นาย ดิศทัต แพทยานนท์

Disatad Baedyanonda, 521004

First Study Place

ร.ร.บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

Study Center

โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

STATUS

ออกจากโครงการ