เงื่อนไขการชดใช้ทุนของผู้รับทุน

 

กรณีปฏิบัติงานตอบแทนทุน

กรณีชดใช้เป็นทุน

การขอลาออกจากทุน พสวท.

  


กรณีปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ระดับการศึกษาที่รับทุน ระยะเวลาปฏิบัติงานตอบแทนทุน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่นับเวลาตอนแทนทุน
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก  
ภายในประเทศ ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 1 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน พสวท.
ต่างประเทศ ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน พสวท.

หากนับเวลาปฏิบัติงานตอบแทนทุน รวมแล้วเกิน 10 ปี ให้ปฏิบัติงานตอบแทนทุนเพียง 10 ปี และกรณีรับทุนอื่นที่มีเงื่อนไขปฏิบัติงานตอบแทนทุน ให้นับเวลาชดใช้ทุน พสวท. ต่อจากทุนอื่น 

 

การปฏิบัติงานตอบแทนทุน ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

1.ผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. ปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐ

2.ผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

3. ผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. ระดับปริญญาโท ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่เน้นการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และ/หรือมีการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยของรัฐ ตามที่คณะอนุกรรมการ พสวท. ระดับหลังสำเร็จการศึกษา มีมติอนุญาตในคราวประชุมครั้งที่ 3 - 1/2560 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560

4. ผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. ทำวิจัยหลังปริญญาเอกภายในประเทศ ตามที่คณะอนุกรรมการ พสวท. ระดับหลังสำเร็จการศึกษา มีมติอนุญาตในคราวประชุมครั้งที่ 3 - 1/2560 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560

5. ผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. ที่ปฏิบัติงานเป็นพนักงานโครงการในหน่วยงานภาครัฐที่มีการวิจัยและพัฒนา ที่มีระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือน ขึ้นไป ตามที่คณะอนุกรรมการ พสวท. ระดับหลังสำเร็จการศึกษา มีมติอนุมัติในคราวประชุมครั้งที่ 4 - 1/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาาพันธ์ 2561

6. ผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. ที่ปฏิบัติงานเป็นพนักงานโครงการใน สสวท. ตามที่คณะอนุกรรมการ พสวท. ระดับหลังสำเร็จการศึกษา มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งโครงการรองรับการจ้างผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. ปฏิบัติงานที่ สสวท. ในคราวประชุมครั้งที่ 3 - 1/2560 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560

 

ฝ่าย พสวท. จะเริ่มนับเวลาปฏิบัติงานตอบแทนทุน เมื่อหน่วยงานหรือผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มปฏิบัติงาน เช่น คำสั่งบรรจุ สัญญาจ้าง ที่มีระยะเวลาเริ่มต้น หรือระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน มาให้ฝ่าย พสวท.  

 


 กรณีชดใช้เป็นทุน

ผู้รับทุน พสวท. ที่กระทำผิดเงื่อนไขสัญญาการรับทุน หรือขอลาออกจากโครงการ พสวท. ต้องชดใช้ทุนเป็นจำนวนเงิน 2 เท่า ของทุนการศึกษา และเงินอื่นใดที่ผู้รับทุนได้รับจากฝ่าย พสวท. 


 การขอลาออกจากทุน พสวท.

ผู้รับทุน พสวท. ที่ศึกษาภายในประเทศหรือ ณ ต่างประเทศ หากประสงค์จะลาออกจากโครงการ พสวท. ให้ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการ สสวท. ผ่านศูนย์มหาวิทยาลัย หรือ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ โดยให้ระบุข้อความ “ยินยอมชดใข้เงินทุนตามเงื่อนไขสัญญารับทุนการศึกษา พสวท. ” โดยมีความเห็นชอบของผู้ปกครอบในกรณีที่เป็นผู้เยาว์ ประกอบกับหนังสือขอลาออก ซึ่งการลาออกเป็นการกระทำที่ผิดเงื่อนไขสัญญาให้ทุนการศึกษา ดังนั้นจะต้องชดใช้เงินทุนการศึกษาตามเงื่อนไขสัญญา เมื่อฝ่าย พสวท. ได้รับเรื่องจะดำเนินการเรียกร้องให้ผู้เกี่ยวข้องชดใช้เงินทุนการศึกษาต่อไป