คู่มือผู้รับทุน พสวท.

Written by สืบพงศ์ ปานเพียรกุลภัค on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

  คู่มือผู้รับทุน พสวท. ศึกษาในประเทศ

 ผู้รับทุน พสวท. ศึกษาในประเทศ ต้องปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด ตามรายละเอียดหลักเกณฑ์ พสวท. กำหนด

 [คู่มือผู้รับทุน พสวท. ในประเทศ ปี 2565


 การปฏิบัติตัวของผู้รับทุน พสวท. ณ ต่างประเทศ

ผู้รับทุน พสวท. ที่ไปศึกษา ณ ต่างประเทศ ต้องปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด ตามรายละเอียดหลักเกณฑ์ที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ กำหนด

[คู่มือผู้รับทุน พสวท. ณ ต่างประเทศ

 

 ลิงค์ศึกษาข้อมูลตามรายละเอียดหลักเกณฑ์ที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ และสำนักงาน ก.พ. กำหนด สำหรับนักเรียนทุนต่างประเทศ  

1. สำนักงาน ก.พ. WWW.OCSC.GO.TH

2. สำนักงานผู้แลนักเรียนในต่างประเทศ (สนร) WWW.OCSC.GO.TH/OEA

3. สถานทูตไทยในต่างประเทศ WWW.THAIEMBASSY.ORG