ดร. ดรุณี บุรีภักดี ลอว์สัน

DARUNEE BURIPAKDI, 312003

First Study Place

University of Tennessee, Knoyville.

Study Center

University of Tennessee, Knoyville.

STATUS

ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบแล้ว

Work Place

มหาวิทยาลัยมหิดล