รศ. ดร. ดวงใจ นาคะปรีชา

DOANGJAI NACAPRICHA, 302042

First Study Place

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Study Center

Liverpool John Moores University

STATUS

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

Work Place

มหาวิทยาลัยมหิดล