้รับทุนไม่สามารถสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลากำหนดตามข้อ 1. จะไม่ได้รับเงินทุนการศึกษาต่อ แต่ยังมีข้อผูกมัดตามเงื่อนไขสัญญาการับทุน
 3. การยกเว้นเงื่อนไขดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ พสวท.

ระดับปริญญาโท-เอก

 1. ระยะเวลาให้ทุนการศึกษาเป็นเวลาไม่เกิน 5 ปี แต่ผู้รับทุนสามารถยื่นเรื่องขอขยายเวลาได้ 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 6 เดือน โดยให้ศูนย์มหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการขยายเวลาการศึกษา แล้วจึงแจ้งให้ สสวท. ทราบ
 2. ผู้รับทุนไม่สามารถสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลากำหนดตามข้อ 1. จะไม่ได้รับเงินทุนการศึกษาต่อ แต่ยังมีข้อผูกมัดตามเงื่อนไขสัญญาการับทุน
 3. การยกเว้นเงื่อนไขดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ พสวท.

ระดับปริญญาเอก

 1. ระยะเวลาให้ทุนการศึกษาเป็นเวลาไม่เกิน 3 ปี แต่ผู้รับทุนสามารถยื่นเรื่องขอขยายเวลาได้ 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 6 เดือน รวมไม่เกิน 4 ปี โดยให้ศูนย์มหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการขยายเวลาการศึกษา แล้วจึงแจ้งให้ สสวท. ทราบ
 2. ผู้รับทุนไม่สามารถสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลากำหนดตามข้อ 1. จะไม่ได้รับเงินทุนการศึกษาต่อ แต่ยังมีข้อผูกมัดตามเงื่อนไขสัญญาการับทุน
 3. การยกเว้นเงื่อนไขดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ พสวท.

หมายเหตุ การกำหนดระยะเวลาการให้ทุนการศึกษาและขยายเวลา ใช้เกณฑ์เดียวกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา หากหลักสูตรใดมีความแตกต่างให้นำเสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณา


 การเปลี่ยนแปลงระดับการศึกษา

[แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนแปลงระดับการศึกษา]

 1. ผู้รับทุนที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาโท และได้รับอนุมัติจากสถานศึกษาให้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก โดยไม่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หากประสงค์จะเปลี่ยนแปลงระดับการศึกษา ผู้รับทุนต้องทำหนังสือแจ้งความประสงค์พร้อมแนบหลักฐานการอนุมัติให้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอกผ่านศูนย์มหาวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระดับการศึกษามายัง สสวท. ทั้งนี้ผู้รับทุนต้องเป็นผู้ที่ศึกษาระดับปริญญาโทมาแล้วไม่เกิน 3 ภาคการศึกษา
 2. หากได้รับอนุมัติ ผู้รับทุนมีระยะเวลาในการรับทุนการศึกษารวม 5 ปี โดยนับตั้งแต่แรกศึกษาระดับปริญญาโท
 3. ผู้รับทุนสามารถยื่นเรื่องขอขยายเวลาได้ 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 6 เดือน โดยให้ศูนย์มหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการขยายเวลาการศึกษา แล้วจึงแจ้งให้ สสวท. ทราบ
 4. ผู้รับทุนไม่สามารถสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลากำหนดตามข้อ 1. จะไม่ได้รับเงินทุนการศึกษาต่อ แต่ยังมีข้อผูกมัดตามเงื่อนไขสัญญาการับทุน
 5. การยกเว้นเงื่อนไขดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ พสวท.

 การขอย้ายสาขาวิชา

ระดับปริญญาตรี

ผู้รับทุน พสวท. ที่ประสงค์จะขอย้ายสาขาวิชา ให้ทำหนังสือขออนุมัติต่อคณะอนุกรรมการ ผ่านศูนย์มหาวิทยาลัยพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลความจำเป็น ตลอดจนมีข้อคิดเห็นของศูนย์มหาวิทยาลัยประกอบการพิจารณาด้วย ทั้งนี้ สาขาวิชาที่เปลี่ยนจะต้องไม่ขัดต่อหลักการของทุน พสวท. และไม่ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาสำเร็จการศึกษาของผู้รับทุน

ระดับบัณฑิตศึกษา

ผู้รับทุน พสวท. ที่ประสงค์จะขอย้ายสาขาวิชา ให้ทำหนังสือขออนุมัติต่อคณะอนุกรรมการ ผ่านศูนย์มหาวิทยาลัยพร้อม และแนบแผนการศึกษาในสาขาวิชาใหม่ พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลความจำเป็น ตลอดจนมีข้อคิดเห็นของศูนย์มหาวิทยาลัยประกอบการพิจารณาด้วย ทั้งนี้ สาขาวิชาที่เปลี่ยนจะต้องไม่ขัดต่อหลักการของทุน พสวท. และไม่ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาสำเร็จการศึกษาของผู้รับทุน


 การขอลาพักการศึกษา

 1. กรณีผู้รับทุนป่วย และต้องพักรักษาตัวเป็นระยะเวลานาน ให้ทำหนังสือผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา และผ่านศูนย์มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งมีหนังสือรับรองหรือเอกสารแสดงความเห็นของแพทย์ประกอบการอนุมัติต่อคณะอนุกรรมการ
 2. ในช่วงลาพักการศึกษา ผู้รับทุนจะไม่ได้รับทุนการศึกษา
 3. กรณีขอลาพักการศึกษาด้วยสาเหตุอื่นๆ ผู้รับทุนต้องทำเรื่องเสนอผ่านศูนย์มหาวิทยาลัย เพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการ

ทั้งนี้ อนุญาตให้ลาพักการศึกษาได้ไม่เกิน 1 ปีการศึกษา


การสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภายในระยะเวลา 3 ปี 6 เดือน

อนุมัติให้จ่ายเงินทุนการศึกษาในช่วงเวลาที่รอเข้าศึกษาระดับปริญญาโทในประเทศ สำหนับผู้รับทุนที่สามารถสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศได้ภายในระยะ 3 ปี 6 เดือนได้  ทั้งนี้ผู้รับทุนต้องปฏิบัติงานวิจัยร่วมกับอาจารย์ หรือปฏิบัติภารกิจอื่นโดยได้รับความเห็นชอบจากสสวท. เช่น การเรียนหรือฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ และให้แนบแผนเสนอต่อคณะอนุกรรมการ


 การรายงานสำเร็จการศึกษาเพื่อประสงค์ศึกษาต่อในระดับต่อไป

เมื่อผู้รับทุน พสวท. สำเร็จการศึกษาและประสงค์จะศึกษาต่อในระดับต่อไป ต้องรายงานผ่านศูนย์มหาวิทยาลัย หรือ สสวท. พร้อมแนบเอกสารผลการเรียนฉบับสมบูรณ์ (Complete Transcript) หลังจากได้รับการอนุมัติจากสภาพมหาวิทยาลัยแล้วไม่เกิน 1 เดือน


 

 การศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

โครงการ พสวท. มีนโยบายสนับสนุนให้ผู้รับทุนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก โดยต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเป็นอย่างน้อย เพื่อพัฒนาให้ผู้รับทุนมีความรู้ ความสามารถในระดับสูงเพียงพอที่จะเข้าปฏิบัติงาน สร้างสรรค์ผลงานวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

 1. ผู้รับทุนต้องแจ้งความประสงค์ในการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอกไปยัง สสวท. ภายในเดือนพฤศจิกายน
 2. ต้องสมัครสอบในสาขาวิชาที่อนุญาตให้ศึกษา และดำเนินการคัดเลือกตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัยของสถาบันที่สมัคร และรายงานผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อให้ สสวท. ทราบ เพื่อความสะดวกในการจัดส่งทุนการศึกษา
 3. กรณีสาขาวิชาที่ประสงค์จะศึกษา ไม่ได้ระบุไว้ในรายชื่อวิชาสาขาที่อนุญาตให้ศึกษาได้ ผู้รับทุนต้องทำหนังสือขอนุมัติศึกษาในสาขาวิชาดังกล่าว ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนสมัครเข้าศึกษาต่อ โดยแจ้งเหตุผลความจำเป็นผ่านศูนย์มหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นและรับรอง แล้วจึงส่งมา สสวท. เพื่อนำเสนอคณะอนุกรรมการ

 การย้ายสถานศึกษา

            ผู้รับทุนระดับปริญญาโทหรือเอก จะได้รับอนุญาตให้มีการย้ายสถานศึกษาได้ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

 1. ผู้รับทุนต้องทำหนังสือขออนุมัติย้ายสถานศึกษา ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนเปิดภาคเรียน โดยแจ้งเหตุผลความจำเป็นผ่านศูนย์มหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็น แล้วจึงส่งมา สสวท. เพื่อนำเสนอคณะอนุกรรมการ
 2. ไม่อนุมัติให้ย้ายศูนย์ภายหลังสิ้นเดือนพฤษภาคมของแต่ละปีการศึกษา
 3. การยกเว้นเงื่อนไขใดๆ ให้นำเสนอต่อคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาตัดสินเป็นกรณีไป

การขอเข้าร่วมประชุมวิชาการในประเทศ

            ผู้รับทุนสามารถเข้าร่วมประชุมวิชาการในประเทศได้ โดยให้ศูนย์มหาวิทยาลัย พิจารณาให้การสนับสนุนจากงบดำเนินการที่จัดสรรให้


 การขอรับทุนสนับสนุนเพื่อไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ

 [ตัวอย่างค่าใช้จ่ายในการไปเสนอผลงาน]

คุณสมบัติ

 1. กำลังศึกษาระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก ในประเทศ
 2. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับดี โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษารับรอง

การเสนอขอรับทุน

ผู้รับทุน พสวท. ต้องทำหนังสือผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา ผ่านคณบดีของศูนย์มหาวิทยาลัยที่ศึกษาอยู่ ถ้าเป็นผู้รับทุน พสวท. นอกศูนย์ให้ทำหนังสือโดยตรงถึงผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อนออกเดินทาง อย่างน้อย 3 เดือน โดยนับจากวันที่ สสวท. ได้รับหนังสือ ทั้งนี้ต้องแนบหลักฐานประกอบการพิจารณา ตามรายการดังนี้

 1. หนังสือตอบรับการนำเสนอผลงาน (ให้ยกเว้นได้ในวันยื่นขออนุมัติ)
 2. เอกสารแสดงรายระเอียดเกี่ยวกับการประชุม (โปรแกรมการประชุม และอัตราค่าลงทะเบียน)
 3. บทคัดย่อ และ/หรือบทความ/ผลงานทางวิชาการฉบับสมบูรณ์
 4. ประมาณการค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์การให้ทุน
 5. ใบแสดงผลการเรียน

แนวทางการพิจารณา

 1. การประชุมวิชาการ ต้องเป็นการประชุมในสาขาวิชาที่ผู้รับทุนกำลังศึกษาโดยตรง และต้องเป็นการประชุมระดับนานาชาติ
 2. ได้รับการตอบรับให้ไปเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยาย (Oral Presentation) ทั้งนี้หากได้รับการตอบรับให้ไปเสนอผลงานจัดนิทรรศการ (Poster Presentation) คณะอนุกรรมการฯ จะพิจารณาเป็นรายกรณีไป
 3. ผลงานทางวิชาการที่จะนำเสนอ ต้องเป็นผลงานของผู้รับทุน พสวท. ที่ขอรับทุน และต้องเป็นผู้นำเสนอผลงาน
 4. การพิจารณาคัดเลือกให้นำเสนอต่อคณะอนุกรรมการ จะพิจารณาตามวาระการประชุม

การให้ทุน

 1. ค่าเดินทางไป-กลับระหว่างประเทศ ชั้นประหยัดตามที่จ่ายจริง
 2. ค่าลงทะเบียนตามที่จ่ายจริง
 3. ค่าที่พักตามที่จ่ายจริงไม่เกินสิทธิ์

ทั้งนี้ สสวท. จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ผู้รับทุน พสวท. ที่ไปเสนอผลงานวิชาการ ณ ต่างประเทศ ระดับละ 1 ครั้ง 


การขอรับทุนไปทำวิจัย ณ ต่างประเทศ

คุณสมบัติ

 1. กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก ในประเทศ ในหลักสูตรที่ไม่มีเงื่อนไขที่ต้องไปศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ
 2. มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี
 3. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับดี โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษารับรอง
 4. ได้รับอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์แล้ว

การเสนอขอรับทุน

ผู้รับทุน พสวท. ต้องทำหนังสือผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา ผ่านคณบดีของศูนย์มหาวิทยาลัยที่ศึกษาอยู่ ถ้าเป็นผู้รับทุน พสวท. นอกศูนย์ให้ทำหนังสือโดยตรงถึงผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อนออกเดินทาง อย่างน้อย 3 เดือน โดยนับจากวันที่ สสวท. ได้รับหนังสือ ทั้งนี้ต้องแนบหลักฐานประกอบการพิจารณา ตามรายการดังนี้

 1. หนังสือตอบรับให้ไปทำวิจัย ณ ต่างประเทศ
 2. ใบแสดงผลการเรียน
 3. ประมาณการค่าใช้จ่าย
 4. แผนการศึกษาวิจัย
 5. หัวข้อวิจัย
 6. ระยะเวลาและวันที่จะเดินทางไปทำวิจัย

แนวทางการพิจารณา

 1. หัวข้อวิจัย ควรมีความสอดคล้องกับวิทยานิพนธ์ และเป็นผลงานที่มีคุณภาพและให้ประโยชน์ต่อวงวิชาการ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้ข้อมูลสนับสนุน
 2. กำหนดระยะเวลาให้ทุนไม่น้อยกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 และไม่มีการอนุมัติให้ขยายเวลา
 3. การพิจารณาคัดเลือกผลงานที่ขอรับทุนไปทำวิจัย ณ ต่างประเทศ ให้สสวท. นำเสนอต่อคณะอนุกรรมการ พสวท. ระดับอุดมศึกษา พิจารณาปีละ 2 ครั้ง (ประมาณเดือนมกราคม และกรกฎาคม)

การขอหนังสือรับรองทางการเงิน (Financial statement)

      ผู้รับทุน พสวท. ประสงค์จะขอหนังสือรับรองทางการเงิน จะต้องทำหนังสือผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา ผ่านคณบดีของศูนย์มหาวิทยาลัยที่ศึกษาอยู่ ถ้าเป็นผู้รับทุน พสวท. นอกศูนย์ให้ทำหนังสือโดยตรงถึงผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ทั้งนี้ต้องแนบหลักฐานประกอบการพิจารณาและระบุข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้ ตามรายการดังนี้

 1. หนังสือตอบรับให้ไปทำวิจัย ณ ต่างประเทศ
 2. ใบแสดงผลการเรียน
 3. ประมาณค่าใช้จ่าย
 4. แผนการศึกษาวิจัย
 5. หัวข้อวิจัย
 6. ระยะเวลาและวันที่จะเดินทางไปทำวัย

การขอหนังสือรับรองเป็นนักเรียนทุน

ผู้รับทุน พสวท. ประสงค์จะขอหนังสือรับรองการเป็นนักเรียนทุน จะต้องทำหนังสือผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา ผ่านคณบดีของศูนย์มหาวิทยาลัยที่ศึกษาอยู่ ถ้าเป็นผู้รับทุน พสวท. นอกศูนย์ให้ทำหนังสือโดยตรงถึงผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้ต้องแนบหนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา และหลักฐานการตอบรับให้ไปทำวิจัย ณ ต่างประเทศ

การให้ทุน

 1. ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ตามอัตราค่าใช้จ่ายของนักเรียนทุนรัฐบาลที่ศึกษา ณ ต่างประเทศ
 2. ค่าเดินทางไป-กลับระหว่างประเทศ ชั้นประหยัดตามที่จ่ายจริง จำนวน 1 ครั้ง
 3. ค่าใช้จ่ายก่อนเดินทาง ได้แก่ ค่าตรวจร่างกาย ค่าวีซ่า ค่าเครื่องแต่งการ เงินติดตัวระหว่างเดินทาง ค่าพาหนะระหว่างเดินทาง ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน ฯลฯ ฝ่าย พสวท. จะเหมาจ่ายให้ผู้รับทุนรับก่อนเดินทางเพียงครั้งเดียว จำนวน 32,000 บาท
 4. ค่าใช้จ่ายในต่างประเทศ ได้แก่ ค่าหนังสือ ค่าเล่าเรียน ห้องปฏิบัติการ เบิกจ่ายตามจริง
 5. ค่าประกันสุขภาพ ให้เบิกตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราของ ก.พ. [อัตราของ ก.พ.]

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวทั้งหมด ต้องอยู่ในวงเงินตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 1.5 ล้านบาท

เงื่อนไขการให้ทุน

 1. ผู้รับทุนต้องปฏิบัติงานตอบแทนทุนเป็นระยะเวลา 1 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้รับทุนวิจัยไปทำวิจัย ณ ต่างประเทศ และให้นับเวลาชดใช้ทุนเพิ่มเติมจากการรับทุนตามปกติ
 2. ผู้รับทุนต้องรายงานผล (Final Report) และบทความให้ สสวท. เผยแพร่หลังเดินทางกลับจากการทำวิจัย โดยเอกสารต้องเน้นถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการทำวิจัยและอ้างอิงถึงผู้ให้ทุน
 3. ผู้รับทุน พสวท. ไปทำวิจัย ณ ต่างประเทศ จะได้รับการสนับสนุน คนละ 1 ครั้ง 

การรับทุนการศึกษาอื่นๆ

[แบบฟอร์มคำร้องขอสมัครรับทุนอื่น] [แบบฟอร์มขออนุมัติรับทุนอื่น]

คณะอนุกรรมการ พสวท. อนุญาตให้ผู้รับทุน พสวท. สามารถไปสมัครสอบเพื่อรับทุนอื่นได้ โดยทุนที่สมัครสอบต้องเป็นทุนที่สนับสนุนให้ศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ตั้งแต่ระดับปริญญาโทเป็นอย่างต่ำ และต้องเป็นทุนที่ไม่มีเงื่อนไข (ข้อผูกพัน) ใดๆ ทั้งนี้ ก่อนที่ผู้รับทุน พสวท. จะสมัครสอบ ต้องทำหนังสือขออนุญาตไปสมัครสอบ ผ่านศูนย์มหาวิทยาลัยมายัง สสวท. และเมื่อสอบได้ต้องทำหนังสือขออนุมัติรับทุนอื่นแทนทุน พสวท. ผ่านศูนย์โรงเรียนมายัง สสวท.

การขออนุมัติรับพระราชทานทุนมูลนิธิ “อานันทมหิดล”

ผู้รับทุน พสวท. ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับพระราชทานทุนมูลนิธิ “อานันทมหิดล” ต้องทำหนังสือผ่านศูนย์มหาวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติรับพระราชทานทุนมูลนิธิ “อานันทมหิดล” โดยไม่ต้องชดใช้ทุนการศึกษา เนื่องจากทุนมูลนิธิ “อานันทมหิดล” เป็นทุนพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ซึ่งมีหลักเกณฑ์และมีมาตรฐานสูงในการคัดเลือกบุคคลเข้ารับทุน แม้จะไม่มีเงื่อนไขข้อผูกพันใดๆ แต่เมื่อผู้ที่ได้รับทุนพระราชทานมูลนิธิ “อานันทมหิดล” สำเร็จการศึกษา ผู้รับทุนควรกลับมาปฏิบัติงานในประเทศไทย เพื่อเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมต่อไป

การขอรับทุนอื่นไปศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ ต่างประเทศ

การขอรับทุนอื่นไปศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ ต่างประเทศ มีแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. ระดับและประเภททุนการศึกษาที่ได้รับ

(1)     เป็นทุนที่สนับสนุนให้เรียนตั้งแต่ระดับปริญญาโทเป็นอย่างต่ำ

(2)     เป็นทุนของหน่วยงานอื่น หรือ ทุนส่วนตัว

(3)     เป็นทุนที่ให้ศึกษา ณ ต่างประเทศ

(4)     เป็นทุนที่ไม่มีเงื่อนไขข้อผูกพันใดๆ หรือเว้นแต่จะได้รับการอนุญาตจากคณะอนุกรรมการ พสวท. ระดับอุดมศึกษา

2. สาขาวิชาที่ให้รับทุนการศึกษา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ หรือวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ตามหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาของทุน พสวท. โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับสาขาวิชาที่ศึกษาในระดับที่ผ่านมาของผู้รับทุนด้วย [รายชื่อสาขาที่ให้ศึกษา ณ ต่างประเทศ]

3. การขออนุญาตสมัครรับทุนการศึกษา

ผู้รับทุน พสวท. ต้องขออนุญาตผ่านศูนย์มหาวิทยาลัยต่อคณะอนุกรรมการ และเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว จึงไปสมัครรับทุนอื่น หรือศึกษาต่อด้วยทุนส่วนตัว โดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติแต่ละระดับดังนี้

(1)     กรณีผู้ที่ยังไม่เข้าปฏิบัติงาน

 1. ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาโท-เอก
  ผู้รับทุนต้องยื่นใบสมัคร ขณะที่ผู้สมัครกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 หรือไม่เกินระดับปริญญาโทภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษาแรก
 2. ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก
  ผู้รับทุนต้องยื่นใบสมัคร ขณะที่ผู้สมัครกำลังศึกษาในระดับปริญญาโทปีที่ 2 หรือ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือกำลังศึกษาไม่เกินระดับปริญญาเอกในภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษาแรก

อย่างไรก็ตาม หากมีการกำหนดหน่วยงานให้เข้าปฏิบัติงานภายหลังสำเร็จการศึกษาไว้แล้ว ผู้รับทุนต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานนั้นด้วย

(2)     กรณีผู้ที่เข้าปฏิบัติงานแล้ว

การสมัครรับทุนอื่น ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่ปฏิบัติงานอยู่ และถ้าผู้รับทุนยังอยู่ในช่วงเวลาปฏิบัติงานตอบแทนทุนกับทุน พสวท. ต้องแจ้งให้คณะอนุกรรมการ และ สสวท. ทราบ เพื่อขออนุมัติก่อนการสมัคร ทั้งนี้ต้องกรอกแบบฟอร์มคำร้องขอสมัครรับทุนอื่น 1 แบบฟอร์ม/ทุน (หรือ 1 หน่วยงานของทุน ก.พ.)

นอกจากนี้ ผู้รับทุนต้องกรอกแบบฟอร์มออนไลน์  https://goo.gl/forms/fc0PhrcK9CKjAovG2 เพื่อให้ทางฝ่าย พสวท. ดำเนินการได้เร็วยิ่งขึ้น 

4. การขออนุมัติรับทุนอื่น

การขอรับทุนอื่นแทนทุน พสวท. ให้ผู้รับทุนทำหนังสือถึงผู้อำนวยการ สสวท. ผ่านศูนย์มหาวิทยาลัยส่งให้ สสวท. ก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้รับทุนต้องระบุข้อมูลและแนบเอกสารดังนี้

-         สาขาวิชาที่ศึกษา

-         สถานศึกษา ประเทศ ระยะเวลาที่ศึกษา และวันที่เดินทางไปศึกษา

-         ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก เบอร์โทรศัพท์บ้าน และเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่

-         ใบตอบรับจากสถานศึกษา

-         ใบแสดงผลการเรียน

5. การทำสัญญารับทุนการศึกษาและข้อผูกมัดกับทุน พสวท.

ผู้รับทุนที่ได้รับอนุญาตให้รับทุนอื่น หรือทุนส่วนตัวไปศึกษาแล้ว จะต้องทำสัญญาเพิ่มเติมกับทุน พสวท. ว่าจะกลับมาปฏิบัติงานตอบแทนทุนให้กับทุน พสวท. ภายหลังสำเร็จการศึกษา โดยช่วงเวลาที่อนุญาตให้ไปศึกษาด้วยทุนอื่นนั้นไม่คิดนับเป็นช่วงเวลาที่จะต้องปฏิบัติงานตอบแทน และการรับเงินทุนการศึกษาอื่นนั้น ก็ไม่คิดนับเป็นตัวเงินที่จะต้องชดใช้ทุนด้วย

6. การให้ทุนการศึกษา พสวท.

เมื่อผู้รับทุนสมัครรับทุนอื่น (ยกเว้นทุนส่วนตัว) และได้รับการอนุญาตจากคณะอนุกรรมการให้รับทุนดังกล่าวแล้วต้องปฏิบัติดังนี้

(1)     ช่วงเวลาที่ยังไม่ได้ทำสัญญารับทุนอื่น/รอเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ/ผู้รับทุนยังไม่ได้บรรจุเข้าปฏิบัติงานเป็นข้าราชการหรือพนักงานในหน่วยงานใด คณะอนุกรรมการเห็นชอบให้จ่ายเงินทุนการศึกษาในช่วงเวลาดังกล่าว โดยมีเงื่อนไขว่า ผู้รับทุนต้องเลือกปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นเดียวกับกรณี ผู้ได้รับทุน พสวท. ศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ได้แก่

 1. เรียนภาษาอังกฤษ (หรือภาษาอื่น) เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาไปต่างประเทศ
 2. ศึกษาต่อระดับปริญญาโทหรือเอกภายในประเทศ
 3. ปฏิบัติงานวิจัยร่วมกับอาจารย์/นักวิจัย

ทั้งนี้ ผู้รับทุนต้องได้รับความเห็นชอบจากศูนย์มหาวิทยาลัย และให้ศูนย์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ควบคุมดูแล โดย สสวท. ยังคงจ่ายเงินทุนค่าใช้จ่ายส่วนตัวให้ในอัตราทุนระดับปริญญาตรี/โทภายในประเทศ (กรณีเดินทางไปศึกษา ณ ต่างประเทศ ก่อนกำหนดเวลา สสวท. จะจ่ายยังคงจ่ายเงินทุนค่าใช้จ่ายส่วนตัวจนถึงวันเดินทาง)

(2)     หลังจากที่ผู้รับทุนทำสัญญารับทุนอื่น และทำสัญญาเพิ่มเติมกับทุน พสวท. เพื่อรับทุนอื่นหรือทุนส่วนตัวแล้ว ผู้รับทุนสามารถลาพักการศึกษาเพื่อเตรียมตัวไปศึกษาต่อด้วยทุนดังกล่าวได้ แต่จะไม่ได้รับเงินทุนการศึกษาของทุน พสวท.

(3)     หลังจากผู้รับทุน พสวท. ได้ทำสัญญารับทุนอื่น และทำสัญญาเพิ่มเติมกับทุน พสวท. แล้ว และอยู่ในระหว่างการเตรียมตัวตามข้อ (1) และยังไม่ได้รับเงินทุนพสวท. ผู้รับทุนไม่สามารถรับเงินซ้ำซ้อนในเวลาเดียวกันได้

 1. หน่วยปฏิบัติงานตอบแทนทุน

(1)     ผู้รับทุนที่ได้รับอนุมัติให้รับทุนอื่นไปศึกษา หรือศึกษาด้วยทุนส่วนตัว และไม่มีการกำหนดหน่วยงานให้เข้าปฏิบัติงานตอบแทนทุนภายหลังสำเร็จการศึกษา ผู้รับทุนต้องกลับมารายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงานตอบแทนทุนกับทุน พสวท. ณ หน่วยงานที่ทุน พสวท. จัดเตรียมไว้ให้

(2)     การปฏิบัติงานตอบแทนทุน ให้ผนวกเวลาการทำงานตอบแทนทุนของทุน พสวท. ต่อเนื่องไปกับการปฏิบัติงานชดใช้ทุน ณ หน่วยงานใหม่ที่กำหนดไว้ โดยมอบอำนาจการควบคุม ดูแล และการปฏิบัติงานตอบแทนทุนตามเงื่อนไขข้อผูกพันที่ทำไว้กับทุน พสวท. ให้กับหน่วยงานใหม่ ซึ่งเป็นผู้ให้ทุน


การกลับเข้ารับทุนการศึกษา พสวท. ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น จากทุนอื่น

คุณสมบัติ

 1. เป็นผู้รับทุน พสวท. ที่ได้รับอนุมัติให้รับทุนอื่นไปศึกษาจนถึงระดับปริญญาโท ซึ่งทุนอื่นที่ได้รับนั้น ต้องเป็นทุนที่ไม่มีเงื่อนไขข้อผูกพันใดๆ ทั้งสิ้น เช่น ทุนส่วนตัว ทุนผู้ช่วยสอน ทุนผู้ช่วยวิจัย ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น เป็นต้น
 2. ผู้ได้รับทุนอื่นที่มีเงื่อนไขข้อผูกพัน ต้องเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เจ้าของทุนกำหนดไว้ ซึ่งจะไม่มีสิทธิ์สมัครรับทุน พสวท. อีก เช่น  ทุนรัฐบาลของสำนักงาน ก.พ. ทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เป็นต้น

สาขาวิชาที่ให้ศึกษา

                  สาขาวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ หรือวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาวิชาที่คณะอนุกรรมการ ได้พิจารณาอนุมัติให้ศึกษา

การขอกลับเข้ารับทุน พสวท.

                  ผู้รับทุนสามารถยื่นใบสมัครรับทุน พสวท. เพื่อรับทุนการคัดเลือดศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาตามกำหนดในประกาศการสอบคัดเลือกฯ ตามปกติ โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดและดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ที่ทุน พสวท. กำหนดไว้

การทำสัญญารับทุนการศึกษาและข้อผูกพันกับทุน พสวท.

                  เมื่อผู้รับทุนได้รับคัดเลือกเป็นผู้ได้รับทุน พสวท. แล้ว ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ข้อบังคับของทุน พสวท. และต้องทำสัญญาเพิ่มเติมกับทุน พสวท. ว่า จะกลับมาปฏิบัติงานตอบแทนทุนให้กับทุน พสวท. ภายหลังสำเร็จการศึกษา


 การขอเรียนภาษาต่างประเทศด้วยทุนส่วนตัวระหว่างรอการตอบรับให้เข้าเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ณ ต่างประเทศ

ผู้รับทุน พสวท. ที่ประสงค์จะเรียนภาษาต่างประเทศ (ทั้งในและต่างประเทศ) ด้วยทุนส่วนตัว เพื่อรอการตอบรับให้เข้าศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ของสถานศึกษาด้วยทุนอื่นๆ ผู้รับทุนต้องทำหนังสือผ่านศูนย์มหาวิทยาลัยเสนอคณะอนุกรรมการ เพื่อขออนุมัติเรียนภาษาต่างประเทศด้วยทุนอื่น พร้อมแนบหลักฐานประกอบการพิจารณาดังนี้

 1. หนังสือตอบรับเข้าศึกษาภาษาต่างประเทศจากสถานศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ (แล้วแต่กรณี)
 2. ใบแสดงผลการสอบ TOEFL หรือ IELTS หรือ ผลการศึกษาภาษาต่างประเทศอื่นๆ (เบื้องต้น)

ทั้งนี้ กำหนดระยะเวลาในการเรียนภาษาทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ เพื่อรอการตอบรับจากมหาวิทยาลัยภายใน 1 ปี โดยนับจากวันที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ หากครบกำหนดแล้ว ยังไม่มีมหาวิทยาลัยในต่างประเทศตอบรับ ผู้รับทุนต้องสมัครเข้าเรียนระดับปริญญาโทหรือเอกภายในประเทศทันที


 การปฏิบัติตัวของผู้รับทุน พสวท. ณ ต่างประเทศ

ผู้รับทุน พสวท. ที่ไปศึกษา ณ ต่างประเทศ ต้องปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด ตามรายละเอียดหลักเกณฑ์ที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ กำหนด

[คู่มือผู้รับทุน พสวท. ณ ต่างประเทศ]