น.ส. ดวงพร เครสปี้ (เยี่ยมสวัสดิ์)

DOUNGPORN YAIMSAWAS, 412069

First Study Place

มหาวิทยาลัยศิลปากร

Study Center

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

STATUS

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

Work Place

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ( NANOTEC ) สวทช.