ดร. ดาราลักษณ์ เยาวภาคย์โสภณ

Daralak Yowapaksophon, 432100

First Study Place

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Study Center

Kagoshima University

STATUS

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

Work Place

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่