ดร. ดาริน ฉิ่งสูงเนิน (อ่อนขาว)

DARIN Chingsungnoen (ONKAW), 351026

First Study Place

ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย

Study Center

มหาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

STATUS

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

Work Place

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)